-A +A

Lijst van pagina's en bijdragen

(1) | 1 (3) | 2 (1) | 3 (1) | 5 (1) | 7 (6) | 8 (1) | A (583) | B (580) | C (244) | D (414) | E (285) | F (108) | G (241) | H (320) | I (204) | J (40) | K (169) | L (150) | M (217) | N (151) | O (492) | P (337) | Q (14) | R (320) | S (377) | T (249) | U (85) | V (809) | W (294) | Y (3) | Z (72) | (1)
Titelsorteerpictogram
Gans bijzonder opzet
garandeer uw toegang tot deze site gedurende 24 maanden
Garantie op eerste verzoek
Gastmedewerker test 2
Geassocieerde vennootschappen
Geavanceerd zoeken
Geboorte na mislukte abortus geen schadevordering voor moeder
gebrek aan bekendmaking van de bouwvergunning
gebrek in de koopwaar vastgesteld binnen de 6 maand na de aankoop
Gebruik privé camerabeelden toegelaten ook bij miskenning voorschriften plaatsing
Gebruik van geweld door politie
Gebruik van keukenafvalvermaler is in Vlaanderen verboden
gebruik van valse stukken is een voortdurend misdrijf
Gecensureerd
Gecensureerd
Gecensureerd
Gecensureerd
Geconventioneerd geneesheer
gedagvaard
gedagvaard - u ontvangt een dagvaarding
gedagvaard door eeen rechtspersoon: recht op informatie
gedagvaard in faillissement
Gedeeltelijk akkoord echtscheiding
Gedeeltelijke anonimiteit
gedeeltelijke vereffening-verdeling
gedetacheerde werknemers en zelfstandigen
gedetineerden basisbeginselen inzake rechtspositie van gedetineerden
Gedetineerden mogen niet in het bezit zijn van een GSM
gedetineerden worden gefouilleerd op het lichaam
Gedetineerden: Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden Wet van 12/01/2005 Belgisch staatsblad 01/02/2005
Gedragscode advocaten Salduzleer
gedragsregels van de rechtsbijstandsverzekeraar
Geduld
gedwongen huwelijk
Gedwongen medeeigendom
Gedwongen opname – collocatie – ter observatie nemen bij alcoholisme.
Gedwongen overname of verkoop van de rechten van naakte eigenaar en vruchtgebruiker
Gedwongen pinnen
Gedwongen sterilisatie bij gehandicapten
gedwongen tenuitvoerlegging wettelijke bepalingen
Gedwongen tongkus verkrachting en de seksuele penetratie?
Geef de rechter de feiten en hij spreekt recht
Geen aanhangigheid en samenhang niet tussen een vordering in kortgeding en ten gronde
Geen aanvulling van de uitspraak door de tuchtrechter
Geen algemene toezichtverplichting voor internetproviders en website beheerders die content van derden aanbieden
Geen beslag of procedure van verdeling kan plaatsvinden zonder voorafgaande raadpleging van de berichten beslag
Geen buurtweg zonder inbezitname
Geen economische schade voor arbeidsongeschiktheid onder de 25 %.
Geen hoedanigheid niet betalen
Geen hoger beroep mogelijk tegen de de uitspraak van politierechter over GAS-boete
geen parkeerretributie voor verkeerd geparkeerde wagens
Geen RPV voor taxatieprocedure ereloon deskundigenonderzoek
Geen Stuiting van de verjaring en afgewezen eis of nietige dagvaarding
Geen toepassing van de woninghuurwet bij handelshuur met een gemengd karakter
Geen uitstel meer mogelijk voor vervangende gevangenisstraf
Geen verzet mogelijk tegen een uitspraak waartegen hoger beroep kan aangetekend
Geen verzet mogelijk tegen een vonnis geacht op tegenspraak gewezen met opschrift verstek vonnis
Geen vonnis kan verleend worden voor een vordering waarvoor reeds een uitvoerbare titel bestaat
Geen vonnis kan verleend worden voor een vordering waarvoor reeds een uitvoerbare titel bestaat bestaande uit een notariële akte
Geen wraking na de uitspraak
Geestesziekte als rechtvaardigingsgrond
GEFAILLEERD EN OPNIEUW HANDELDRIJVEN
geheim van het beraad
Geheim van het onderzoek doel
Geheim van het onderzoek wettelijke bepaling
Geheime commissielonen die als beroepskosten kunnen worden beschouwd
Geheime relatiecontracten
Geheime vennootschappen
Gehele of gedeeltelijke nietigheid
gehomologeerde overeenkomst na bemiddeling levert uitvoerbare titel op
Gehuwd en verliefd
Geknoei met ademanalysetoestellen
Gekozen woonplaats van een advocaat gevolgen bij het einde van het mandaat
gekozen woonplaats woonstkeuze
gekwalificeerde benadeling
gekwetst zelfbeeld
geld lenen aan kinderen
geld schenken aan kinderen
geldbeheer van bejaarden en rusthuisbewoners
Geldboetes uitgedrukt in Belgische frank omzetten euro
Geldigheid pachtovereenkomst vereist geen akkoord over de toepasselijkheid van de pachtwet
geldigheidsduur van een beslag
geldvervalsingnamaken van bankbiljetten en valsmunterij
Gelegenheidsverhuring
Gelezen en goedgekeurd
gelijkheidsbeginsel
gelijkheidsbeginsel tussen de schuldeisers
Gelijkmatig verdeelde huisvesting
Geloofsovertuiging en voorlopige maatregelen
Gemeenschappelijk waarborgfonds
Gemeenschappelijk waarborgfonds kan zich enkel burgerlijke partij stellen mits zij de schade heeft vergoed
gemeenschappelijke schulden in het wettelijk stelsel
Gemeenschappelijke schulden na echtscheiding
gemeenschappelijke schulden van gehuwden in het wettelijk stelsel kunnen verhaald worden op het gemeenschappelijk vermogen
Gemeentelijke administratieve sancties
Gemeentelijke roden
gemene grachtenart. 666 B.W.
Gemene muur
Gemengde bewijsregels tussen handelaars en niet-handelaars
Genade
Genderaanduiding of genderneutraliteit
Genderaanduiding of geslachtsaanduiding in juridische documenten en contracten
Genderwijziging procedure hoger beroep tegen beslissing op eenzijdig verzoekschrift
Geneeskundig voorschrift zonder consultatie met de arts is verboden
Geneeskundige verzorging en fiscale aftrekbaarheid als beroepskost
Geneesmiddelenreclame
generische geneesmiddelen
Gentlemen's agreement
Georganiseerde fiscale fraude
Gerechtelijk Akkoord
gerechtelijk onderzoek en opsporingsonderzoek wat is het verschil
Gerechtelijk wetboek
Gerechtelijk Wetboek Arbitrage
Gerechtelijk Wetboek bemiddeling
Gerechtelijk wetboek de gerechtelijke organisatie
Gerechtelijk wetboek de rechtspleging
gerechtelijke beheerder van de nalatenschap
Gerechtelijke expertise
gerechtelijke expertise ()
gerechtelijke geneeskunde
Gerechtelijke indeling van hoven en rechtbanken
Gerechtelijke mondelinge bekentenis
gerechtelijke openbare verkopingen
gerechtelijke reorganisatie in het kader van de wet op de continuiteit van de ondernemingen veronderstelt meerdere schuldeisers. 1 schuldeiser volstaat niet
Gerechtelijke schuldvergelijking
gerechtelijke termijnen
gerechtsbrief
Gerechtsdeurwaarder of Deurwaarder
Gerechtsdeurwaarders die aan schuldbemiddeling doen zijn voor deze activiteiten niet onderworpen aan de BTW
gerechtskosten
Gerechtskosten en rechtsplegingsvergoeding in nieuwe echtscheidingswet
Gerechtskosten in sociale zaken zijn lastens de overheid ook voor overheidspersoneel
geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden
Gescheiden en dan? Herpartneren in Vlaanderen anno 2010.
Geschillencommissie meubelen
Geschillencommissie Reizen
Geschokt krediet
Geslachtswijziging geen medische ingreep meer nodig
Gesplitste aankoop als successieplanning
getolereerde huurachterstallen rechtsverwerking en rechtsmisbruik
Getooid als Hugo Boss
Getrouwheidsplicht
Getting to Yes
getuige
Getuige à décharge
getuigenbewijs wettelijke bepalingen
Getuigenverhoor in assisen
getuigenverhoor in burgerlijke zaken
gevangenis
Gevangenis Tilburg
Gevangenisen indeling
Gevangenissenadressen telefoonnummers
gevolg niet vervulling vormvoorschriften endossement facturen
Gevolgen van absoluut nietige opzeg van arbeidscontract.
gevolgen van de beschikking van de familierechter op grond van artikel 223 BW mbt de afzonderlijke woonst tijdens de echtscheidingsprocedure en bij de verffening-verdeling
Gevolgen van de echtscheiding op vermogensrechtelijk gebied tussen echtgenoten – nieuwe echtscheidingswet en aanvangsdatum waarop het vonnis ten aanzien van de goederen van de echtgenoten terugwerkt bij de vereffening-verdeling
Gevolgen van de nietigheid en adagia
gevolgen van een nietige overeenkomst
Gevolgen van een nietige verkoopsovereenkomst restitutieplicht en interesten
Gevolgen van een onregelmatig gegeven ontslag
Gevolgen van een verkeerde aanvangsdatum van de opzeggingstermijn aan een bediende
Gevolgen van het derden verzet enkel ten aanzien van de derde of ook ten aanzien van de overige procespartijen
Gevolgen van nietig verklaarde dienstverleningsovereenkomsten
Gevolgen voor de werknemer bediende enerzijds en de werkgever anderzijds wanneer een te korte opzeggingstermijn wordt gegeven
Gevolgen voor de werknemer bediende enerzijds en de werkgever anderzijds wanneer een te lange opzeggingstermijn wordt gegeven
gewaarborgd loon
Gewaarborgde gezinsbijslag nationaliteit van de aanvrager en verblijfsvoorwaarden
Gewankeld krediet
geweld
Geweld op het werk
gewettigde afwezigheid van een werknemer wegens ziekte
Gewettigde verdenking
gewijzigde voorrangsregels
Gewiste bestanden terugvinden
Gewone schuldeisers
Gewoontemisdadiger
Gewoontemisdrijf
Gewoonterecht
Gezag en Kracht van gewijsde
gezag en kracht van rechterlijk gewijsde
Gezag of kracht van gewijsde
gezag strafrechtelijk gewijsde
Gezamenlijk aanbod van produkten en diensten
gezamenlijk bestuur in het huwelijksvermogensrecht
Gezamenlijke aankopen van stookolie door het OCMW
Gezamenlijke verzoekschrift tot het bekomen van de echtscheiding
gezinshereninging
Gezinswoning en echtscheiding
gezinswoning en echtscheiding ()
Gezond eten
Gezondheid van geest en testament
Gezondheidsindex
Gezondheidstoestand versus de bekwaamheid bij voorlopige bewindvoering
Gezondheidstoestand versus de bekwaamheid bij voorlopige bewindvoering
Ghosting
Gijzeling
Glossen
Godcomplex
Godsdienst en recht
Godsoordeel
Goede zeden
Goederen en eigendom
Goederen en inkomsten die niet in beslag kunnen worden genomen
Goederen nodig voor de exploitatie van een vennootschap zijn onbeperkt vatbaar voor beslag
Goedkoop vliegen
Google analyse elfri.be 1 december 2010 - 30 november 2010
Grafconcessie
Gräfenbergplek
Graffiti en beschadiging van onroerende eigendommen
Grafschennis
Grammaticale interpretatie
Gratianus
Gratie
Gregoriaans kalender
grenzen van de persvrijheid
Griekse tragedie
Griep
Grieven en grenzen van de saisine van het hoger beroep louter tegen de strafmaat
Grievenstelsel hoger beroep
Griffierecht
Griffierechten
groepsverzekeringen en einde tewerkstelling
Groepsvordering
Grondplichten
grondrechten
Grondregels aansprakelijkheidsrecht
Grondwet Europa
Grondwet wat is dat
Grondwetsherziening op Hongaarse wijze
Grondwettelijk Hof
Grondwettelijk hof gevolg van arrest die wet strijdig met grondwet verklaart
grote bestanden doormailen
GSM als opsporingsmiddel
GSM Interessante weetjes
GSM masten
GSM masten ART. 544 B.W. – ART. 1382 B.W.- ART 159 Grondwet
GTD
Guilty plea
Gula
Gustaaf Baeteman
Gutenberg project

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.