-A +A

Bevoegdheid rechtbank van koophandel

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

uittreksel uit het gerechtelijk wetboek:

Art. 573.[1 De rechtbank van koophandel neemt in eerste aanleg kennis :
1° van de geschillen tussen ondernemingen, namelijk tussen alle personen die op duurzame wijze een economisch doel nastreven, die betrekking hebben op een handeling welke is verricht in het kader van de verwezenlijking van dat doel en die niet onder de bijzondere bevoegdheid van andere rechtscolleges vallen;
2° van geschillen betreffende wisselbrieven en orderbriefjes.
De vordering gericht tegen een onderneming kan onder de in het eerste lid, 1°, bepaalde voorwaarden eveneens voor de rechtbank van koophandel worden gebracht, zelfs indien de eiser geen onderneming is. Elk beding tot aanwijzing van een bevoegde rechter dat is gemaakt voor het ontstaan van het geschil is, in dat opzicht, nietig.]1

Art. 574.De rechtbank van koophandel neemt kennis:
1° van geschillen ter zake van een vennootschap die beheerst wordt door het Wetboek van vennootschappen, evenals van geschillen die ontstaan tussen de vennoten van een dergelijke vennootschap, met uitzondering van de geschillen waarbij een van de partijen een vennootschap is die werd opgericht met het oog op de uitoefening van het beroep van advocaat, notaris of gerechtsdeurwaarder;]2
2° [van vorderingen en geschillen rechtstreeks ontstaan uit het faillissement en procedures van gerechtelijke reorganisatie overeenkomstig de voorschriften van de faillissementswet van 8 augustus 1997 en de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, en waarvan de gegevens voor de oplossing zich bevinden in het bijzonder recht dat van toepassing is op het stelsel van het faillissement en de procedures van gerechtelijke reorganisatie.
3° van vorderingen betreffende de benamingen van oorsprong [en de geografische aanduidingen
4° van vorderingen betreffende de aan de post toevertrouwde diensten;
5° van vorderingen tot verbetering en doorhaling van inschrijvingen van ondernemingen in de zin van artikel 2, 3°, van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
6° van vorderingen met het oog op de benoeming van commissarissen voor het nazien van boeken en rekeningen van handelsvennootschappen;
7° van vorderingen inzake zee- en binnenvaart, en inzonderheid van het onderzoek van de schuldvorderingen bij verdeling van de gelden voortkomend van de toewijzing van een in beslag genomen vaartuig.
[8° opgeheven] 
[9° van geschillen inzake de handelingen van de Nationale Loterij [2 ...]2.] <W 1991-07-22/33, art. 25, 028; Inwerkingtreding : 01-09-1991>
[10° van aanvragen tot homologatie van beslissingen tot verplaatsing van de zetel van een [1 vennootschap in vereffening bedoeld in artikel 183, § 3, van het Wetboek van vennootschappen, van de vorderingen tot ontbinding van een vennootschap bedoeld in artikel 182, § 1, van hetzelfde Wetboek en van de aanvragen tot goedkeuring van het verdelingsplan van artikel 190, § 1, van hetzelfde Wetboek]1.] <W 1997-07-17/65, art. 51, 055; Inwerkingtreding : 01-01-1998>
[11° de vorderingen bedoeld in artikel 92 van Verordening nr. 40/94 van de Raad van de Europese Unie van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk.] <W 1998-02-10/56, art. 2, 060; Inwerkingtreding : 10-07-1998>
[12° van geschillen tussen emittenten en houders, of tussen houders, van certificaten die betrekking hebben op effecten en zijn uitgegeven overeenkomstig de artikelen 43bis en 124ter van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935.] <W 1999-02-10/41, art. 2, 073; Inwerkingtreding : 08-06-1999>
[13° van de vorderingen bedoeld in de artikelen 92, § 7, 159, § 7 en 197, § 8, van de wet van... betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles.] <W 2004-07-22/40, art. 13, 130; Inwerkingtreding : 09-03-2005>
[14° van de vorderingen bedoeld in artikel 81 van Verordening (EG) Nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen.] <W 2005-12-20/36, art. 11, 136; Inwerkingtreding : 01-01-2006>
[15° [van de in artikel 73 van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien bedoelde vorderingen;] <W 2008-07-24/36, art. 10, 161; Inwerkingtreding : 01-11-2007>
16° van vorderingen bedoeld in artikel 38 van de wet van 20 mei 1975 tot bescherming van kweekproducten;
17° van vorderingen bedoeld in artikel 16 van de wet van 10 januari 1990 betreffende de rechtsbescherming van topografieën van halfgeleiderproducten;
18° van vorderingen betreffende merken, met inbegrip van vorderingen betreffende de doorhaling van een collectief merk, en van vorderingen betreffende tekeningen of modellen, bedoeld door het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom [merken en tekeningen of modellen] van 25 februari 2005 goedgekeurd door de wet van 22 maart 2006, behalve deze die door dit verdrag worden voorbehouden aan de bevoegdheid van een ander rechtscollege.] <W 2007-05-10/33, art. 13, 2°, 147; Inwerkingtreding : 01-11-2007>
[19° de vordering om te laten vaststellen dat er een cumulatie is van verworven beschermingen voor éénzelfde uitvinding door het Belgische octrooi en door het Europese octrooi, ingesteld bij toepassing van artikel 5 van de wet van 21 april 2007 houdende diverse bepalingen betreffende de procedure voor het indienen van Europese octrooiaanvragen en de gevolgen van deze aanvragen en van de Europese octrooien in België.] <W 2008-07-24/36, art. 10, 161; Inwerkingtreding : 13-12-2007>
----------
(1)<W 2012-04-22/02, art. 2, 197; Inwerkingtreding : 17-05-2012>
(2)<W 2014-03-26/33, art. 3, 230; Inwerkingtreding : 01-07-2014>

Art. 575.<Hersteld bij W 2007-05-10/33, art. 14, 147; Inwerkingtreding : 01-11-2007> § 1. [1 De rechtbank van koophandel is bevoegd voor de vorderingen tussen ondernemingen, als bedoeld in artikel 573, eerste lid, 1°, met betrekking tot het auteursrecht, de naburige rechten en het recht van de producenten van databanken.
De vordering die is gericht tegen een onderneming door een persoon die zelf niet in die hoedanigheid handelt, kan eveneens voor de rechtbank van koophandel worden gebracht.]1
§ 2. De op grond van § 1 bevoegde rechtbanken zijn onder dezelfde voorwaarden bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen met betrekking tot de rechtsbescherming van technische maatregelen en van de informatie betreffende het beheer van rechten bedoeld in de artikelen 79bis en 79ter van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, en in de artikelen 12bis en 12ter van de wet van 31 augustus 1998 tot omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.
§ 3. [1 ...]1.
----------
(1)<W 2014-03-26/33, art. 4, 230; Inwerkingtreding : 01-07-2014>

Art. 576. De rechtbank van koophandel wijst de beëdigde wegers, scheepsmeters of meters voor zee- binnenschepen aan en neemt hun eed af.
Zij neemt ook de eed af van:
(1° de met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren;) <W 1999-05-03/30, art. 56, 077; Inwerkingtreding : 01-04-1999>
2° de bedrijfsrevisoren.

voor de geconsolideerde versie van de wet klik hier

Rechtspraak:

• Cassatie 10 januari 2008 (juridat)

Voor het vaststellen van de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel om kennis te nemen van een geschil over een tekortkoming aan contractuele verbintenissen, dient te worden bepaald of op het ogenblik van de tekortkoming, de partijen kooplieden waren en de contractuele verbintenis een daad van koophandel was (1). (1) Zie Cass., 18 mei 1984, AR 4410, A.C., 1983-84, nr 533.

• Arrondissementsrechtbank Oost-Vlaanderen, 21 maart 2016, RW 2016-2017, 669

samenvatting:

En inschrijving in het KBO-register op het adres waarop de factuur betrekking heeft geldt als een vermoeden van handelaar.

Tekst vonnis

NV E.G. & P. t/ B.P.


Bij dagvaardingsexploot van 14 januari 2015 vordert de eisende partij de veroordeling van de verwerende partij tot betaling op grond van de onbetaald gebleven factuur nr. 141220310985 van 9 juni 2015, vermeerderd met de intresten tot 5 augustus 2015, de som van 160,91 euro, vermeerderd met de moratoire rente aan wettelijke rentevoet op 160,90 euro vanaf 6 augustus 2015, de gerechtelijke rente en de kosten van het geding.

Bij verstekvonnis van 14 januari 2016 oordeelde de vrederechter van het kanton Oudenaarde-Kruishoutem, zetel Oudenaarde, dat er twijfel bestaat over de materiële bevoegdheid, gelet op het gewijzigde art. 573, 1o, eerste lid Ger.W. sinds 1 juli 2014.

Art. 2 van de wet van 26 maart 2014 wijzigde art. 573 Ger.W. en bepaalt dat sedert 1 juli 2014 de rechtbank van koophandel in eerste aanleg kennisneemt “1) van de geschillen tussen ondernemingen, namelijk tussen alle personen die op duurzame wijze een economisch doel nastreven, die betrekking hebben op een handeling welke is verricht in het kader van de verwezenlijking van dat doel en die niet onder de bijzondere bevoegdheid van andere rechtscolleges vallen”.


De verwerende partij heeft een inschrijving in het KBO-register op het adres waarop de factuur betrekking heeft. Dit geldt als een vermoeden van handelaar. Hij voldoet aldus aan het begrip “onderneming”, als zijnde een fysieke persoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft.


Aldus dient de Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Oudenaarde, als bevoegde rechter te worden aangewezen, zijnde rechtbank van de woonplaats (zetel) van de verwerende partij.


 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:14
Laatst aangepast op: di, 07/02/2017 - 15:05

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.