-A +A

beslag buiten woonplaats en de eigendomsvermoedens van art. 2279 B.W.

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Bij een beslag buiten woonplaats speelt het vermoeden conform art. 2279 B.W. tegen de beslaglegger en ten voordele van de revindicant bewoner van de plaats waar beslag wordt gelegd die het eigendomsvermoeden op basis van het bezit in eigen voordeel kan inroepen.

De eiser in revindicatie dient in dit geval geen enkel bewijs van eigendom voor te leggen.

De beslaglegger draagt de bewijslast dat de goederen de beslagene toebehoren.

Het feit dat er door de venster op een sreen-saver van een computer een logo van het bedrijf van de beslagene verschijnt maakt geen bewijs uit dat de zetel van dit bedrijf naar deze woning werd overgebracht of dat de PC of de overige goederen aan de beslagen vennootschap zouden toebehoren wier logo op deze PC zichtbaar is.

illustratie middels "het gepiepte sreen-savervonnis":

letterlijke en integrale weergave:

BESCHIKKING gewezen en uitgesproken in het gerechtsgebouw te Antwer­pen, op elf juni tweeduizendenacht door de BR kamer, in openbare zitting van de BESLAGRECHTER in de rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, alwaar zetelden:

G. Van Raemdonck, beslagrechter in deze rechtbank, T. Boey, adjunct-griffier.

In zake: 081/166/A

C.P., zelfstandige,

EISENDE PARTIJ,

- verschijnend bij Meester P. Janssens loco Meester E. De Neve, advocaat, met kantoor te 9700 Oudenaarde, Stationsstraat 29;

tegen:

I. WINTERTHUR EUROPE VERZEKERINGEN NV, ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0403.290.168, met vennootschapszetel te 1000 Brussel, Kunstlaan 56;met keuze van woonst op het kantoor van gerechtsdeurwaarder E. Rochtus te 2000 Antwerpen, Amerikalei 207;

EERSTE VERWERENDE PARTIJ,

- verschijnend bij Meester A. De Keyser loco Meester S. Gobert ,advocaat, met kantoor te 9051 Gent-Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1125;

2. R.P. BVBA,
- niet verschijnend;

Gezien de stukken van het dossier van de rechtspleging zoals zij voorkomen op de inventaris ervan, ondermeer:

- de inleidende dagvaarding d.d. 12.12.2007;

Gelet op de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in rechtszaken;

Gehoord eisende en eerste verwerende partijen ter zitting van 21).5.2008 in hun middelen en besluiten;

Gezien de door eisende en eerste verwerende partijen neergelegde stukken en conclusies;

Overwegende dat de tweede verwerende partij, hoewel opgeroepen conform artikel 747§2 van het gerechtelijk wetboek voor de zitting van 21.5.2008, niet is verschenen noch ie- mand voor haar;

Overwegende dat een op tegenspraak gewezen beschikking werd gevorderd;

Gezien de dagvaarding van 12 december 2007 houdende revindicatie van de meubelen en roerende goederen waarop door eerste gedaagde lastens tweede gedaagde uitvoerend beslag werd gelegd bij gerechtsdeurwaardersexploot van 14 november 2007 ;

Eerste gedaagde blijkt, na hiertoe toelating te hebben bekomen van de beslagrechter overeenkomstig art. 1503 Ger. W., uitvoerend beslag te hebben gelegd lastens tweede gedaagde, doch buiten woonst en op het adres van de zaakvoerster, revindicante ;

Eerste gedaagde motiveert haar beslagrmaatregel buiten woonst op grond van de vaststelling van de gerechtsdeurwaarder dat op de maatschappelijke zetel van beslagene enkel rommel kon warden aangetroffen, terwijl de gerechtsdeurwaarder door binnen te gluren in de woonst van de zaakvoerster aldaar kon opmerken dat op een cornputerscherm een 'screen-saver' met de vermelding 'R.P. BVBA' verscheen ;

Evenwel dient in deze eiseres gevolgd waar zij stelt dat het niet verwonderlijk mag zijn dat in de woonst van de zaakvoerster van een bedrijf een logo van het bedrijf als schermbeveiliging wordt gebruikt ;

Verder blijkt uit de in beslag genomen goederen niet dat deze de typische inboedel van een transportvennootschap betreft en integendeel betreft het huisraad van een gemiddeld gezin;

Verder werd geen beslag gelegd in de zetel van beslagene doch buiten woonst en mede gelet op art. 2279 BW. kan de bewoonster het eigendomsvermoeden in haar voordeel inroepen ;

Ofschoon eiseres dan ook nagenoeg geen enkel eigendomsbewijs omtrent de in beslag genomen goederen bijbrengt, hoeft zij dit ook niet te doen, nu zij zich niet dient te verdedigen tegen een eigendomsvermoeden, dat immers in casu in haar voordeel geldt ;

Alleszins is er geen afdoende bewijs dat de in beslag genomen goederen op het adres van revindicante veeleer beslagene dan revindicante zouden toebehoren en werd wellicht de toelating om beslag buiten woonst te leggen gevraagd in de hoop en volgens de bewoordingen van het verzoekschrift aldaar een voertuig Jaguar aan te treffen, mogelijk eigendom van beslagene, wat evenwel niet werd aangetroffen ;

Eerste gedaagde toont dan ook niet aan dat de in de woonst van eiseres aangetroffen goederen niet haar doch beslagene toebehoren ;

OM DEZE REDENEN: Wij, beslagrechter;

Rechtdoende op tegenspraak.

Verklaren de vordering ontvankelijk en gegrond.

Bijaldien trekken de machtiging om beslag buiten woonst te leggen overeenkomstig art. 1503 Ger. W. in en bevelen de opheffing van het dienovereenkomstig gelegde beslag binnen de 48 uur na betekening van huidige beschikking.

Zeggen voor recht dat bij gebrek aan vrijwillige opheffing, huidige beschikking als opheffing zal gelden.

Verwijzen tweede gedaagde in de kosten van het geding.

Vereffenen deze:

- in hoofde van de eisende partij op dagvaarding en rolstelling op 254,23 EUR

op rechtsplegingsvergoeding voor niet in geld waardeerbare zaken op 1.200,00 EUR

- in hoofde van eerste verwerende partij op rechtsplegingsvergoeding op 1.200,00 EUR


- in hoofde van tweede verwerende partij op nihil

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:14
Laatst aangepast op: wo, 11/10/2017 - 13:00

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.