-A +A

Lijst van pagina's en bijdragen

(1) | 1 (3) | 2 (1) | 3 (1) | 5 (1) | 7 (6) | 8 (1) | A (583) | B (580) | C (244) | D (414) | E (285) | F (108) | G (241) | H (320) | I (204) | J (40) | K (169) | L (150) | M (217) | N (151) | O (492) | P (337) | Q (14) | R (320) | S (377) | T (249) | U (85) | V (808) | W (294) | Y (3) | Z (72) | (1)
Titelsorteerpictogram
Haat
Habeas corpus
Hadith
Hanafieten
Hanbalieten
Handel in mensen, de moderne slavernij of mensenhandel
Handelaars en consumentenkrediet
Handelsagentuur
Handelsagentuur berekening uitwinningsvergoeding
Handelsagentuur in wetboek economisch recht
Handelsagentuur niet-naleving van het contract
Handelsagentuur overzicht rechtsleer
Handelsagentuur Tussenkomsten in het Buitenland door ons kantoor
Handelsagentuur vergeleken met andere tussenpersonen in het handelsverkeer
Handelsagentuur wettelijke bronnen verschillend van land tot land
Handelshuur
Handelshuur en onderverhuring rechten van de onderhuurder
Handelshuur en tegenstelbaarheid aan derden
Handelshuur met een gemengd karakter
Handelshuur van korte duur
handelsinlichtingen ()
handelsinlichtingen nuttige links
Handelspand
handelspraktijken met bijzonder zware sancties
Handelspraktijkenwet
Handelspraktijkenwet
Handelspraktijkenwet
handelsvertegenwoordiger
handgeld
Handgift
handgift door volmacht kan niet
handhavingsplan ruimtelijke ordening 2010
Handtekening
Hardship
hardware voor advocaten
Heads of Agreement
Heerlijkheid
Helaasheid van de Orde van Vlaamse Balies
Heling
Help forum waar kan ik help vinden
Henri De Page
herindeling gerechtelijke arrosissementen
herkwalificatie door de belastingen
Herkwalificatie door vonnisgerecht naar zwaardere misdaad na correctionalisering door onderzoeksgerecht
Herkwalificatie in strafzaken
herkwalificatie misdrijf
HERKWALIFICATIE VAN DE TENLASTELEGGING
Herleiding van het schadebediing door de rechter
hernegotiatie-clausule
Hernemen conclusies bij nieuwe samenstelling van de rechtbank
Hernieuwing overschrijving onroerend beslag
heropening debatten
Heropening debatten rechter oordeelt op de stukken en hoeft partijen niet te horen
Heropening debatten voorwaarden en rechtspleging
heropening van de debatten geen nieuwe middelen behoudens bij wijziging van de zetel
heropening van de rechtspleging
heropening van de rechtspleging in strafzaken
heropening van een strafzaak
heroprichting van bestaande vennootschap
Herroeping collectieve schuldenregeling
herroeping en herziening van adoptie
Herroeping probatie
herroeping testament
Herroeping van de collectieve schuldenregeling
Herroeping van de collectieve schuldenregeling op initiatief van de schuldenaar
herroeping van de pleegvoogdij op verzoek van de pleegvoogd
herroeping van een schenking wegens de geboorte van een kind
herroeping van het gewijsde
Herroeping van schenking
Herroeping van schenking wegens wegvallen oorzaak onmogelijk gemaakt door het Hof van Cassatie
Herroeping verwerping na inbezitstelling door Belgische staat
Herroeping verwerping nalatenschap
Herstel in eer en rechten of eerherstel
Herstel in eer en rechten of eerherstel en opschorting van de uitspraak
Herstel in recht tot sturen
Herstelbemiddeling in strafzaken
herstelexamens en herstelonderzoeken met oog op het terug krijgen van het rijbewijs
Herstellen van een rechtszaak
herstelmaatregel
herstelvordering en aanpassing van de herstelvordering omwille van gewijzigde omstandigheden in de loop van de procedure
herstelvordering en meerwaardevordering
herstelvordering en redelijke termijn
Herstelvordering en verkoop van het onroerend goed
herstelvordering geen persoonlijk maar zakelijk karakter
herstelvordering heeft een civielrechtelijk karakter
herstelvordering kan niet verjaren voor de strafvordering
Herstelvordering op basis van weigering stedebouwkundige vergunning gemotiveerd door een negatief bindend advies van de bevoegde administratie met betrekking tot de bescherming van een stads of dorpsgezicht
herstructurering draaiboek
Hertekening van het gerechtelijk landschap en inschrijving
Hervatting van geding
Hervatting van geding na rechtsopvolging ten bijzondere titel
Hervormde uitspraak in graad van beroep vormt titel tot terugbetaling van hetgeen betaald is ingevolge de hervormde uitspraak
Hervorming burgerlijk wetboek: verbintenissen-bewijssrecht-goederenrecht
hervorming echtscheidingsrecht
Herziening door de raad van state
Herziening huurprijs handelshuur door de rechter
Herziening in strafzaken
Herziening van de bijdrage in het levensonderhoud van de kinderen bij Echtscheiding onderlinge toestemming
herziening van de huurprijs woninghuur
Hesiodus
het aankooprecht van de sociale huurder
Het aanwenden van de proceduretechnieken
het administratief fiscaal beroep het bezwaarschrift
Het ambtshalve weren van laattijdige conclusies.
het arbeidsongeval en de plotse gebeurtenis
Het bedrag van de onteigeningsvergoeding
Het begrip "familiekring" in artikel 60/1 van het Vlaams Wetboek van Successierechten
Het begrip «werkgever»: strafrecht versus sociaal recht
Het beheer van de goederen van vermiste personen
Het belang als toelatingsvoorwaarde van een rechtsvordering
Het belastingskohier
Het belastingskohier ten aanzien van gehuwden en wettelijk wamenwonenden
Het beroepsverbod
Het beslag op onroerend goed
Het bewijs in strafzaken
Het bewijs van een overeenkomst door ondertekening van bierviltjes
Het Boswetboek
Het Cassandra-pleidooi
Het centraal strafregister
Het consummeren van het huwelijk
Het contacteren van professionele hulpverleners omwille van sociale of emotionele problemen bij net-gehuwde en net-samenwonende koppels: de rol van partner- en relatiekenmerken
Het conventionele recht van terugkeer bij schenkingen
Het cynisch pleidooi
Het einde van de arbeidscontracten met proeftijd.
het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende
Het ergste moet nog komen
Het faillissement van het kapitalisme
Het finaal verrekenbeding.
HET GEBRUIK VAN BRIEVEN ALS BEWIJSMIDDEL IN EEN VECHTSCHEIDING
Het gerechtelijk minnelijk akkoord WCO
Het gerechtelijk wetboek
Het gerechtelijk wetboek algemene principes
Het gerechtelijk wetboek Beslagrecht
Het gerechtelijk wetboek De bevoegdheid
het gereedschap van de werknemer door wie te betalen?
Het Huwelijk
het in staat stellen van een burgerlijke vordering voor de strafrechter
Het laatste oordeel
Het Latijnse Alfabet
Het Mattheüs effect in justitie
Het medisch beroegsgeheim van de arts van de patiënt ten aanzien van de werkgever
Het niet-betalen van de huur door de huurder wegens gebreken aan de woning
Het nieuwe afstammingsrecht
Het ontslag van een werknemer door afgifte van een opzeggingsbrief door de werknemer aan de werkgever
Het ontstaan van een overeenkomst
Het opstellen van een kredietnota bij wanbetaling teneinde de BTW te recupereren
Het optreden in rechte van een feitelijke vereniging in een proces
Het overlijden maakt geen einde aan een huurovereenkomst
Het poppenhuis
Het proces Dutroux
het proces Eichman
het proces Leo Vindevogel
Het proces Socrates
het proces tegen Galileo Galilei
het proces van Nuremberg
Het professioneel zorg- en psychofarmacage-bruik van gescheiden vrouwen en mannen: wat is de rol van informele steun ?
Het recht de schenkingen te herroepen uitgaande van de bedrogen verloofde
het recht om getuigen op te roepen voor de strafrechter
Het recht op de gezinswoning na de echtscheiding
Het recht op een persoonlijk onderhoudsgeld toegestaan bij wijze van voorlopige maatregel vervalt van zodra de echtscheiding definitief wordt
Het recht op kwaadheid
Het recht tot afbetaling van een schuld.
Het recht van de pachter om gebouwen op te richten op de verpachte grond
het recht van een burgerlijke partij om in een gerechtelijk onderzoek beroep te doen op een detective
Het rechtsmiddel
Het rustig genot van de pachter en de verontrusting door een derde (pachter of huurder)
Het Salomonsoordeel of Salomo's oordeel
Het sociaal leven van gescheiden ouders: wat is de rol van de verblijfsregeling?
Het spoedeisend karakter van een kortgeding in graad van beroep
Het staatsblad vandaag
Het stelsel van de algehele gemeenschap
Het strafonderzoek
Het totale verlies aan privacy door Internet en andere technologische toepassingen
Het veldwetboek en de burenhinder
het verloop van een vereffening-verdeling
Het verruimde leefgeld in de collectieve schuldenregeling
Het verschil tussen een overeenkomst en een dading
Het vertrouwelijk karakter van de Arbitrage
Het verval van een recht (la déchéance)
Het volgrecht van de kunstenaar
Het vonnis een film van Jan Verheyen
Het voorlopig bewind ad hoc
Het voorlopig bewind en de vereffening-verdeling van een onverdeeldheid bij wijze van dading
Het voorlopig bewind en het huwelijksvermogensrecht
Het voorrecht van de kosten tot behoud van de zaak
Het voorwaardelijk karakter van een schenking
Het Wetboek van Strafvordering
Het wettelijk recht van terugkeer
Heterdaad
Heterdaad gevolgen de bepalingen in het wetboek van strafvordering
Hic finis fandi
Hiel van Achilles
hiërarchie der bewijsmiddelen in burgerlijke zaken
Hierarchie der normen
Historische bron van ons wetboek van strafvordering
Historische kritiek
historische processen
Hoe besparen op justitie
Hoe een budget beheren?
hoe een klacht neerleggen
Hoe een sociaal onderzoek voorbereiden
Hoe een zelfstandige zaak opstarten?
Hoe gebeurt een vaststelling overspel?
Hoe kan een persoon onder voorlopig bewind schenken?
Hoe kunnen wij helpen met beslag op inkomen
Hoe lang duurt een effectieve gevangenisstraf
Hoe pleiten advocaten
HOE REAGEERT U ALS WERKGEVER TEGEN STAKINGSPIKETTEN, BEDRIJFSBEZETTINGEN EN ANDERE VAKBONDSACTIES
Hoe start een strafrechtelijke procedure
Hoe ver kan een deskundige gaan alvorens gewraakt te worden
Hoe verloopt de procedure ombudsdienst advocaten
Hoe verloopt een RIZIV controle
Hoe werken wij wat doen wij
Hoedanigheid
Hoedanigheid en inschrijving in de kruispuntbank
hoedanigheid om een rechtsvordering in te stellen
Hoedanigheid om een rechtsvordering in te stellen op grond van houding voor de eerste rechter
Hoelang documenten bewaren
Hoelang duurt stalking?
Hoelang onderhoudsgeld voor de kinderen betalen
Hoeveel stevia mag je per dag gebruiken?
Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
Hoge heren vangen veel wind en avontuur
Hoger beroep
Hoger beroep burgerlijke zaken 1 rechter
Hoger beroep en de onderzoeksmaatregel genomen door de eerste rechter
Hoger beroep en verwijzing naar de eerste rechter
hoger beroep en verzet in jeugdzaken
Hoger Beroep en verzet in strafzaken en hun termijnen
Hoger beroep in een onsplitsbaar geding en partijen die in het geschil moeten worden betrokken
Hoger beroep in familiezaken termijnen vanaf kennisgeving in plaats vanaf betekening
hoger beroep in strafzaken
Hoger beroep in strafzaken met grievenformulier
Hoger beroep op grond van verzoening mogelijk tegen echtscheiding onderlinge toestemming
Hoger beroep strafzaken 3 rechters
Hoger beroep tegen BTW dwangbevel en eis tot consignatie
Hoger beroep tegen de weigering van het parket tot inzage in het strafdossier bij opsporingsonderzoek
Hoger beroep tegen echtscheiding wegens onherstelbare ontwrichting
Hoger beroep tegen een veroordeling tot betaling van onderhoudsgelden met ontvangstmachtiging
Hoger beroep tegen een vonnis waarbij de rechter zich onbevoegd verklaard
Hoger beroep vernietiging vonnis en vernietiging van in eerste aanleg genomen onderzoeksmaatregelen
Hoger beroep vonnis vrederechter inzake alimentatie bevoegdheid Hof van beroep
Homo Homini Lupus
homo intelligentus non urinat contra ventum
Homologatie van bemiddelingsakkoorden
homoseksualiteit en echtscheiding
Homoseksuele discriminatie
Hond op de passagierszetel
Hondenbeet voorzienbaar en onvoorzienbaar gedrag hond
Honorariumovereenkomsten tussen advocaten en cliënten
Hoofdcontract
hoofddoek
Hoofdelijke aansprakelijkheid van zaakvoerder en bestuurder die een fout maakten die aan de oorzaak ligt van faillissement
Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de belastingschulden van een aannemer
Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden
Hoofdelijke aansprakelijkheid voor fiscale schulden
Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale bijdragen
Hoofdelijke gehoudenheid tot de kosten en schadevergoeding van degenen die wegens eenzelfde misdrijf /fout door eenzelfde vonnis of arrest zijn veroordeeld
Hoofdelijke verbintenissen
hoofdelijkheid tussen de schuldenaars
Hoofdletter of kleine letter voor instellingen, functies, bevoegdheden en instellingen
Hoofdzonde
hoogdravend
hoorplicht
hoorrecht kinderen
Hopeloze zaken verdedigen
Hospitalisatie kind en verlof voor ouders
houding van de rechter
HTML
huis van ontucht
Huisadvocaat
huisjesmelkerij
huisjesmelkers
Huisvredebreuk woonstschennis
huiszoeking
Hulp bij het gebruik van de site
Hulp van de ouders en onderhoudsuitkering na echtscheiding
Huur
Huur die voor een deel als beroepsmatige kost wordt afgetrokken ondanks verbod in contract - sanctie
huur en brand
huur en brand na teruggave door de huurder
HUUR VAN KANTOORRUIMTE EN BEDRIJFSRUIMTE
Huurcontracten voor appartementen waarin niet voorzien is tot bijdrage in de algemene lasten
Huurexedent
Huurindexatie woninghuur ook wanneer de indexatie niet in het huurcontract is voorzien.
Huuropzeg woning overledene is geen stilzwijgende aanvaarding van de nalatenschap
huuropzegging aan gehuwd echtpaar
huurschade
Huurschade vastgesteld door een deskundige aangesteld op eenzijdig verzoekschrift
Huuruitbatingsovereenkomst
huurwaarborg en nieuwe huurwet woninghuur
Huurwaarborg niet kunnen betalen
Huurwaarborg ondertekend door zaakvoerder verbindt de zaakvoerder persoonlijk tot de waarborg maar niet tot de betaling van de huur
Huurzaken inleiding bij verzoekschrift of bij dagvaarding wie betaalt de kosten
huwbare leeftijd ontheffing verbod en toestemming verleend door de Jeugdrechtbank om te huwen aan een minderjarigen
Huwelijk en faillissement
Huwelijk en kredietschulden:
Huwelijk en rechten van schuldeisers
Huwelijk en schulden uit misdrijven en onrechtmatige daad
Huwelijk huur en huurschulden
Huwelijk in buitenland afgesloten is ook vernietigbaar wegens schijnhuwelijk
Huwelijk in het buitenland trouwen buiten de grenzen
huwelijksbeletsels
huwelijksbureau
Huwelijkscontract scheiding goederen geen preferentiële toewijzing van onroerend goed dat samen werd gekocht dienstig voor het beroep
Huwelijkscontract wijzigen op het sterfbed
huwelijkscontracten
Huwelijkscontracten en publiciteitsvereiste
Huwelijkscontracten uitwerking tussenpartijen en tegenstelbaarheid aan derden
huwelijksquotient
huwelijksvermogensrecht en IPR
Huwelijksvermogensstelsels
huwelijksvermogenstelsel
Huwelijksvoordelen
Hybris
Hygiëne, wanorde, slordigheid en voorlopig bewind
Hyperbolische publiciteit
Hyperbolische reclame
hypothecair mandaat
hypothecaire volmacht

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.