-A +A

Belaging rechtspraak en rechtsleer

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Rechtspraak Stalking

• Antwerpen (10e k.) 28 april 2004, R.W. 2005-06, afl. 26, 1020, noot.


Uit de parlementaire voorbereiding van de Wet van 30 oktober 1998 die een artikel 442 bis in het Strafwetboek invoegt met het oog op de strafbaarstelling van de belaging, kan worden afgeleid dat als belaging kunnen worden aangemerkt, het achtervolgen of bespieden van een persoon, het herhaaldelijk opwachten van iemand in de nabijheid van zijn woning, het herhaaldelijk toesturen van bloemen, het voortdurend opbellen, het veelvuldig toesturen van ongewenste liefdesbrieven. De feiten die de belaging uitmaken, moeten niet noodzakelijk op zichzelf strafbare feiten uitmaken, maar het gedrag van de dader moet wel de rust van het slachtoffer ernstig verstoren. Bovendien is als moreel bestanddeel vereist dat de dader wist of althans had moeten weten dat hij door zijn gedragingen de rust van de belaagde persoon ernstig zou verstoren.


• Brussel 2 februari 2000, Rev. dr. pén. 2001, 347, noot X., [Qu'est-ce que l'attentat à la pudeur?]


Het misdrijf van aanranding van de eerbaarheid bestaat maar wanneer handelingen van een bepaalde ernst worden gesteld, die afbreuk doen aan de seksuele integriteit van een persoon, zoals die door het collectieve bewustzijn van een bepaalde samenleving op een bepaald tijdstip wordt ervaren. De rug strelen, in de nek kussen, in de lenden grijpen, met de hand over de rug strijken, zijn onvoldoende ernstig en doen geen afbreuk aan de seksuele integriteit van de betrokkene. Deze handelingen kunnen daarentegen wel belaging vormen in de zin van art. 442bis Sw.• Gent 23 april 2002, Juristenkrant 2002 (weergave ARNOU, L.), afl. 56, 1; , NjW 2002, afl. 6, 212, noot.

Het bewust herhaalde malen blokkeren van een private parking met de bedoeling de eigenaar van die parking te pesten, kan als een daad van belaging worden aanvaard in de zin van art. 442bis Sw. Het is daarbij niet van belang of (a) die private parking er al dan niet legaal is aangelegd, (b) dit blokkeren al dan niet strafbaar is.

Arbrb. Hasselt 19 mei 1999, Soc. Kron. 2000, 344.

Uit de permanente belaging door de echtgenoot op haar werk volgt dat de werkloze in een situatie verkeerde waarbij zij constant onder de dreiging leefde van een ernstige aantasting van haar fysiek en psychisch welzijn waardoor van haar redelijkerwijze niet kon gevergd worden de dienstbetrekking te laten voortduren. Stalking wordt als wettige reden voor werkverlating aanvaard.


• Corr. Brussel (50e k.) nr. 53.99.825/04, 8 december 2004, Soc. Kron. 2005, afl. 8, 460, noot BRASSEUR, P. .


Noot BRASSEUR, P., [Le recours à l'article 442bis du Code pénal pour sanctionner le harcèlement moral au travail]


Maakt zich schuldig aan pesterij in de zin van artikel 442bis van het Strafwetboek, hij die op een perverse en willekeurige wijze zijn autoriteit gebruikt en de eiser tracht te beledigen en te schaden. De eiser is maar een eenvoudige werkman maar die door zijn technische vaardigheden en zijn toegewijdheid aan het werk, een zeer belangrijke schakel in het productieproces was geworden.
Wat het moreel element betreft, wordt niet vereist dat er in hoofde van de beschuldigde een opzettelijke bedoeling was schade toe te brengen; het volstaat dat zijn gedrag vrijwillig was en dat hij kon of had kunnen weten dat dit de rust van de betrokken persoon zou raken.
Zodra er minstens een twijfel bestaat betreffende de persoonlijke kennis die de vennootschap, werkgever van de ploegbaas, had over de wanhopige situatie waarin de verzoeker zich bevond, is de twijfel in het voordeel van de vennootschap en moet zij worden vrijgesproken van de ten hare laste gelegde inbreuk op grond van artikel 442bis Sw.


De in het artikel 442bis Sw. vervatte vereiste van klacht kan worden uitgelegd door het belang dat wordt gehecht aan de gevoelens van het slachtoffer. Deze vereiste is nochtans niet onderworpen aan enige bijzondere formaliteit, terwijl de rechtstreekse dagvaarding geldt als klacht volgens het artikel 183 Sv.
Het is niet noodzakelijk dat voorafgaandelijk een klacht wordt ingediend bij ofwel de politiediensten of bij het arbeidsauditoraat. Door de betekening van de rechtstreekse dagvaarding heeft de dagvaardende partij voldoende zijn wil geuit een strafvervolging op gang te brengen tegen de rechtstreeks gedaagde partijen.

-

Het artikel 442bis Sw. geeft geen enkele definitie van het begrip belaging. Men moet dus verwijzen naar de courante betekenis hiervan. De Larousse definieert aldus de belaging als het feit iemand aanhoudend te tergen, hem te onderwerpen aan kritiek en herhaalde spot.


• Corr. Marche-en-Famenne nr. 69.99.187/00, 18 april 2001, Soc. Kron. 2003,  afl. 2, 104, noot JACQMAIN, J. [L'application de l'art. 442bis du Code pénal]


De beschuldigingen van het niet hebben aangegeven van twee werkneemsters bij het R.S.Z. en ze niet vermeld te hebben in het personeelsregister, zijn bewezen.
Bovendien erkent de mandataris van de vennootschap dat hij seksuele betrekkingen had voorgesteld aan een van zijn werkneemsters. Deze laatste beweert dat haar rust aldus verstoord werd. Toch keerde zij na dit voorval terug naar de werkplaats. Het onbeholpen en misplaatste gedrag van de mandataris is echter niet voldoende om het constitutief element te vormen van het misdrijf van belaging, waarvan sprake in art. 442bis Sw. De twee werkneemsters beklagen zich er nog over het voorwerp te zijn geweest van discriminatie op basis van hun geslacht wat betreft hun werkomstandigheden en hun ontslag in de zin van art. 12 Wet Gelijkheid Man-Vrouw 1999. Deze feiten zouden de overtreding beoogd door art. 25, 2º van dezelfde wet betreffen. Art. 12 is echter niet toepasbaar bij gebrek aan uitvoeringsbesluiten.BREWAEYS, E., De wetgever belaagt de belagers, A.J.T. 1998-99, 849-850.

DHONT, F., Belaging, in X., Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer , 20 p.


STEVENS, L., Stalking strafbaar. Commentaar bij de wet van 30 oktober 1998 tot invoeging van een artikel 442bis in het Strafwetboek houdende de strafbaarstelling van belaging, R.W. 1998-99, 1377-1380.
 

• Corr. Oudenaarde 9 september 2005, RABG 2006, afl. 12, 890, noot VAN DEN BERGE, Y. .


Belaging is een klachtmisdrijf wat inhoudt dat de klacht moet voorafgaan aan het instellen van de strafvordering. Een klacht houdt in dat de persoon die beweert door het misdrijf te zijn benadeeld, aangifte doet aan de overheid, waarbij hij te kennen geeft dat hij de strafrechterlijke vervolging van de dader van het misdrijf wenst. De klacht is aan geen vormvereiste onderworpen doch het is noodzakelijk dat door de klager een ondubbelzinnige wilsverklaring wordt geuit met betrekking tot dat welbepaalde klachtmisdrijf. Een klacht ingediend na de instelling van de strafvordering heeft geen regulariserende werking en neemt niet weg dat de strafvordering onregelmatig is ingesteld.

• grondwettelijk hof 75/2007, 10 mei 2007

alleen natuurlijke personen worden strafrechtelijk beschermd tegen belaging. Deze bescherming bestaat niet ten voordele van rechtspersonen. Dit onderscheid schijnt niet het gelijkheidsbeginsel wegens de objectieve verschillen die bestaan tussen een natuurlijke persoon en een rechtspersoon.

 

Nieuwe wetgeving:

opgelet: nieuwe wetgeving mbt telefonische belaging en andere belaging via elektronische middelen: klik hier

 

literatuur:

P.E MULLEN, stalkers and their victims, Cambridge

GROENEN, A., stalking. Risicofactoren voor fysiek geweld., Maklu, Antwerpen/Apeldoorn, 2006

FRANK G. GOBLE, The Third Force: The Psychology of Abraham Maslow, e-book, 1970

K. WOUTERS, cursus vierde jaar  cultuurwetenschappen

DE KOK, Y., ‘erotomanie: passie met psychotische complicaties?’. In: tijdschrift voor psychologie, nr. 10, 1995

Cursus bijscholing voor thuishulp. P.C. BROEDERS ALEXIANEN, ‘Schizofrenie en psychose’ , Februari 2004, Boechout

 

internet

http://en.wikipedia.org/wiki/Maslow's_hierarchy_of_needs#_note-multiple

http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=394

MULLEN, P. en PATHE, M., “study of stalkers” in: the American journal of psychiatry, 1999. zie: http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/content/full/156/8/1244

http://www.huiselijkgeweld.nl/interventies/negen_fasen_van_stalking.html

http://www.politie.nl/Preventie/Stalking/9_Fasen_van_belaging.asp

http://www.law.kuleuven.be/stopstalking/sub/algemene_informatie.html

http://www.musc.edu/vawprevention/

http://www.homeoffice.gov.uk/rds/bcs1.html

P.E. MULLEN, ‘study of stalkers’, Am J Psychiatry 156:1244-1249, August 1999  zie  http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/reprint/156/8/1244

http://www.delta-pz.nl/psychiatrie/abc/Querulantisme/index.html

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/9866
-narcistische-persoonlijkheidsstoornis-nps.html

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/seksualiteit/16282
-probleem-of-stoornis-parafilieen.html

http://www.e-gezondheid.be/nl/tijdschrift_gezondheid/sante
tijdschrift/schizoide_theatrale_persoonlijkheid-11824-281-art.htm

http://books.google.com/books?hl=nl&lr=&id=Kir_ypPb7IQC&oi=fnd&pg=PR11&dq=
the+impact+of+stalkers+on+their+
victims&ots=HE_SpqerCH&sig=QLJgxnVKl3B_
BzedhVnBDfwKYB0#PPA14,M1

http://www.vispd.nl/Publications/2003kamphuisindividual.pdf 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:16
Laatst aangepast op: vr, 15/01/2010 - 18:50

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.