-A +A

Lijst van pagina's en bijdragen

(1) | 1 (3) | 2 (1) | 3 (1) | 5 (1) | 7 (6) | 8 (1) | A (582) | B (580) | C (244) | D (414) | E (285) | F (108) | G (240) | H (319) | I (204) | J (40) | K (169) | L (150) | M (217) | N (151) | O (492) | P (337) | Q (14) | R (320) | S (377) | T (249) | U (85) | V (808) | W (294) | Y (3) | Z (72) | (1)
Titelsorteerpictogram
Da mihi factum, dabo tibi ius
daden van onderzoek
daden van vervolging
Daders en Medeplichtigen
Dading
dading
dading
Dading Douane en accijnzen
Dading en ontslag
Dading met een werknemer tijdens tewerkstelling
dading met of door een minderjarige
Dagbladpers en prostitutie
Dagelijks bestuur van een vennootschap
Dagvaarden van de staat
Dagvaarding formalisme
Dagvaarding in faillissement door de ex echtgenote van de gefailleerde
dagvaarding in strafzaken
dagvaarding van de staat
dagvaarding verplichte vermeldingen
dakdrop
Daling van het kapitaal van een vennootschap onder minimumkapitaal
Dat klopt als een bus
Dat staat als een paal boven water
Databank Nederlandse wetgeving
Databankrechten
Dating vilolence
DAVO
DAVO onbeperkte mogelijkheid tot terugvordering zelfs op leefloon
DAVO wet tot oprichting van de dienst
De 10 geboden in een vrijzinnige interpretatie
De 613 mitswot geboden van het jodendom
De 7 geboden van Noach
De aanduiding van een geneesheer als voorlopig bewindvoerder
DE AANGIFTE VAN DE NALATENSCHAP
De aankoop van een voertuig voor gemengd gebruik, privé-gebruik en professioneel gebruik is een consumentenkoop
De aannemer is aansprakelijk voor zijn onderaannemers
De aansprakelijkheid van de aannemer voor lichte, zichtbare en verborgen gebreken
De aansprakelijkheid van de ouders en de bewijslast van de ouders om aan deze aansprakelijkheid te ontsnappen
DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERVOERDER OP GROND VAN HET CMR VERDRAG
De aansprakelijkheid van takeldiensten- schade aan een voertuig toegebracht door takeldiensten
De afstamming langs moederszijde
De algemene bepalingen mbt de huur van onroerende goederen
De algemene bewijsregel van artikel 1315 B.W.
De antidiscriminatiewet
De auteurswet
De autonome werkstraf als alternatief voor de gevangenisstraf
De autonomie van de kerkfabriek versus het administratief toezicht van de overheid.
De beëindiging van de handelsagentuur
De beëindiging van de handelshuur
De beëindiging van een pachtovereenkomst in der minne
De bemiddeling en de nieuwe echtscheidingswet
De beoordeling van de rechtsmacht door de rechter
De Beroepskaart
DE BESCHERMING VAN DE INFORMATIEBRONNEN VAN JOURNALISTEN
De beschikking art. 750 §2 gerechtelijk wetboek
De beschikking tot verwijzing naar de bijzondere rol is niet vatbaar voor beroep
de beslissende eed
De beslissing tot bepaling van de conclusietermijnen
De bevoegdheid tot invordering ratione loci naar IPR
De bevoegdheid van de wooninspecteurs en de rechten van de eigenaar
de bevoegdheidsovereenkomst strekt de partijen tot wet
De bewaarnemer is in volgende gevallen niet aansprakelijk voor brand
De bewijswaarde van de jaarrekening als bewijs in handelszaken:
De bijdrage tot financiering van het bijzonder fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden als bijkomende straf.
De bijzondere procedure voorlopige hechtenis in het douanestrafrecht
De blokkering van gelden na overlijden door de fiscus
De burgerlijke vordering voor de strafrechter
De consument mag zijn kritiek uiten over een product of dienst op de sociale media
DE CONTINUITEIT VAN DE ZETEL VAN DE RECHTBANK
De contractuele vrijstelling jonge bestuurders
De culpa in contrahendo
De curator en de beslissing tot verschoonbaarheid van de gefailleerde
de Dreyfus affaire
De duur van de handelshuur
De echtgenoot van de wilsonbekwame
de echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting middels een aanvraag gedaan door één echtgenoot alleen
De echtscheiding op grond van de onherstelbare ontwrichting (EOO)
De echtscheiding op grond van de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk middels gezamenlijke verklaring der echtgenoten
De eed
De eed afleggen
DE ERKENNING VAN BUITENLANDSE ECHTSCHEIDINGEN
DE EUROPESE COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP
DE EUROPESE COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP
DE EUROPESE COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP
De Factuur
De federale procureur
De functie van de vertrouwenspersoon bij de regeling van de meerderjarige beschermde personen sinds de wet van 17.03.2013
De gekozen woonplaats en het referentieadres
de geldigheid van de huren overeenkomst bij verhuring door een ongemachtigde verhuurder
de gerechtelijke expertise ()
De gerechtelijke expertise ()
De Gerechtigheid van Keizer Otto Dirk of Dieric Bouts
de gereglementeerde beroepen
De gesloten afdeling in het bejaardentehuis
De getuigenis van prinsen en prinsessen van koninklijke bloede en sommige staatsambtenaren
De Gewone commanditaire vennootschap
De Gewone commanditaire vennootschap en de aansprakelijkheid van de beherende vennooten
de gezinswoning
De griffie
De grondrechten van de consument in de Europese Unie
De Grondwet
de heldere tussenpoos bij voorlopig bewind en de wilsbeschikking
De hermeneutische vraagstelling in de bemiddeling
de herstellingen lastens de verhuurder en de nieuwe huurwet
De herstelvordering in het kader van de Vlaamse Wooncode
De hoedanigheid van eigenaar is geen vereiste bij het instellen van een vordering tot betaling van de huur
De hoge kosten die een gerechtsdeurwaarder aanrekent
De hoorplicht bij onbewoonbaarverklaring en ongeschikt verklaring
De hulpofficier van de procureur des konings
de huur als (on)deelbare verbintenis
De impact van opvoedingsstress en depressieve symptomen op de ouder-kind communicatie van gehuwde moeders en vaders
DE INFORMATIEPLICHT VAN DE HANDELAAR TEN AANZIEN VAN DE CONSUMENT
De interpretatie van de erkentenis en de bekentenis
De invloed van een dading op een vordering tot schadevergoeding wegens derde-medeplichtigheid aan andermans contractbreuk
DE JAARLIJKSE VAKANTIE VAN DE ARBEIDERS EN DE LEERLING-ARBEIDERS
De juridische aard van de huurwaarborg
De juridische aard van een intentieverklaring
De jurist in actie: identiteit, retoriek en overtuigingskracht
de K.I.
De keuze van een advocaat of een familielid als voorlopig bewindvoerder.
De kille scheiding van goederen als huwelijksvermogenstelsel
De Koopwet
De kosten van de echtscheidingsprocedure in het kader van de nieuwe echtscheidingswet
De kostprijs van een advocaat
De kostprijs van een kind
De kostprijs van een kotstudent
De kostprijs van het gerecht
De krijtlijnen van de rechter-non ultra petita en het ambtshalve opwerpen van de rechtsmiddelen
De Kuise susanna bijbeltekst in woord en beeld
De kuise susanna het verhaal in woord en beeld
De kwaliteit van de rechter
De l'homme mort, le plaid est mort
de lege ferenda
De legende van Herkenbald
De Lijn is aansteller in de zin van art. 1384, derde lid BW ten aanzien van de bestuurders van de door haar gehuurde voertuigen
De loonverdracht zonder vermelding van een bedrag
De makelaar in onroerend goed
De markteconomie is failliet
De mogelijkheid tot wijziging van het persoonlijk onderhoudsgeld na een echtscheiding onderlinge toestemming in de nieuwe echtscheidingswet
De motiveringsplicht in fiscale zaken
De muur van Oosterzele
De naam van een kind
De niet-betaling van de huur geen reden tot ontbinding wanneer de verhuurder herhaaldelijk en tevergeefs werd in gebreke gesteld
De niet-inschrijving in de kruispuntbank der ondernemingen en de ontvankelijkheid van de vordering
De nietigheid van de authentieke akte
De nieuwe echtscheidingswet
De nieuwe echtscheidingswet overgangsrecht
De nieuwe toga
De nieuwe wegverkeerwet
De nieuwe wet op het partnergeweld kritische noot
de notaris
De onbevoegdheid van de arbeidsgeneesheer-preventieadviseur om tijdens de periode van schorsing van de arbeidsongeschiktheid een gezondheidsbeoordeling uit te voeren
De onderhoudsplicht van de begiftigde
De onderzoeksrechter en het gerechtelijk onderzoek
De ongeschikt- onbewoonbaar en overbewoondverklaring
De onverdeeldheid bij scheiding van goederen
De onzichtbare hand van pareto in het cessierecht. een rechtsvergelijkende en rechtseconomische studie
De opeisbaarheid van het consumentenkrediet
De opzegbaarheid van een tontine en beding van aanwas
De opzegging door de pachter van een pachtcontract
De persoonlijke verschijning van partijen in de echtscheidingsprocedure
De post-communautaire onverdeeldheid
De preventiefunctie van een correctionele straf
De procedure voor de strafrechter
de raadkamer
de raadkamer
de raadkamer
de raadkamer
De re-integratie van beschermde werknemers
De rechten van de reiziger bij annulatie en vertraging in de luchtvaart
De rechter gehouden is gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig de daarop van toepassing zijnde rechtsregel
De rechter is gehouden de wet toe te passen
De rechter kan een hogere rechtspleging toekennen dan deze door de partijen gevorderd
De rechter kan niet verplicht worden tot aanstelling van een deskundige
De rechtsgeldigheid van een beding van aanwas
De rechtvaardige rechters
De regelmatigheid van de onteigening en het onderzoek door de rechtbank
de rol
de schade moet zeker zijn
De schaderegeling voor de politierechter
De slag bij Oudenaarde
DE SOCIALE VERZEKERING TEN GUNSTE VAN ZELFSTANDIGEN, IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT
de solvabiliteit van een aannemer controleren
De stilzwijgende aanvaarding van het factuurprotest
De taak van de rechter wanneer een verweerder verstek laat gaan
De taal van de onderhandelingen en de stukken bij ontslag
De taal van de ontslagbrief
De taal van de ontslagbrief
De taal van een factuur
de termijn van dagvaarding
De toepassing van de oude echtscheidingswet op de hangende echtscheidingsprocedures in hoger beroep
De uitvoerbaarheid bij voorraad van familiale vorderingen in eerste aanleg
De uitvoerbaarheid bij voorraad van vonnissen inzake handelshuur
De uitvoering van een vonnis
De universele verklaring van de Verenigde Naties (UN)over de rechten van het kind
De verbintenis zonder oorzaak
De verboden pachtoverdracht
De verdachte verschijnt ongeboeid voor zijn rechters
De verdediging van minvermogenden wordt toebedeeld aan minvermogenden
De vereffening en de verdeling van de huwgemeenschap
de vereiste van een schriftelijk contract inzake woninghuur
De vereiste van het medisch attest bij het verzoekschrift tot machtiging om een testament op te maken bij voorlopig bewind
de verergering van de toestand van het slachtoffer
De verhuur van een winkel aan een openbare instelling maakt geen handelshuur uit
De verhuurder dient de kosten van de verwarmingsketel te betalen
De Veritas et Vanitas
De verjaringsregels van het burgerlijk wetboek
De verkoop van een voertuig of een ander roerend goed zonder garantie in de staat waarin het zich bevindt
De vernietigbaarheid van contracten op basis van de ongeoorloofde oorzaak.
DE VERPLICHTING OM PERSOONLIJK TE VERSCHIJNEN VOOR DE POLITIERECHTER
De verplichting tot aanmaning alvorens tot dagvaarding over te gaan
De verplichting tot borgstelling bij vruchtgebruik
De verplichting tot loyale communicatie met de consument
De verplichting van de verhuur op een gedetailleerde afrekening van de kosten te maken
De versteklatende partij en het vermoeden van betwisting van de bevoegdheid
De vertrouwenspersoon in het voorlopig bewind.
De vervroegde terugbetaling van het consumentenkrediet artikel 23 WCK
De Verzegeling
De verzegeling en het ernstig belang
De verzegeling in een bewoond pand
De volgverplichting van de huwelijkspartner afgeschaft bij wet van 02.06.2010
De vonnisgerechten zijn niet bevoegd om zich uit te spreken over de beschikking tot verwijzing door de onderzoeksgerechten
De voogd en de toeziende voogd van een verlengd minderjarige kunnen geen goederen verkrijgen van de verlengde minderjarige
DE VOORBEREIDING VAN EEN MISDRIJF
de voorlichtingsplicht van de notaris
De vordering tot prijsvermindering wegens gebrek in de zaak
De vordering tot staken in de wet op de marktpraktijken en de strafrechterlijke vordering voor dezelfde feiten
De vordering tot teruggave van de huurwaarborg en de verjaringstermijn van deze vordering
De vordering tot vaststelling van vaderschap, leeftijd van het kind en belang van het kind
De vordering tot waarmerking als Europese executoriale titel
de vordering van de bouwheer tegen de onderaannemer
De vordering van de onderaannemer tegen de bouwheer
De vordering van de onderaannemer tegen de bouwheer en exceptie schuldvergelijking van de bouwheer
De vordering van het OM tot nietigverklaring van het huwelijk en de rechtsplegingsvergoeding
De vraag tot betalingsfaciliteiten aan de kredietgever in toepassing van artikel 38 WCK
De vrederechter is niet bevoegd tot het nemen van voorlopige maatregelen na indiening van een verzoekschrift EOT zelfs wanneer deze niet verder wordt benaarstigd
De vrijwillige doorverwijzing en het vrijwillig beroep op de bezoekruimte
De waarde van het vruchtgebruik
De wet betreffende de rechten van de patiënt
De wet betreffende de rechten van de patiënt
De wet betreffende de rechten van de patiënt
de wet der twaalf tafelen
De wet is er om helemaal toegepast te worden en niet een klein beetje
De wet van 28/01/2003 op het partnergeweld.
De wettelijke betalingstermijnen
DE WIJZIGING VAN HET HUWELIJKSVERMOGENSTELSEL ALS REMEDIE TEGEN SCHULDEISERS
de zaak Jespers
de zaak OJ Simpson
De zak van Aeolus openen
De zwakke weggebruiker
Deblokkering van gelden na overlijden
Debranding
Declaratoire vordering
declinatoire exceptie
Decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning
Decreet D’Allarde
Decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening 18/05/1999
Decreet houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen
Decreet inzake bijzondere jeugdbijstand 7 maart 2008
Decreet ruimtelijke ordening
Decretalen
Decrypteren van omroepsignalen
Decuius
Deelakkoorden en echtscheiding.
Deelbaarheidsbeding
Deelbetaling en stuiting verjaring
Deelnamerecht aan de algemene vergadering door elke aandeelhouder
Deelnemingen in vennootschappen
Definitie buurtweg
Definitie hoogstammige bomen.
Definitie intra familiaal geweld
Definitie onverdeeldheid
Definitie urgentie
Definitieve uitvoering
definitieve werkongeschiktheid rechten van de werknemer
Delegatieovereenkomst
Delicious
Delphine Boël dochter van België
Demosthenes
Denombrement
deontologische code federale ambtenaren
Deontologische code van de politiediensten.
deontologische regelen en het huishoudelijk reglement van de Nederlandstalige balie de nederlandse orde van advocaten bij de balie te Brussel codex 2009
Deposito en consignatiekas
Depositobescherming door het garantiefonds
deprivatie
derde medeplichtigheid aan contractbreuk
Derdebetalersregeling
Derdemedeplichtigheid aan andermans contractbreuk
Derdemedeplichtigheid aan contractbreuk
DERDENVERZET
Derdenverzet tegen de beslissing die de verschoonbaarheid van de gefailleerde uitspreekt.
Derdenverzet voor schuldeisers
Derogatie
Desaffectatie van een buurtweg. Verkrijgende verjaring na desaffectatie van een buurtweg
Desinit in piscem mulier formosa superne.
Deskundig onderzoek houdt een advies in aan de rechtbank en geen overdracht van rechtsmacht
Deskundigenonderzoek
Deskundigenonderzoek en inzage in confidentiële stukken en bedrijfsgeheimen.
deskundigenonderzoek kosten
Deskundigenonderzoek wettelijk bepalingen (sinds 15 mei 2007)
Deskundigenonderzoek wettelijke bepalingen
deskundigenonderzoek wie draagt de kosten
detachering of terbeschikkingstelling van buitenlandse werknemers
detentieplan gevangenen
Detentieschade
Deus ex machina
devolutieve kracht van het hoger beroep
Devolutieve kracht van het hoger beroep en de onderzoeksmaatregel genomen door de eerste rechter
Devolutieve kracht van het hoger beroep: Appelrechter die hoger beroep gegrond verklaart beveelt zelf onderzoeksmaatregel en dient niet terug te sturen naar de eerste rechter
Devolutieve kracht van het hoger beroep: Appelrechter die onderzoeksmaatregel van de eerste rechter volledig afwijst, beveelt zelf onderzoeksmaatregel en stuurt niet terug naar d eerste rechter
Devolutieve kracht van het hoger beroep: Beroepsrechter die onderzoeksmaatregel zelfs gedeeltelijk bevestigt verwijst de zaak terug naar de eerste rechter
Devolutieve kracht van hoger hoger beroep toelichting
Devolutieve uitwerking van het hoger beroep
Dialectisch
Die Gedanken sind frei
Diefstal
Diefstal in voertuig of woning verzekering komt niet tussen wegens onzorgvolgvuldigheid
Diefstal met geweld
Diefstal met valse sleutels
Diefstal tussen echtgenoten of verwanten
Diefstal tussen samenwonenden is strafbaar
Diefstal van idee
Dienst voor handelsonderzoeken
Dienstboden omschrijving
Diensten aan advocaten
Diensten aan ondernemingen
Diensten aan ondernemingen aangeboden door ons kantoor
diensten op afbetaling zoals schriftelijk onderwijs: onderworpen aan de wet op het consumentenkrediet
dienstencheques
Dienstverleningsovereenkomsten
Dient de betaling van schadevergoeding aan nalatenschap aan de vruchtgebruiker of naakte eigenaar te geschieden?.
dies a quo non computatur
dies ad quem computatur
Dies interpellat pro homine
Digipass ellende
Ding
Diplomatieke immuniteit en toegang tot de de rechter
discretieplicht en loyaliteitsplicht van de werknemer
Discriminatie en diversiteit
Discriminatie op grond van geslacht bij de bepaling van premies van verzekeringen is discriminerend
Discussies over buitengewone kosten.
Disponibiliteit wegens ziekte Federaal overheidspersoneel
Dispute Review Board
diverse gebreken in het kredietkontrakt
dividend
DNA in het opsporingsonderzoek
DNA onderzoek in strafzaken
DNA testen op particulier initiatief
Do ut des
dochtervennootschap
Documentair krediet
Documentair krediet abstract karakter
Documenten betreffende de verkopen van produkten en van diensten.
Documenten rechtsreeks e-mailen vanuit Word
Dode hand
dode hoek ongevallen en ongevallen tussen fietsers en vrachtwagens
Doelstelling van de bestraffing
domeinnamen juridisch statuut en beslagbaarheid
Domicilieadres?
Domiciliefraude bij sociale huurwoningen
Domiciliefraude maatregelen voorzien in KB 9 maart 2017
Donnatie
Doodslag
doorhaling
Doorhaling in authentieke akten van de strafrechtspleging
Doorhalingen in authentieke akten
Doorverspreiden aan derden van omroepsignalen
Doorzoeking van een voertuig
Doos van Pandora
doping
Dormiunt aliquando leges, numquam moriuntur
dossier van rechtspleging
Douane en accijnzen
Douane en Accijnzen bij alle visitaties, verificaties, opnemingen en peilingen moeten de aanwezige belanghebbenden worden uitgenodigd om daarbij tegenwoordig te zijn
Draagmoederschap
Draagwijdte van de bijzondere bewijswaarde van het proces-verbaal tot bewijs van het tegendeel
Draconische maatregelen
Dreigbrieven incassokantoor
Driewaardige Logica
dringende en voorlopige maatregelen tussen feitelijk samenwonenden
dringende en voorlopige maatregelen tussen wettelijk samenwonende
Drogredenen
Droit du premier occupant
Dronkenschap en regres
Drugwet
Drukkersmisdrijf
Drukpersmisdrijf
druppelsgewijze mededeling stukken volgens verloop van de procedure
DSM IV
DSM V
dubbel kindergeld
dubbele verkoop van onroerend goed wie bekomt de titel
Due diligence
Duits recht
Duits recht Deutsches Recht
Duivensport wetgeving
duo-legaat
dura lex sed lex
Duur en aanvangspunt van persoonlijk onderhoudsgeld in de nieuwe echtscheidingswet
dwaling
Dwaling bij europeanisatie IPR
Dwangbevel
Dwangmaatregelen verblijfsregeling en recht op persoonlijk contact
dwangsom
dwangsom berekening van het aantal inbreuken
Dwangsom bevoegdheid beslagrechter toetsing
dwangsom en voorlopige maatregelen
Dwangsom in het strafrecht
Dwangsom opleggen onder verbeurte iets te doen vergt nauwkeurige omschrijving van de verplichting
Dwangsom toekenning na eerdere afwijzing
Dwangsom verjaart na 6 maand behoudens nieuw bevel
dwangsomrechter
Dwingend recht en aanvullend regelend recht

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.