-A +A

Lijst van pagina's en bijdragen

(1) | 1 (3) | 2 (1) | 3 (1) | 5 (1) | 7 (6) | 8 (1) | A (583) | B (580) | C (244) | D (414) | E (285) | F (108) | G (241) | H (320) | I (204) | J (40) | K (169) | L (150) | M (217) | N (151) | O (492) | P (337) | Q (14) | R (320) | S (377) | T (249) | U (85) | V (809) | W (294) | Y (3) | Z (72) | (1)
Titelsorteerpictogram
Bailiff
Bailiff in historische context
balans raadplegen
Balie
Balie Oudenaarde 2015-2016
Balies
Baljuw in de Nederlanden
bankbreuk
bankgarantie of bankwaarborg zelfstandig en letterlijk
bankonderzoek als opsporingsmaatregel
bankrekening blokkeren na overlijden
BANKREKENING ZOEKEN NA OVERLIJDEN
Bankrekeningen Advocatenkantoor Elfri De Neve
Bankrekeningen BVBA Advocatenkantooor Elfri DE Neve
Barbaren
Barbertje moet hangen
Bargaining range
Baronnie
basisbankdienst
basisbankdienst wettekst
Basisinkomen
Basisprincipes faillissementsrecht
basisregels erfrecht
Basiswet rechten gevangenen integrale versie
Batna
BBI
bedenktermijnen in de wet op de marktpraktijken
beding ten behoeve van een derde
Beding van aanwas begrip
Beding van ongelijke verdeling
beding van overname op schatting
beding van voorafname
beding van vooruitmaking
Bedingen van niet-mededinging - Rol en rechtspraak van de Commissie van goede diensten
Bedreigde Getuigen
bedreiging
Bedreiging van de privacy door de Europese databewaringsrichtlijn
bedrieglijk onvermogen
Bedrieglijke handelingen geen bezwaar collective schuldenregeling
bedrijfsgegevens van ondernemingen opzoeken
bedrijfsrevisor ()
Bedrijven en bedrijfssectoren gevoelig voor witwaspraktijken en BTW-fraude
bedrog
bedrog bij verkoop van een onroerend goed
Bedrog en partiële nietigheid van de overeenkomst
bedrog kilometerstand voertuigen
beëindigen van de huur bij huurovereenkomsten met een korte duur van 3 jaar of minder
beëindigen van de huur bij huurovereenkomsten met een korte duur van 3 jaar of minder
beëindigen van de huur bij huurovereenkomsten met een korte duur van 3 jaar of minder
Beëindiging concubinaat
Beëindiging samenwoning
Beëindiging van de arbeidsovereenkomst door medische ongeschiktheid van de werknemer
beëindiging van de arbeidsovereenkomst door overlijden van de werkgever
beëindiging van de arbeidsovereenkomst door overlijden van de werkgever
beëindiging van de arbeidsovereenkomst door overlijden van de werkgever
beëindiging van de arbeidsovereenkomst door overmacht
beëindiging van de arbeidsovereenkomst door overmacht
beëindiging van de arbeidsovereenkomst door overmacht
Beëindiging van de huurovereenkomst in gemeen akkoord
Beëindiging van de huurovereenkomst in gemeen akkoord
Beëindiging van de huurovereenkomst in gemeen akkoord
Beëindiging van de pacht wegens beëindiging van de landbouwexploitatie.
beëindiging, opzegging en ontbinding van de huurovereenkomst
beëindiging, opzegging en ontbinding van de huurovereenkomst
beëindiging, opzegging en ontbinding van de huurovereenkomst
Begeleiding advies en tussenkomst voor de vooruitziende en voorzichtige bejaarde
begeleiding seksuele delinquenten adressen
Begin van Bewijs
Beginsel van non-discriminatie ten gunste van deeltijdwerkers
Begrafenisregelingen of begrafenisverzekeringen
Begrip fout
Begrip onderneming
Begroeting in een koninklijk besluit
Behage het rechtbank
Behandeling met gesloten deuren in familiezaken
beheer van de goederen van de minderjarige
BEHOORT HET CLIENTEEL VAN EEN VRIJ BEROEP TOT HET GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN VAN DE ECHTGENOTEN ?
Bejaarden kunnen niet gedwongen worden om hun woning te verlaten en in te wisselen voor een bejaardentehuis of een woonzorgcentrum
bekendmaking van vonnissen en arresten
Bekennen vergt geen inzicht in het gevolg van de bekentenis
Bekennen vergt geen opzet of intentie tot bekennen
bekentenis als bewijsmiddelen burgerlijke zaken
Bekentenis door advocaat en mandaat ad litem
Bekentenis door advocaat tegenpartij mag mandaat hiertoe niet eisen
Bekentenis en echtscheiding art 229§1 BW
Bekentenis is ondeelbaar
Bekentenis is onsplitsbaar
Bekwaamheid van de contracterende partijen
Belaging
Belaging
BELAGING - Stalking. Wat is dit?
Belaging de wettekst
Belaging en telefoonterreur
Belaging rechtspraak en rechtsleer
Belaging wetgeving
Belang en hoedanigheid van een rechtspersoon
Belang en nut van de verjaring
Belang van het pleidooi
belangenconflict in vennootschappen
Belangenneming in openbare ambten
Belasting op leegstand krotbelasting
Belasting op tweede verblijven onwettig in gemeenten waar gewone inwoners geen gemeentelijke heffing moeten betalen
Belastingen
BELASTINGEN EN ONVERMOGEN
Belastingsaangifte
Belastingverhogingen
beledigende conclusies
Belediging en ruchtbaarmaking op het internet als drukpersmisdrijf
Belediging werkgever op facebook
Beledigingen en pesterijen via sociale media en het internet
BELEDIGINGEN WAARVOOR BEGRIP
beledigingen worden niet verantwoord door de context waarin ze gesteld
Beleggingsrisico en aansprakelijkheid bank
Beleid prostitutie hypocriet en strijdig met beginsel rechtzekerheid
Belgen zonder papieren
België en de Belgen
België en de Salduzleer het arrest Bouglame
Belgisch Recht
Belgisch Recht BASISWETBOEKEN
Belgische kranten (links)
Belgische nummerplaten
Belgische staat is geen regelmatige erfgenaam
Belgopocket algemeen overzicht
Bemiddelaar kan het einde van een bemiddeling niet vaststellen
Bemiddelaars en organen van bemiddeling
bemiddelaars: lijst met erkende bemiddelaars
Bemiddeling
Bemiddeling
Bemiddeling
Bemiddeling advocaten
bemiddeling definitie
bemiddeling en machtspositie
Bemiddeling in Burgerlijke en handelszaken
Bemiddeling in familiezaken
Bemiddeling in Familiezaken, Burgerlijke zaken, handelszaken en sociale zaken
bemiddeling in fiscale zaken
Bemiddeling in strafzaken
bemiddeling in strafzaken
Bemiddeling resultaatsverbintenis en middelenverbintenis
Bemiddeling voor consumenten door de FOD Economie
bemiddelingscommissie in de bijzondere jeugdzorg
bemiddelingsprotocol
Bemmiddelingsbeding
Benadeelde kan een rechtstreekse vordering instellen tegen de verzekeraar van de schadeverwekker
benadeling
Benaming van oorsprong
benaming van oorsprong in de nieuwe wet op de marktpraktijken
Benaming, samenstelling en etikettering van de produkten en van de diensten
benchmarks
BENELUX verdrag intellectuele rechten
Bepaald opzet
bepaling van de huurprijs
bepalingen in het strafwetboek inzake wapens
beperking van de interest wanneer vertraging door fout van de schuldeiser
beperking van de rechten van de langstlevende echtgenoot
Beperking van het gezag van gewijsde tot hetgeen definitief werd beslecht
Beperking van het gezag van gewijsde tot vorderingen waarover de rechter oordeelde
beperking vergoedende interest voor nalatige schadelijder
Beperkt hoger beroep
Beperkt rijverbod
Beperkte detentie
Beperkte detentie
beperkte mogelijkheden tot ontbinding van sociale huur
Beplantingen, verjaring en burenhinder
Beplantingsafstanden van art. 34 van het Veldwetboek zijn van suppletieve aard
Beraad
Berekening van de opzeggingsvergoeding bij deeltijdse arbeid
Berekening van de opzeggingsvergoeding bij ontslag
Berekening van de opzeggingsvergoeding bij verminderde arbeidspresaties
Berekening van het Jaarlijkskostenpercentage
berekeningen
berekeningen en tafels
beroep door tegenpartij
beroep door tegenpartij nadat u een zaak gewonnen hebt
Beroep tegen beslissing tot kwijtschelding interesten op bijzondere rekening BTW
Beroep tegen weigering tot huwelijk door de ambtenaar van burgerlijke stand
Beroep tegen weigering van inzagerecht in het strafdossier
Beroepsbezgheid
Beroepsgeheim
Beroepsgeheim advocaat
Beroepsgeheim advocaat en de afwezigheid van effectieve bescherming door de stafhouder
Beroepsgeheim beschermt enkel vertrouwelijk gedane mededelingen
Beroepsgeheim van de arts slaat enkel op hetgeen in het kader van de vertrouwensrelatie door de patient aan de arts werd gemeld
beroepsgeheim van de rechter
beroepsgeheim van een geneesheer ook na de dood van de patiënt
beroepsgeheim van een geneesheer ook na de dood van de patiënt
beroepsgeheim van een geneesheer ook na de dood van de patiënt
beroepsopleiding Vlaamse balies
Beroepsschulden en huwelijk
Beroepsverbod KB nr 22
bescheiden voetbalpremies maken geen loon uit waarop sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn
Beschermde werknemers en bescherming van openbare orde
Beschermde werknemers en ontslag
Bescherming van de anonimiteit van politieambtenaren in potpourri IV
bescherming van de gezinswoning (art. 215 B.W.)
bescherming van de gezinswoning en het huurrecht
Bescherming van de wolf
Bescherming van het beslagrecht
Bescherming van het beslagrecht vaak beter dan collectieve schuldenregeling
bescherming van werknemers bij zwangerschap en bevalling
Beschikkend gedeelte van een vonnis of arrest
beschikking art. 747 gerechtelijk wetboek
Beschikkingen kortgeding zijn steeds uitvoerbaar bij voorraad
Beschikkingsbeginsel
Beschikkingsbeginsel en recht van verdediging
beslag buiten woonplaats
beslag buiten woonplaats en de eigendomsvermoedens van art. 2279 B.W.
beslag buiten woonplaats en eigendomsvermoeden
beslag en afbetaling
beslag en derdenverzet
beslag en het territorialiteitsbeginsel in het executierecht
beslag inzake namaak nieuwe bepalingen
beslag inzake namaak voorwaarden en bewijslast
Beslag middels indeplaatsstelling
beslag onder derden
Beslag onder derden op een bankrekening
Beslag op bankrekening
Beslag op de zetel van de vennootschap alwaar ook een natuurlijk persoon woonplaats heeft
Beslag op domeinnamen. Een eerste verkenning
beslag op inboedel & meubels uitvoerend beslag op roerend goed
Beslag op naakte eigendom
Beslag op niet verzekerde voertuigen
beslag op onroerend goed summiere toelichting voor beslagenen
Beslag op onverdeeld deel (wet en Rechtspraak)
Beslag op roerend goed wettekst
beslag op voertuig waar een beslagene toevalling mee rijdt
Beslag op vruchtgebruik
Beslag tot terugvordering
Beslag uitvoering binnen redelijke termijn EVRM
Beslagrecht en verlenging termijnen tijdens gerechtelijke vakantie
beslagrechter
beslagrechtsmisbruik
Beslagvrije voet
beslissing om in onverdeeldheid te blijven na echtscheiding.
Beslissingen alvorens recht te doen en uitgesteld hoger beroep
Beslissingen of maatregelen van inwendige aard zijn niet vatbaar voor hoger beroep
Beslissingen of maatregelen van inwendige aard zijn niet vatbaar voor hoger beroep
Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode.
Besparen op justitie
Best practice
Bestaat in België een bankgeheim
Bestaat in België een bankgeheim
Bestaat in België een bankgeheim
Bestandsnaam en bestandslocatie vermelden in document
Bestelbon
bestemming van nieuwe activa na afsluiting faillissement
Bestraffing van dopingspraktijken
Besturen van een aan derden toebehorend motorrijtuig en toevallige bestuurder
Bestuur van het eigen vermogen
Bestuur van het gemeenschappelijk vermogen
Bestuurders vennootschappen Verhaal tegen de bestuurders van een gefailleerde vennootschap
bestuurdersaansprakelijkheid bewijslast
bestuurdersaasprakelijkheid bij faillissement
beta artikel
Betaalde intrigantes en spionnes die vrouwelijke charmes inzetten
Betaaltermijn van voorheffingen en belastingen
Betalen de appartementsbewoners van het gelijkvloers mee voor de kosten van de lift?
Betalen de appartementsbewoners van het gelijkvloers mee voor de kosten van de lift?
Betalen voor het afspelen van muziek
Betaling
betaling door een derde
betaling met indeplaatsstelling
Betaling met subrogatie
betaling uittreksel uit het burgerlijk wetboek
Betaling van het niet betwiste deel van een vordering stuit niet de verjaring voor het betwiste deel
betaling van verjaarde schulden en natuurlijke verbintenis
Betalingsachterstand handelstransacties commentaar en wetsvoorstel
Betalingsachterstand handelstransacties toepasselijkheid naar de persoon van de koper
betalingsachterstand overheid
Betalingsachterstand van handelstransacties
Betalingsfaciliteiten toegestaan aan de werkgever bij de uitbetaling van de opzeggingsvergoeding
Betalingsplicht medische kosten verschaft geen inzagerecht in medisch dossier
Betalingstermijn 30 dagen
Betalingstermijn van de belastingen
Betekenen van cassatieberoep door de burgerrechtelijk aansprakelijke partij
Betekening aan gekozen woonplaats van een advocaat van wie het mandaat werd beëindigd en rechtsmisbruik
betekening aan het parket
Betekening een aangetekende brief
Betekening en taalgebruik in gerechtszaken
betekening in het buitenland
betekening in strafzaken
Betekening met e-mail
betekening van een uitspraak door een gerechtsdeurwaarder: summiere toelichting van de gevolgen
betekening van een vonnis (aan een onvermogende) wat nu?
Betekening van verstekvonnis moet recht op verzet kenbaar maken
Betekeningen, kennisgevingen, neerleggingen en mededelingen
Betekenis van de woorden in het Groot Dictee 2013
Beter zoeken in Google
Betere oplossingen dan collectieve schuldenregeling?
betwisting examenuitslagen
Betwisting van een subjectief betwist recht en bewijs van belang en hoedanigheid
Betwistingen tussen of met advocaten
Betwistingen tussen ouders met betrekking tot de schoolkeuze van de kinderen
beursinformatie
Bevel overlegging stukken
bevel tot betaling
bevel voorafgaand beslag op onroerend goed
bevel voorafgaand onroerend beslag (onvermogende)
bevel voorafgand onroerend beslag
bevestiging van een rechtshandeling van een minderjarige eens deze meerderjarig geworden is
Bevoegde rechtbank bij overdracht van een handelszaak waarbij ook een handelshuurcontract is verbonden
bevoegde rechter bij onrechtmatige daad in het buitenland
Bevoegde rechter hoger beroep handelshuur
bevoegde rechter ouderlijk gezag
Bevoegde Vrederechter na overplaatsing van een zieke die valt onder de wet op de persoon van de geesteszieken.
Bevoegdheden van de burgemeester
Bevoegdheden van hoven en rechtbanken
Bevoegdheden Vredegerechten van West-Vlaanderen
Bevoegdheid en aanleg bij een provisionele vordering van 1 euro.
bevoegdheid en hoger beroep
bevoegdheid en rechtspleging voor de correctionele rechtbank
Bevoegdheid familierechtbank voor de nationaliteitsverklaringen
Bevoegdheid ratione materiae
Bevoegdheid ratione summae
Bevoegdheid rechtbank eerste aanleg tot vermindering, uitstel of kwijtschelding van kennelijke onredelijke administratieve geldboete
bevoegdheid rechtbank van eerste aanleg
Bevoegdheid rechtbank van koophandel
Bevoegdheid rechtbank van koophandel burgerlijke vennootschappen
bevoegdheid rechtbank van koophandel inzake intellectuele rechten
bevoegdheid van de arbeidsrechtbank
Bevoegdheid van de beslagrechter bij discussies buitengewone kosten kinderen
Bevoegdheid van de beslagrechter bij verbetering of aanvulling van een vonnis of arrest
Bevoegdheid van de beslagrechter inzake revindicatie
bevoegdheid van de beslagrechter tot opschorting van het beslag
Bevoegdheid van de fiscus om inlichtingen bij derden in te winnen
bevoegdheid van de gewone rechtsmachten ten aanzien van beslissingen van administratieve overheden
bevoegdheid van de gewone rechtsmachten ten aanzien van beslissingen van administratieve overheden
bevoegdheid van de politierechtbank
bevoegdheid van de politierechter
Bevoegdheid van de Raadkamer en de Kamer van Inbeschuldigingstelling om nietig verklaarde stukken uit het dossier te verwijderen
Bevoegdheid van de rechtbank tot verminderingen administratieve (fiscale boetes) te verminderen
bevoegdheid van de rechter in beroep ten aanzien van een vonnis gewezen door een onbevoegde rechter
Bevoegdheid van de rechter in graad van beroep met betrekking tot de uitvoerbaarheid bij voorraad
bevoegdheid van de strafrechter of de burgerlijke rechter bij de herstelvordering tot schade veroorzaakt door het misdrijf
bevoegdheid van de voorzitter van de arbeidsrechtbank
bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg
bevoegdheid van de Voorzitter van de rechtbank van koophandel
bevoegdheid van de vrederechter
Bevoegdheid van de vrederechter
Bevoegdheid van de vrederechter bij einde wettelijke samenleving
Bevoegdheid van de vrederechter bij loonoverdracht
bevoegdheid van de vrederechter inzake huur
bevoegdheid van het arbeidshof
bevoegdheid van het hof van beroep
bevoegdheid van het hof van cassatie
bevoegdheid van hoven en rechtbanken ten aanzien van beslissingen van administratieve besturen
bevoegdheid voorrangsregels en regels bij samenhang en aanhangigheid
Bevoegdheidsbeding en betwiste tegenwerpelijkheid factuurvoorwaarden
Bevoegdheidsbedingen in consumentenzaken
bevoegdheidsregels na verwijzing naar de bevoegde rechter
bevolkingsregister
Bevrijdende verjaring
Bevrijding van de borg na faillissement en collectieve schuldenregeling
Bewaargeving en sekwester
bewaartermijnen van de archieven van de rechterlijke macht
Bewarend beslag
Bewarend beslag en WCO
Bewarend beslag inzake BTW
Bewarend beslag onder derden
bewarend beslag onder derden
Bewarend beslag onder derden stuit de verjaring
bewarend beslag onder derden tekst met links
Bewarend beslag onder derden wettelijke bepalingen
Bewarend beslag onroerend beslag
bewarend beslag onroerend bewarend beslag een kort overzicht
Bewarend beslag op onroerend goed
Bewarend beslag op onroerend goed toelichting
bewarend beslag op roerend goed
Bewarend beslag op roerend goed en meubiliair
bewarend beslag wettekst
bewaringstermijn archieven rechterlijke macht
bewijs aanvaarding factuurvoorwaarden
Bewijs bekomen met schending privéleven schendt daarom niet recht op eerlijk proces
Bewijs boven de 375 euro vereist geschrift
bewijs door getuigen en de waarde van de vordering
bewijs door spyware keylog op computer en echtscheiding
bewijs door vermoedens
bewijs door vermoedens wettelijke bepalingen
Bewijs helderheid van geest bij het verlijden van een notariële akte
Bewijs in handelszaken
bewijs middels de onderhandse akte wettelijke bepalingen
bewijs middels vermoedens in verkeerszaken
bewijs neerlegging ter griffie vaststellingswaarde van de griffier authentiek bewijs
Bewijs uit het ongerijmde
bewijs van aandeelhouderschap
Bewijs van aandeelhouderschap door bezit als titel van eigendom
Bewijs van de omvang van de lastgeving
bewijs van dronkenschap
Bewijs van een GSM contract
bewijs van een negatief feit.
Bewijs van een vermomde schenking
Bewijs van kennisgeving via e-mail
bewijs van staat
Bewijs van verzekering kan enkel door geschrift
bewijs van verzending van de factuur
bewijskracht anonieme getuigen in burgerlijke zaken
Bewijskracht notariële akte
bewijslast
Bewijslast-clausules
Bewijsmiddelen van pesten, geweld, of ongewenst seksueel gedrag
bewijsovereenkomst
Bewijsrecht in het romeins recht
Bewijsrecht overzicht rechtsleer
Bewijsregels
bewijsregels in het huwelijksvermogensrecht
bewijswaarde foto's genomen door detective
Bewijswaarde van een expertise in strafzaken
Bewijswaarde van een factuur ten aanzien van niet-handelaars
Bewijswaarde van een fotocopie
bewijswaarde van een nietige huiszoeking
Bewijswaarde van een proces-verbaal
Bewijswaarde van een testament bij leven van de testator als bewijs van het bestaan van een lening
Bewijswaarde van facebookberichten met intieme inhoud
Bewijswaarde van inlichtingen ingewonnen door de fiscus
Bewijswaarde van vertrouwelijke e-mails
Bewijswaarde vaststelling gerechtsdeurwaarder
Bewust Ongehuwde Moeder
Bezetting ter bede
Bezetting ter bede en uitsluiting van de pachtwet
Bezetting zonder recht of titel
Bezit als titel van eigendom
Bezit eigendom verschil
Bezit te goeder trouw van goederen gekocht op markten of bij opkopers
Bezit van staat
bezitloos pandrecht
Bezitsvordering
Bezitsvordering en recht van uitweg
bezoekrecht hond
bezoekrecht omgangsrecht en recht op persoonlijk contact
Bezoekrecht versus betaling onderhoudsgeld
bezoekuren advocaten gevangenis
Bezwaar tegen fiscale aanslag na faillisement kan ook ingesteld door de hoofdelijk gehouden medeschuldenaar
bezwarend beslag
Bibliografie familierecht
Bigamie strafrechtelijke bepalingen
Bij voorraad
Bijdrageplicht in de gezinslast tussen feitelijk samenwonenden
bijkomende straffen
bijlagen bij het huurcontract
bijlagen bij het huurcontract inzake woninghuur
Bijlagen bij wetgeving of juridische teksten
bijna verjaard maar toch afgeweerd
Bijnaam
Bijstand bij onderhandelingen
bijstand van een advocaat bij verhoor
Bijverdienen voor gepensioneerden
Bijzonder mandaat van een advocaat en bewijs
Bijzonder opzet
Bijzondere aansprakelijkheid inzake belastingen
Bijzondere Contracten
Bijzondere herhaling van de overtreding op het rijden onder invloed van alcohol
bijzondere invorderingstarieven
Bijzondere opsporingsmethode obeservatie begrip en criteria
Bijzondere voorlichtingsplicht van de notaris bij opstelling huwelijkscontract scheiding van goederen
Billijkheid
Binair denken
Bindende derdenbeslissing begrip
Bindende derdenbeslissing en marginale toetsing door de rechter
Bindende derdenbeslissing onaantastbaarheid
Bindende kracht van een arrest van het Hof van Justitrie
Bis de eadem re ne sit actio
Blasfemie
Blijvende arbeidsongeschiktheid blijvende invaliditeit
blijvende saisine kortgedingrechter
Blijvende saisine van de familierechtbank
Blijvende saisine van de jeugdrechter
Bloedproef wettelijke bepalingen
Bod op onroerend goed is niet bindend zonder kennis van bodemattest
Bodemverontreiniging
boedelafstand
Boedelbeschrijving
boedelschulden
boedelschulden en collectieve schuldenregeling
Boekhoudkundige verwerking van fusie en splitsing van ondernemingen
Boerenadvocaat
Boete voor zwartrijden
Boete voor zwartwerkers
Boire, manger, coucher ensemble, c'est mariage ce me semble
BOM Wet
BOM Wet en Douane en accijnzen
Bonus pater familias
Bonus pater familias en excuses
boomstructuur en overzicht van het Belgisch burgerlijk recht
boomstructuur en overzicht van het Belgisch Economisch en Handelsrecht
boomstructuur en overzicht van het Belgisch Fiscaal recht
boomstructuur en overzicht van het Belgisch gerechtelijk recht
boomstructuur en overzicht van het Belgisch recht in mensentaal
boomstructuur en overzicht van het Belgisch sociaal en arbeidsrecht
boomstructuur en overzicht van het Belgisch Strafrecht
Borderline-stoornis
Borg kan tussenkomen bij de verificatie van schuldvordering in het faillissement
borstkanker en echtscheiding
bosdecreet
bosdecreet
bosdecreet
bosdecreet
bosdecreet
bosdecreet
bosdecreet
bosdecreet
bosdecreet
boterbriefjes zijn geen bewijsmiddel
bouwen en wonen
Bouwen op andermans grond
Brandstichting
Brandverzekering en huurdersaansprakelijkheid
Brandweer Oudenaarde
Breedte van buurtwegen en voetwegen
Breedte van de buurtweg
Brico franchising
Briefgeheim
Briefwisseling tussen advocaten
Bronnen van het recht
Bronnen van Islamitisch recht
Brouwerijcontracten en afnameverplichting
brownfield
Bruikleen van landbouwgronden valt niet onder de pachtwet
Bruiloft is geen schenking
Brussel II bis verordeningbetreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid
Brusselse Stakingsrechter zet Louboutin een hak
brutoloon - nettoloon
BSI
BTW
BTW Advocatenkantoor Elfri De Neve BVBA
BTW aftrek
BTW betalingsfaciliteiten bevoegdheid
BTW betwisting procedure voor de rechtbank of administratief beroep
BTW pas te betalen bij betaling
BTW-carrousel
BTW-eenheid
Budget Planning
BUDGETBEGELEIDING
budgetbeheer programma's en downloads
Buiten de lokalen van de onderneming gesloten overeenkomsten en onroerernde goederen
buitengerechtelijke bekentenis
Buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst
buitengewone kosten
Buitengewone kosten die overleg vergen geen uitvoerbare titel zonder overleg
Buitengewone kosten en kindergeld
Buitengewone termijn van verzet in strafzaken en burgerlijke vordering
Buitengewoon rechtsmiddel
Buitenlands consumentenrecht
buitenlands recht
Buitenlands recht
Buitenlandse onderneming met correspondentieadres in België kan zonder KBO nummer in België geen vordering instellen
buitenvervolgingstelling
Buitenwerkingtreding van een wet
Bul
Bulletin van aanbestedingen
Burenhinder
Burenhinder door verwaarloosde bomen
Burenhinder en bevoegdheid van de vrederechter
burenhinder en aanvangstermijn van de verjaring
Burenhinder en geblaf van honden
Burenhinder en schade door bouwwerken van buren
burenhinder en verjaring
burenhinder gepleegd door de overheid
Burenhinder veroorzaakt door de daad van een aannemer
burenruzie
Burgelijk huwelijk voor kerkelijk huwelijk
Burgerlijk Recht
Burgerlijk Wetboek
Burgerlijke aansprakelijke partij
burgerlijke partij
Burgerlijke partij en voogdij
Burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter stuit de verjaring van de burgerlijke vordering tot schadevergoeding
Burgerlijke stand
Burgerlijke vennootschap
Burgerlijke vennootschap en aansprakelijkheid tegenover schuldeisers
Burgerlijke vennootschap onder de vorm van handelsvennootschap en bevoegde rechtbank
Burgerlijke vordering volgend op een misdrijf kan niet verjaren voor de verjaring van de strafvordering
burgerlijkepartijstelling voor de onderzoeksrechter
Burgerlijkepartijstelling voor de onderzoeksrechter doet de verjaring van de burgerlijke vordering van het slachtoffer ophouden te lopen tot de beëindiging van het geding
Burggraaf
Busbegeleider aansprakelijkheid
buurtweg
Buurtwegen
BVBA
BVBA zaakvoerder
Byzantijns recht

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.