-A +A

Lijst van pagina's en bijdragen

(1) | 1 (3) | 2 (1) | 3 (1) | 5 (1) | 7 (6) | 8 (1) | A (582) | B (580) | C (244) | D (414) | E (285) | F (108) | G (240) | H (319) | I (204) | J (40) | K (169) | L (150) | M (217) | N (151) | O (492) | P (337) | Q (14) | R (320) | S (377) | T (249) | U (85) | V (808) | W (294) | Y (3) | Z (72) | (1)
Titelsorteerpictogram
Kaalplukken van veroordeelden
kadastrale legger
kaderlid
Kamer van Arbitrage en Bemiddeling
Kamer van inbeschuldigingstelling
Kamers der notarissen
KAN DE ECHTGENOTE VAN EEN HANDELAAR WORDEN AANGESPROKEN VOOR DE SCHULDEN VAN EEN HANDELSZAAK?
Kan de werkgever persoonlijke documenten van de werknemer gebruiken die opgeslagen werden op de harde schijf van de bedrijfscomputer
Kan een handelsvennootschap een handeling om niet stellen?
Kan een mede-eigenaar geweigerd worden om de lijst van de mede-eigenaars te kennen te krijgen?
Kan een persoon onder voorlopig bewind die een heldere tussenpoos heeft een geldige verbintenis aangaan?
Kan een recht van opstal worden gevestigd door een onderhandse akte?
Kan een rechter zijn eigen vonnis wijzigen?
Kan een woordenwisseling een plotse gebeurtenis zijn met een posttraumatisch stresssyndroom
Kan het versturen van een pornografische foto op het werk leiden tot ontslag
kan ik mijn echtgenote onterven
Kan ik mijn inboedel op naam van een derde zetten?
Kan ik mijn kinderen onterven?
Kan men het voorlopig bewind ontlopen door te verhuizen naar het buitenland?
Kan men verzoekschriften naar een griffie sturen per fax?
Kanscontracten waaronder lijfrente
Kansspel definitie
Kansspelwet
Kantonnement
Kantonnement en interest
Kantonnement uitgesloten bij vorderingen tot levensonderhoud
kapitaal van de vennootschap
kapitalisatie van interesten en onrechtmatige daad
kapitalisatie van morele schade en huishoudschade
kapitalisatiemethode ter vergoeding van slachtoffers
Kapittel
kasgeldvennotschappen
Kasselrij
Katvangen
Katz schaal
Katz schaal en Riziv controle
KB 14 DECEMBER 1992. - Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
KB 26 september 96 overheidsopdrachten
KB tot invoering MIFID
KB tot invoering MIFIDverslag aan de Koning
KBO raadplegen bedrijfsgegevens raadplegen en ondernemingsnummers opzoeken
kennis van bedrijfsbeheer
kennis van buitenlandse rechtsregels
kennis van de Engelse taal in de burgerluchtvaart.
Kennisgeving
kennisgeving aangetekende brief
Kennisgeving en de betekening aan een persoon onder voorlopig bewind
kennisgeving verplichte meldingen via een lastencohier
Kerkfabriek
kettingbotsing
Kettingbotsingsartikel
Kettingverkoop netwerkverkoop
Keuze familienaam bij adoptie
keuzebeding
Keuzerecht van de schuldeiser bij invordering onbetwiste facturen - dagvaarding of administratieve procedure
Kind van partner adopteren
Kinderarbeid
kinderbijslag en co-ouderschap
Kinderbijslag voor niet uitkeringsgerechtigden volledig werklozen
kinderbijslag voor studerende kinderen
KInderen bevoordelen
Kinderen krijgen vóór en na een echtscheiding in Vlaanderen.
Kinderen kunnen via een levensverzekering niet meer onterfd worden
Kinderen sla je nooit
kindergeld
Kindergeld aan wie wordt het betaald
kindergeld en echtscheiding en kindergeld bij niet samenwonende ouders
Kindermoord
kinderporno
kinderporno
kinderpornografie en internet
kindrekening
KISS
klacht neerleggen FOD economie
klachten inbreuken WHPC bevoegde instantie
Klachten tegen foute, lasterlijke of beledigende dan wel onnodige berichtgeving in de pers of op het internet en de raad voor journalistiek
klachtmisdrijf
Klassenraad
Klassieke logica
kledijschade
kledijvoorschriften op het werk
Klein verlet
Klein verlet en communiefeest of lentefeest
Kleine expertise
Kleine groepen vennootschappen
Kleine vennootschappen
Klembord Office
Kliklijn
Klinkklare onzin
Klootjesvolk
klopsleutel
Kloving
Knevelarij
knowhow overeenkomst
Koekse leggen
Kohier
konijnenschade
Koninklijk besluit betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen
Koninklijk besluit tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren 07/07/2002
Koninklijk besluitbetreffende de bescherming van de werknemers tegen tabaksrook
Koop en verkoop wettelijke bepalingen
Koop op proef
koopgedrag en emoties
koopwet
Koopwet
koopwet tips voor de consument
Koopwet wettekst
koopzondagen
Koranisme
Korte debatten art. 735
korte verjaring van 1 jaar
korte verjaring verzorgingsverstrekkers ook voor niet door mutualiteit terugbetaalde kosten
kortgeding
kortgeding door de burgerlijke rechter tegen administratieve beslissingen
Kortgeding en dreigende schending van subjectieve rechten
kortgeding in graad van beroep
kortgeding in graad van beroep
kortgeding in graad van beroep vereiste van spoedeisendheid
Kortgeding, beperking en duurtijd, mogelijkheid tot wijziging van de beschikking kortgeding en verlenging
Kortgedingbeslissing draagwijdte op de defintieve rechten van partijen
Kostcontract
kosteloze afsluiting van een bankrekening
kosteloze borgtocht ingevolge wet 3 juni 2007
Kosteloze of belangeloze zekerheidstelling
Kosten bij uitdrijving en uithuiszetting
Kosten bijkomend aan een onderhoudsgeld zoals buitengewone kosten zijn fiscaal niet aftrekbaar
kosten rusthuis
kosten van laatste verzorging
Kosten vaststelling gerechtsdeurwaarder
kostenleer
Kostprijs van een procedure
kraamgeld
Kracht en gezag van gewijsde
kracht van gewijsde
Kracht van gewijsde
kracht van rechterlijk gewijsde
Kraken van een woning op basis van het recht op behoorlijke huisvesting
Krakers uitzetten
Kranten in de wereld
Kredietgever mag het kindergeld niet mee rekenen als inkomen op basis waarvan krediet wordt toegestaan.
Kredietkaartfraude
Kredietkosten voor een woning rekenmodule
Kredietsplitsing
Kredietverzekering
Kripkemodel
Kritische bedenkingen bij het pedofilievonnis over de vordering tegen de paus
Kruisbeelden in klaslokalen
Kruisbeelden in zittingszalen ministeriële omzendbrief
Kruisen – Gelijkgrondse berm – Grasstrook naast openbare weg
Kruispuntbank
Kunnen de schuldeisers aanspraak maken op het gemeenschappelijk vermogen?
kunnen stoppen voor een voorzienbare hindernis
Kunst en recht
Kunstenaars en sociale zekerheid
Kunstwerken uit Joodse verzamelingen en andere NAZI kunstbuit nog steeds niet terecht
Kurios
Kwaadwillige ruchtbaarmaking
kwalificatie arbeider of bediende
kwalificatie van een overeenkomst hoeveelheid tijd die aan een aspect van een overeenkomst wordt besteedt is geen criterium voor de kwalificatie ervan
kwalificatie van misdrijven door de strafrechter
Kwalijke reputatie en klachten tegen incassokantoren
kwalitatieve aansprakelijkheid
Kwaliteitsrekening
Kwekersrecht
Kwijtende verjaring
kwijting
Kwijtschelding
Kwijtschelding belastingschulden
Kwijtschelding belastingschulden Fiscale schuldvordering – Bedrijfsvoorheffing

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.