-A +A

Beding van aanwas begrip

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Een beding van aanwas is een overeenkomst tussen twee partijen over goederen waarvan zij beiden eigenaar zijn, en waarbij wordt afgesproken dat wie het langste leeft van beide partijen al deze goederen krijgt.

Het beding van aanwas is niet wettelijk wordt gedefinieerd maar een creatie van de vermogensplanning en de notariële praktijk.

Het beding van aanwas is een beding ten bezwarende titel in een overeenkomst tussen twee partijen over goederen waarvan zij beiden eigenaar zijn, en waarbij wordt afgesproken dat wie het langste leeft van beide partijen al deze goederen krijgt. Omdat het beding van aanwas ten bezwarende titel wordt geacht, behoort de verwerving door de langstlevende van de eerststervende niet tot de nalatenschap van de eerststervende. Derhalve verwerven de erfgenamen van de eerststervende op dit goed geen rechten meer en heeft alleen de begunstigde van het beding van aanwas rechten na overlijden, zijnde de volledige eigendom.

Omdat het een contract ten bezwarende titel is kan de fiscus op een beding van aanwas geen schenkingsrechten of successierechten (erfbelasting) laten gelden.

Aldus gaan de goederen vrij van enige belasting over op de langstlevende partij bij het beding van aanwas. Indien het beding van aanwas onroerende goederen betreft, dient men wel rekening te houden met verkooprecht (10% op de inleg van de eerststervende partij) bij de uitwerking van het beding van aanwas.

standpunt met nummer 17044 van de Vlaamse Belastingdienst (“Vlabel”)

heeft in een recent  dat gisteren werd gepubliceerd, de voorwaarden opdat een beding van aanwas de gewenste fiscale uitwerking kan hebben, scherp gesteld.

1. Definitie

In dit standpunt herhaalt Vlabel dat het beding van aanwas niet wettelijk wordt gedefinieerd.

Vlabel geeft het begrip beding van aanwas volgende definitie mee:

“een overeenkomst tussen twee of meerdere partijen waarbij overeengekomen wordt dat het onverdeelde aandeel van de eerststervende in volle eigendom - of in vruchtgebruik - op een bepaald goed, dat ze samen aankopen of dat zij reeds in onverdeeldheid bezitten, onder opschortende voorwaarde van het overlijden van de eerststervende, van rechtswege zal aanwassen en dus verkregen zal worden door de overlevende deelgenoten. De tegenprestatie bestaat in een evenwichtige kans voor elke deelgenoot om het aandeel van de andere in het goed te verwerven, indien hij de langstlevende is.”

2. Voorwaarden voor fiscale uitwerking

Vlabel stelt voorop dat een beding van aanwas enkel fiscaal kan erkend worden in die zin dat de overgang van de goederen van de eerststervende partij bij het beding van aanwas naar de langstlevende partij bij het beding van aanwas vrij blijft van erfbelasting en van schenkbelasting, mits op straffe van absolute nietigheid (volgens Vlabel)  aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

• Opname in notariële akte van het beding
(voor de onroerende goederen geldt en vanaf 1 september 2018 ook voor de roerende goederen) 

• Het beding van aanwas dient beperkt te zijn, via beschikking onder bijzondere titel
Het beding van aanwas mag geen betrekking hebben op de algemeenheid van de goederen die een partij bij zijn overlijden zal nalaten, noch op een evenredig deel van de goederen die een partij bij zijn overlijden zal nalaten. Evenmin mag het beding van aanwas betrekking hebben op alle onroerende goederen van een partij, noch op alle roerende goederen van een partij, noch op een evenredig deel van alle roerende of onroerende goederen van een partij.

• Het beding van aanwas moet ten bezwarende titel zijn
Volgens Vlabel is een beding van aanwas ten bezwarende titel als de kansen evenwichtig zijn. Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk zijn. Er dient wel sprake te zijn van een gelijk(w)aardige levensverwachting van de betrokken partijen en er dient een gelijkwaardige inleg te zijn.

De gelijk(w)aardige levensverwachting wordt niet enkel beoordeeld op grond van sterftetabellen doch kan mede beïnvloed worden door specifieke factoren zoals onder meer (bepaalde) activiteiten die de partijen uitvoeren, hun gezondheidstoestand en een overlijden dat volgt kort op het sluiten van het beding van aanwas. In de mate er een ongelijkheid qua overlevingskansen geldt tussen de partijen, kan dit volgens Vlabel niet worden gecompenseerd door een ongelijke inleg door te voeren. De gelijkaardige levensverwachting moet daarenboven volgens Vlabel zowel bij het afsluiten van het beding van aanwas als bij de realisatie ervan aanwezig zijn.

De gelijkwaardige inleg dient evenwel voor Vlabel enkel te worden beoordeeld bij het afsluiten van het beding van aanwas.

3. Zaakvervanging

Vlabel stelt dat zij de zaakvervanging bij een beding van aanwas aanvaardt onder volgende voorwaarden:

(1) een conventionele zaakvervanging moet voorzien zijn in het beding van aanwas en

(2) deze zaakvervanging dient bevestigd te worden op het ogenblik van de verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed (bv. door een uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van de partijen dat de verwerving van het goed door zaakvervanging gebeurt en dit laatste dezelfde bestemming verkrijgt als het “vervangen” goed).

4. Beding van aanwas tussen echtgenoten

Vlabel stelt dat de gunstige fiscale uitwerking van een beding van aanwas afgesloten tussen echtgenoten mogelijk is. Vlabel stelt dan wel als voorwaarde dat het moet gaan om eigen goederen van de echtgenoten die zij in onverdeeldheid aanhouden. Er kan geen sprake zijn van een beding van aanwas omtrent goederen behorende tot de huwgemeenschap.

5. Verplicht onverdeelde goederen

Vlabel stelt dat een beding van aanwas aangaande niet-onverdeelde goederen in theorie niet bestaat. De fiscale uitwerking wordt evenwel ook als het niet-onverdeelde goederen betreft aanvaard als het om een notarieel kanscontract gaat, dat ten bezwarende en ten bijzondere titel is.

6. Antimisbruikbepaling

Vlabel stelt dat, als een beding van aanwas is afgesloten vanaf 1 juni 2012, een toetsing aan de antimisbruikbepaling kan geschieden, waardoor de fiscale uitwerking toch weer op de helling kan komen te staan.

 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: di, 30/01/2018 - 19:22
Laatst aangepast op: di, 30/01/2018 - 19:22

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.