-A +A

Alcoholslot wet tot invoering

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

12 JULI 2009. - Wet tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat het invoeren van het alcoholslot betreft

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.
Art. 2. In de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, in hoofdstuk V, wordt een artikel 37/1 ingevoegd, luidende :
« Art. 37/1. In geval van een veroordeling wegens overtreding van de artikelen 34, § 2, 35 of 36 kan de rechter, indien hij geen definitief verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig uitspreekt, voor een minimale periode van één jaar tot ten hoogste vijf jaar of voorgoed, de geldigheid van het rijbewijs van de overtreder beperken tot motorvoertuigen die uitgerust zijn met een alcoholslot op voorwaarde dat deze als bestuurder voldoet aan de voorwaarden van het in artikel 61quinquies, § 3 bedoelde omkaderingsprogramma. De rechter kan de geldboete verminderen met de volledige of gedeeltelijke kosten van de installatie en het gebruik van een alcoholslot in een voertuig evenals de kosten van het omkaderingsprogramma, zonder dat ze minder dan één euro mag bedragen
Met een gevangenisstraf van één maand tot vijf jaar en met een verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een periode van één jaar tot ten hoogste vijf jaar of voorgoed of met één van deze straffen alleen, wordt gestraft hij die is veroordeeld wegens overtreding van het eerste lid en een motorvoertuig bestuurt dat niet uitgerust is met een alcoholslot, of die als bestuurder niet voldoet aan de voorwaarden van het omkaderingsprogramma ».
Art. 3. Artikel 51 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 20 juli 2005, wordt aangevuld met de bepaling onder 4°, luidende :
« 4° in geval van een veroordeling wegens overtreding van artikel 37/1, tweede lid. ».
Art. 4. In titel IV van dezelfde wet wordt een hoofdstuk X ingevoegd, luidende :
« Hoofdstuk X - Voertuigen uitgerust met een alcoholslot in het kader van een veroordeling ».
Art. 5. In titel IV, hoofdstuk X van dezelfde wet, ingevoegd bij artikel 4, wordt een artikel 61quinquies ingevoegd, luidende :
« Art. 61quinquies. § 1. Wanneer de geldigheid van het rijbewijs beperkt is tot het besturen van motorvoertuigen uitgerust met een alcoholslot bedoeld in artikel 37/1, eerste lid, voldoet de bestuurder aan de in de §§ 2 tot 4 bepaalde voorwaarden.
§ 2. Het voertuig beschikt over een systeem dat het verhindert te starten wanneer het systeem bij de bestuurder een alcoholconcentratie vaststelt die ten minste 0,09 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht bedraagt.
§ 3. Tijdens de periode waarvoor de geldigheid van het rijbewijs beperkt is tot motorvoertuigen die uitgerust zijn met een alcoholslot voldoet hij aan de voorwaarden van het omkaderingsprogramma bepaald door de Koning.
§ 4. De bestuurder neemt de kosten van de installatie en het gebruik voor zijn rekening evenals de kosten van het omkaderingsprogramma. ».
Art. 6. In titel IV, hoofdstuk X van dezelfde wet, ingevoegd bij artikel 4, wordt een artikel 61sexies ingevoegd, luidende :
« Art. 61sexies. De Koning bepaalt de voorwaarden waaraan het systeem bedoeld in artikel 61quinquies voldoet. ».
Art. 7. Deze wet treedt in werking op 1 oktober 2010.
De Koning kan een datum van inwerkingtreding bepalen voorafgaand aan de datum vermeld in het vorige lid.
Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 12 juli 2009.
ALBERT

Rechtsleer:

• Jef Van den Berg: Het alcoholslot: een geschikte maatregel om bestuurders af te leren alcohol te gebruiken voordat ze achter het stuur plaatsnemen? Voorstelling van de wet van 12 juli 2009 tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat het invoeren van het alcoholslot betreft Tijdschrift van de Politierechters (T. Pol.) / Journal des Juges de Police (J.J.Pol.)2010, 1, p. 15.

• Peter Silverans: Loi du 12 juillet 2009 modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne le recours à l’éthylotest antidémarrage, Tijdschrift van de Politierechters (T. Pol.) / Journal des Juges de Police (J.J.Pol.)2010, 1, p. 18

• Anneliese Heeren, Het alcoholslot in België wetgeving, Tijdschrift van de politierechters , 2011, 1-3,128

• Annelise Heeren, L'éthylotst antimémarraage en Belgique-legislation, T. Vred. 2011, 3, 136

• Guido Baeten,  Het omkaderingsprogramma en de rol van de omkanderingsinstelling (uitvoeringsbesluiten op de wet van 12/07/2009): alternatieve bestraffing bestuurders onder invloed: T. Pol, 2011, 145

• Guido Baeten, Le programme d'encadrement et let rôle de l'instruction d'encadrement, T. Pol. 2011, 148

• Karel Hofman, Technische specificaties alcoholslot, T. Pol, 2011, 151

Rechtspraak:

• Vonnis rechtbank in eerste aanleg Antwerpen AC6kamer, rechtdoende in correctionele zaken, zetelend in hoger beroep tegen vonnissen van de politierechtbank, notitienummer: AN 80.96.95 - 17 van 23 juni 2017:


“Een alcoholslot heeft geen zin bij iemand die aan een verslaving lijdt omdat dit erop neerkomt dat hij nooit een voertuig zal kunnen starten omwille van deze problematiek".

Nog dit: 

Code 69

Door het KB van 14 december 2016 krijgt de persoon die veroordeeld wordt tot het rijsden met een alcoholslot een code "69" op hun rijbewijs.

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: ma, 19/10/2009 - 21:58
Laatst aangepast op: do, 02/11/2017 - 20:37

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.