-A +A

Bemiddelaars en organen van bemiddeling

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Wie kan bemiddelaar zijn en welke organen regen dee bemiddeling en zien er op toe wet op de bemiddeling

ART. 1726
[ § 1. Door de in artikel 1727 bedoelde commissie kunnen worden erkend de bemiddelaars die minstens voldoen aan de volgende voorwaarden :

1° op grond van een in het heden of in het verleden uitgeoefende activiteit doen blijken van een bekwaamheid die door de aard van het geschil wordt vereist;


2° naargelang van het geval, doen blijken van de voor de bemiddelingspraktijk passende vorming of ervaring;


3° de met het oog op de uitoefening van de bemiddeling noodzakelijke waarborgen bieden inzake onafhankelijkheid en onpartijdigheid;


4° niet het voorwerp zijn geweest van een in het strafregister opgenomen veroordeling die onverenigbaar is met de uitoefening van de functie van erkend bemiddelaar;


5° geen tuchtsanctie of administratieve sanctie hebben opgelopen die onverenigbaar is met de uitoefening van de functie van erkend bemiddelaar noch het voorwerp zijn geweest van een intrekking van een erkenning.


§ 2. De erkende bemiddelaars volgen een permanente vorming waarvan het programma erkend is door de in artikel 1727 bedoelde commissie.


§ 3. Dit artikel is eveneens van toepassing ingeval een beroep wordt gedaan op een college van bemiddelaars. ]


(ingevoegd W. 21.2.2005 - art. 10 - B.S. 22.3.2005)ART. 1727
[ § 1. Er wordt een federale bemiddelingscommissie ingesteld, bestaande uit een algemene commissie en bijzondere commissies.

§ 2. De algemene commissie bestaat uit zes in bemiddeling gespecialiseerde leden, namelijk : twee notarissen, twee advocaten en twee vertegenwoordigers van de bemiddelaars die noch het beroep van advocaat, noch dat van notaris uitoefenen.


Bij de samenstelling van de algemene commissie wordt gezorgd voor een evenwichtige vertegenwoordiging van de vakgebieden.


De algemene commissie telt evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden.

Voor elk vast lid wordt een plaatsvervangend lid aangewezen.


De nadere regels voor de bekendmaking van de vacatures, voor de indiening van de kandidaturen en voor de voordracht van de leden worden bepaald bij ministerieel besluit.


De vaste en plaatsvervangende leden worden door de Minister van Justitie aangewezen op de met redenen omklede voordracht :


- van de Orde van Vlaamse balies voor de advocaat die tot die Orde behoort;

- van de Ordre des barreaux francophones et germanophone voor de advocaat die tot die Orde behoort;

- van de koninklijk federatie van notarissen, voor de notarissen;

- van de representatieve instanties voor de bemiddelaars die noch het beroep van advocaat, noch dat van notaris uitoefenen.


Het mandaat van vast lid duurt vier jaar en is hernieuwbaar.


§ 3. De algemene commissie wijst uit haar midden en voor een periode van twee jaar haar voorzitter en haar ondervoorzitter aan, die de voorzitter zo nodig vervangt, evenals een secretaris, waarbij die ambten afwisselend door een Nederlandstalige en een Franstalige worden bekleed. Het voorzitterschap en het ondervoorzitterschap worden bovendien afwisselend uitgeoefend door notarissen, door advocaten en door bemiddelaars die noch het beroep van advocaat, noch dat van notaris uitoefenen.


De algemene commissie stelt haar huishoudelijk reglement op.


Om rechtsgeldig te beraadslagen en te beslissen, moet de meerderheid van de leden van de commissie aanwezig zijn. Indien een vast lid afwezig of verhinderd is, vervangt zijn plaatsvervanger hem. De beslissingen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van de ondervoorzitter die hem vervangt, doorslaggevend.


§ 4. Er worden drie bijzondere commissies opgericht om advies te verstrekken aan de algemene commissie :


- een bijzondere commissie voor familiezaken;

- een bijzondere commissie voor burgerlijke en handelszaken;

- een bijzondere commissie voor sociale zaken.


Deze bijzondere commissies bestaan uit specialisten en practici van al deze soorten bemiddeling, namelijk :


twee notarissen, twee advocaten en twee vertegenwoordigers van de bemiddelaars die noch het beroep van advocaat, noch dat van notaris uitoefenen.


De bijzondere commissies tellen evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden.


Voor elk vast lid wordt een plaatsvervangend lid aangewezen.


[ De nadere regels voor de bekendmaking van de vacatures, voor de indiening van de kandidaturen en voor de voordracht van de leden worden bepaald bij ministerieel besluit. ]


(W. 15.6.2005 - art. 3,1° - B.S. 30.6.2005 - editie 2)


De vaste en plaatsvervangende leden worden door de minister van Justitie aangewezen op de met redenen omklede voordracht :


- van de Orde van Vlaamse balies voor de advocaat die tot die Orde behoort;

- van de Ordre des barreaux francophones et germanophone voor de advocaat die tot die Orde behoort;

- van de koninklijk federatie van notarissen, voor de notarissen;

- van de representatieve instanties voor de bemiddelaars die noch het beroep van advocaat, noch dat van notaris uitoefenen.


Het mandaat van vast lid duurt vier jaar en is hernieuwbaar.


§ 5. Elke bijzondere commissie wijst uit haar midden en voor een periode van twee jaar haar voorzitter en haar ondervoorzitter aan, die de voorzitter zo nodig vervangt, evenals een secretaris, waarbij die ambten afwisselend door een Nederlandstalige en een Franstalige worden bekleed.


Ze stelt haar huishoudelijk reglement op.


Om rechtsgeldig te beraadslagen en te beslissen, moet de meerderheid van de leden van de bijzondere commissie aanwezig zijn. Indien een vast lid afwezig of verhinderd is, vervangt zijn plaatsvervanger hem. De beslissingen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van de ondervoorzitter die hem vervangt, doorslaggevend.


§ 6. De opdrachten van de algemene commissie zijn de volgende :


1° de instanties voor de vorming van bemiddelaars en de vormingen die zij organiseren, erkennen;


2° de criteria voor de erkenning van de bemiddelaars per soort bemiddeling bepalen;


3° de bemiddelaars erkennen;


4° tijdelijk of definitief de erkenning intrekken van de bemiddelaars die niet meer zouden voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 1726;


5° de procedure voor de erkenning en de tijdelijke of definitieve intrekking van de titel van bemiddelaar bepalen;


6° de lijst van de bemiddelaars opstellen en verspreiden bij de hoven en rechtbanken;


7° een gedragscode opstellen en de eruit voortvloeiende sancties bepalen.


De beslissingen van de commissie zijn gemotiveerd.


§ 7. De Minister van Justitie stelt aan de federale bemiddelingscommissie het personeel alsook de middelen ter beschikking die nodig zijn voor haar werking.


[ De Koning bepaalt welk presentiegeld aan de leden van de federale bemiddelingscommissie kan worden toegekend alsook de vergoedingen die hen kunnen worden toegekend als terugbetaling van hun reisen verblijfskosten. ] ]


(Ingevoegd W. 21.2.2005 - art. 11 - B.S. 22.3.2005)

(W. 15.6.2005 - art. 3,2° - B.S. 30.6.2005 - editie 2)

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:17
Laatst aangepast op: vr, 15/01/2010 - 18:56

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.