-A +A

Lijst van pagina's en bijdragen

(1) | 1 (3) | 2 (1) | 3 (1) | 5 (1) | 7 (6) | 8 (1) | A (583) | B (580) | C (244) | D (414) | E (285) | F (108) | G (241) | H (320) | I (204) | J (40) | K (169) | L (150) | M (217) | N (151) | O (492) | P (337) | Q (14) | R (320) | S (377) | T (249) | U (85) | V (808) | W (294) | Y (3) | Z (72) | (1)
Titelsorteerpictogram
e-bay verkoop formalisme of wilsovereenstemming
e-books
e-Deposit-platform
E-nummers voor voedingsmiddelen
Echo als argument
Echtgenoten moeten niet meer zelf naar de rechtbank om te scheiden
echtscheiding belang van schuld en onschuld
Echtscheiding bij volmacht
Echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) in de nieuwe echtscheidingswet
Echtscheiding en bandopnames
echtscheiding en bekentenis
echtscheiding en bekwaamheid
Echtscheiding en belastingen
Echtscheiding en belastingen
Echtscheiding en eenzaamheid
Echtscheiding en erotische chatsessies en e-mails
Echtscheiding en fiscus
echtscheiding en gezinswoning
echtscheiding en godsdienst
Echtscheiding en internationaal privaatrecht
Echtscheiding en pensioen
Echtscheiding en pensioenrechten
Echtscheiding en schadevergoedingen verschuldigd door de echtgenoot
echtscheiding en schriftelijk bewijs
Echtscheiding en vennootschap
Echtscheiding in het Burgerlijk wetboek
echtscheiding in Nederland
Echtscheiding in volledig akkoord
Echtscheiding in volledig akkoord
Echtscheiding in volledig akkoord
echtscheiding kortgeding blijvende saisine nieuwe vorderingen in hoger na loutere heropening debatten
echtscheiding met gedeeltelijk akkoord
Echtscheiding na echtscheiding
Echtscheiding onderlinge toestemming en mogelijkheid tot wijziging van het onderhoudsgeld voor de kinderen na gewijzigde verblijfsregeling
echtscheiding op grond van bepaalde feiten
Echtscheiding op grond van feitelijke scheiding
echtscheiding op grond van feitelijke scheiding en schuldvermoeden
Echtscheiding op grond van feitelijke scheiding van meer dan 2 jaar
Echtscheiding op grond van feitelijke scheiding van meer dan 2 jaar
ECHTSCHEIDING OP GROND VAN FEITEN
Echtscheiding op grond van feiten
echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting op grond van feiten
Echtscheiding voor gepensioneerden
Echtscheiding zonder mekaar nog te moeten horen of zien
Echtscheiding zonder palaver of bemiddeling
Echtscheiding zonder persoonlijke verschijning
Echtscheiding zonder pijnlijke confrontaties
Echtscheiding, conflict en mentale gezondheid: hoe conflict met de ex- en nieuwe partner gerelateerd is aan welzijn na scheiding.
Echtscheiding: gevolgen op het vlak van het sociaal statuut der zelfstandigen
echtscheidingen aantal en ander cijfermateriaal
Echtscheidingsfeest
Echtscheidingsgrieven ()
echtscheidingsprocedure tegen een geestesgestoorde
Echtscheidingsverzekering
Echtscheidingsvonnis op basis van artikel 229 paragraaf 2 van het burgerlijk wetboek kan niet zomaar gelijkgesteld worden met een akkoordvonnis
Echtschiding in gemeen akkord
Ecocheques wat kan je kopen met een Ecocheque CAO 98
Economisch samenwerkingsverband ESV
Econonomisch samenwerkinsverband kostenassociatie ESV
Eedzwering
een barcode op de dagvaarding resulteert in nietigheid ervan
Een betaalde partner voor heel even
Een betekening van een uittreksel van een vonnis is geen geldige betekening.
een brief van een incassokantoor
Een concurerende activiteit samen met een arbeidsrelatie is strijdig met de loyauteitsplicht van de werknemer
Een dading met schadebeding schept geen dwangsom
Een echtgenote kan via een levensverzekering niet meer onterfd worden
Een fietser die zijn fiets begeleidt is geen rijtuig
een gerechtelijke uitspraak is niet bindend als algemene regel
een GSM als loon
Een mede-eigenaar kan zelfs alleen een vordering tot betaling van de huur instellen
Een nieuw jong lijf of een ander wijf
Een nieuwe, betere en gans andere partner
Een onderneming die virtueel failliet is, maar nog niet failliet verklaard kan een verzoek tot gerechtelijke reorganisatie aanvragen
Een politicus is een beschermde werknemer
Een pond vlees eisen
Een recht van uitweg kan slechts gevorderd worden in functie van de bestemming van het ingesloten stuk grond
Eén rechtsplegingsvergoeding per aanleg
Een slechte bemiddeling is nog slechter dan een slecht geding
Een termijn tot de zoveelste dag.
Een testament kan geen onverdeeldheid opleggen
Een testamenten dient onafhankelijk te zijn van een testament van een derde
Een tram dient met alle mogelijke middelen te stoppen voor een stilstaand voertuig op de sporen
Een verblijfsregeling vastgelegd bij EOT die nooit heeft gewerkt is een gewijzigde omstandigheid
Een voertuig van uw eigendom laten wegtakelen op grond van het veldwetboek
Een vonnis is geen arrest, een beschikking is geen vonnis
Een vraag stellen
Een vrouw moet zich niet neerleggen bij voldongen feiten waarvoor haar man haar plaatst
Een waarheid als een koe
Een zaak aanspannen
Een zaak inspannen
Eendaadse samenloop
Eenheid van opzet zwaarste straf
Eenheid van uitspraak
Eenheidsstatuut arbeiders bedienden tekst van het akoord
Eenheidsstatuut wilsonbekwamen
éénmaal alcohol negatief blazen blijft negatief
éénmaal alcohol negatief blazen blijft negatief
éénmaal alcohol negatief blazen blijft negatief
eenvoudige schuldigverklaring
Eenzaamheid over de generaties heen? Eenzaamheid van kinderen na de scheiding van hun ouders.
eenzijdig aanbod tot aankoop en onrechtmatig beding
Eenzijdig verzoek tot bepaling van conclusietermijnen en rechtsdag
eenzijdig verzoekschrift
Eenzijdig verzoekschrift en de verplichting tot waarheid
Eenzijdige verbintenis
Eenzijdige wijziging commissies handelsagentuur
Eenzijdige wijziging essentieel bestandeel arbeidsovereenkomst door werkgever die conflict en pesterij in een afdeling niet kan beëindigen
Eenzijdige wijziging van essentieel bestanddeel arbeidsovereenkomst door werkgever
Eerlijk proces is niet aan de orde op basis van een partijdige deskundigverslag, behoudens indien het vonnis dit deskundigverslag als advies aan ziet en rekening houdt met de kritiek erop
Eerst de rekeningen leeghalen, dan scheiden. Wie eerst komt eerst maalt, onzin, interpretatie of harde realiteit voor de slordige procespartij
Eerste job
eerwraak
Egyptische kalender
eID elektronische identiteitskaart toelichting en software
eigen fout van het slachtoffer
Eigen keuze van voorlopig bewindvoerder
Eigen keuze van voorlopig bewindvoerder door voorafgaande wilsverklaring
eigen schulden in het wettelijk huwelijksvermogenstelsel
Eigenaar wordt hij die een zaak in bezit neemt die aan niemand toebehoort
Eigendomsoverdracht en risico-overdracht bij koop en verkoop
Eigendomsvoorbehoud
eigendomsvoorbehoud en voorrecht onbetaalde verkoper na faillissement
eigendomsvordering
Eigenrichting
Eilverfahren
Einde concubinaat
Einde mandaat van de advocaat
Einde samenwonen en afrekening
Einde samenwoning en opzeg voor partner zonder huurrecht of eigendomsrecht
Einde van de loopbaan
Einde van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of bepaald werk van minder dan 3 maanden ingeval van ongeschiktheid
Eindejaarspremie na ontslag
Eis in reconventie
El tres de Mayo
Electa una via non datur recursus ad alteram
Elektracomplex
elektronisch identiteitskaart voor kinderen
elektronisch toezicht
Elektronisch toezicht als autonome straf
Elektronische notariële aktes
Elektronische notariële aktes()
Elektronische notariële aktes()
Elfri De Neve advocaat bemiddelaar
Elfri Media
Elfri media en netwerken
elfri.be netwerk
Elfricon
Eliminatie van dubbele negatie
Elk kind heeft het recht de identiteit van zijn vader te kennen
Elk van de in het ongelijk gestelde partijen dient aan de in het gelijk gestelde partij rechtsplegingsvergoeding betalen
Elke echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting dien te worden betekend
Elke inbreuk op het huishoudelijk reglement in de gevangenis leidt tot een tuchtstraf voor de gedetineerden
Emancipatio
Embryo wettelijke definitie
Embryowet
emenderen
emolumenten, tantièmes, managementfees en belastingen
Emoties
En mariage il trompe qui peut
Endoxa
Energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van woongebouwen
Engelse taal in contractsluiting maakt geen gebrek in wilsovereenstemming uit ten aanzien van een bedrijf werkzaam in de internationale handel
Enkel eenzelfde schade leidt tot verantwoordelijkheid in solidum bij pluraliteit van aansprakelijken
Enkele bijzonderheden in de strafvordering
Enthymeem
EOO
EOT met gewaarborgde tewerkstelling
EOT met gewaarborgde tewerkstelling
Epicheireem
Epuratie
Equitas est rerum conuenientia que in pari causa, causis paria iura desiderat
Equivalentieleer toepassing oorzakelijk verband bij kettingbotsing
Er is een hoek af
Er kan niet betekend worden op grond van een inmidddels overleden partij
Ereloon advocaat en billijke gematigdheid
eretekens
erfdienstbaarheden
Erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader
erfdienstbaarheid gebruik van schoorsteen
erfdienstbaarheid tot openbaar nut
erfdienstbaarheid van overgang
Erfenis, schenking en testament
Erfenisbejaging
Erfpacht
Erfpacht na het verstrijken van de termijn met bezetting van de erfpachter bezit ter bede en verjaring
Erfrecht bevoegde rechter
Erfrecht van natuurlijk kind
erfrecht wettelijk samenwonenden
Erfrechten tussen echtgenoten tijdens de feitelijke scheiding
Erfrechtovereenkomsten of overeenkomsten over niet-opengevallen nalatenschappen niet meer strijdig met openbare orde sinds de wet Valkeniers?
Erfstelling over de hand
Erft de langstlevende de volledige nalatenschap wanneer er geen kinderen zijn.
Erga omnes
Eristiek
Erkennen en bekennen in de procedure
erkenning aannemers
erkenning buitenlandse diploma's
erkenning buitenlandse echtscheidingsvonnissen
erkenning uitspraken in strafzaken binnen de Europese unie
Erkenning van een kind door een gehuwde vader waarvan de moeder niet de echtgenote is
Erkenning van een kind door een minderjarige vader
Erkenning van een kind ongedaan maken
Erkenning van een kind tijdens de zwangerschap
Ernstige fiscale fraude
Eros en Thanatos
Error communis facit ius
Error in iudicando
Error in procendo
Ersatzrecht
Ervaring als critterium bij de beoordeling van fout en aansprakelijkheid
Erven en testamenten
Escape clause
Escapisme
Escorte bureau en strafrecht
escrow
Estate planning in projectplanning Prince II toepassing
et alia
et cetera
Ethiek en Politiek
Ethos
Etnocracy
Europa en het Romeins recht
Europees aanhoudingsmandaat
Europees Hof voor de rechten van de Mens
europees octrooiverdrag
Europese betalingsbevelprocedure
Europese betalingsbevelprocedure dient niet ter uivoering van rechterlijke of arbitrale beslissingen
Europese Economische Ruimte (EER)
Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS)
Europese vennootschap
Europese wetgeving
Euthanasie
Euthanasie en levensverzekering
Euthanasie voor kinderen
Euthanasie wet
Evaluatie en knelpunten echtscheidingswet 2007
Evaluatieve bemiddeling
Evenredige verdeling
Evidence based Law
Evocatie
Evocatie en hoger beroep
Evocatierecht van de kamer van inbeschuldingingstelling ten aanzien van de onderzoeksrechter
Evocatierecht van het federaal parket
Evolutief karakter van de vordering
EVRM Europees verdrag van de rechten van de mens
Ex aequo et bono
Ex falso sequitur quod libet
ex nudo pacto non oritur actio
Ex nunc
Ex tunc
Ex-meemoeder en recht op persoonlijk contact
Ex-meemoeder en recht op persoonlijk contact
Exceptie van borgstelling van de eisende vreemdeling
Exceptie van dading
exceptie van onbevoegdheid
exceptie van onbevoegdheid
Exceptie van onbevoegdheid
Exceptie van onwettigheid
exceptie van verzoening
excepties
excepties en heropening van de debatten
Excepties van nietigheid
exceptio declinatoria
Exceptio est strictissimae interpretationis
Exceptio litis per transactionem fintitae
Exceptio Non Adimpleti Contractus
exceptio non adimpleti contractus en samenhang tussen verbintenissen
Exceptio probat regulam
Exceptio timoris
exclusieve uitoefening ouderlijk gezag
Exclusiviteitsbeding in de arbeidsovereenkomst
Excuses aanbieden
Excuses aanbieden als dader is een strafzaak een maat voor niets?
exequatur
Exhaustief
Exhibitionisme
Exitjaar 2011
exoneratie burgerlijke aansprakelijkheid
exoneratiebeding
Experten vanhet parket moeten ook à décharge onderzoeken
Expertise in gerechtszaken
expertise kostprijs
expertise kostprijs
Exploitatie van bedelarij

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.