-A +A

Akte van bekendheid

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Een akte van bekendheid is een akte waarin twee of meer personen voor een notaris of een vrederechter naar waarheid verklaren dat een bepaald feit of de hoedanigheid van een persoon algemeen bekend is.

 
Het is aldus een akte waarbij de algemene bekendheid van een feit wordt bevestigd.
 
Akten van bekendheid verschaffen een middel om het bewijs te leveren van een feit aan een belanghebbende, hetzij ter staving van een recht, hetzij om een recht te verkrijgen en dit zonder dat hiertoe een rechtsvordering wordt ingesteld, zonder dat hiertoe een tegenpartij dient op te treden en zonder dat er enig bijzonder onderzoeken wordt gevoerd.

 
Waartoe worden akten van bekendheid ondermeer gebruikt:

- zij werden VROEGER gebruikt teneinde rechthebbenden van een nalatenschap aan te wijzen, waarbij aldus het feit van het overlijden, de afstamming, de erfopvolging en/of de testamentaire regeling wordt bevestigd en waardoor de erfgenamen en/of legatarissen in staat zijn bij een bank de tegoeden van de overledene op te vragen of om tot opening over te gaan van de kluis waar eventueel waardepapieren werden bewaard. Thans wordt de blokkering en de deblokkering van rekeningen en kluizen geregeld door een nieuwe regelgeving zie hiertoe deze link.

- De akte van bekendheid kan ook gebruikt worden om de identiteit van een persoon te bevestigen (zie evenwel wijzigende wetgeving in de marge).

  vb. Akte van bekendheid om in het kader van een procedure tot verwerving van de Belgische nationaliteit de akte van geboorte te vervangen

De aanvraag van een akte kan principieel zonder afspraak gebeuren ter griffie van het vredegerecht.

U dient volgende gegevens aan de griffier voor te leggen:

• identiteit aanvrager (kopij identiteitskaart of attest van immatriculatie);
• identiteit (naam, geboorteplaats en -datum, woon -en/of verblijfplaats ouders, indien overleden: datum en plaats);
• identiteit echtgeno(o)t(e) (kopij identiteitskaart);
• reden tot aanvraag.

Na het verstrekken van deze gegevens krijgt u ter griffie een datum meegedeeld waarop U zich, in aanwezigheid van twee meerderjarige getuigen (ouder dan de aanvrager en afkomstig uit dezelfde geboortestreek) dient aan te bieden ter griffie.


 

- In verkiezingsperiodes kan de kieswet voorzien in akten van bekendheid met het oog op stemmen bij volmacht.

- akten van bekendheid kunnen ook afgeleverd aan vreemdelingen ter vervanging van een geboorteakte bij huwelijk (art. 70 en 71 B.W.): De aanvraag van een dergelijke akte kan principieel zonder afspraak gebeuren ter griffie tijdens de openingsuren. U dient dan de volgende gegevens aan de griffie te overhandigen:

  • identiteit aanvrager (kopij identiteitskaart);
• identiteit (naam, geboorteplaats en -datum, woon -en/of verblijfplaats ouders, indien overleden: datum en plaats);
• identiteit toekomstige echtgeno(o)t(e) (kopij identiteitskaart)

Na het verstrekken van deze gegevens krijgt u ter griffie een datum meegedeeld waarop U zich, in aanwezigheid van twee meerderjarige getuigen (ouder dan de aanvrager en afkomstig uit dezelfde geboortestreek) dient aan te bieden ter griffie.

Alsdan zal, na betaling van de griffierechten overgegaan worden tot de ondertekening van de akte van bekendheid voor de vrederechter


- kieszaken, belastingen, pensioenen, arbeidsongeval, sociale diensten...

 

wettelijke grondslag

art. 600 Ger. W. De vrederechter geeft akten van bekendheid af aan diegenen die erom verzoeken ...

begrip

Het begrip akte van bekendheid wordt niet in de wet gedefinieerd. Het is een oud bewijsmiddel met oorsprong in gebruiken en traditie. De akte van bekendheid kan dan ook best omschreven worden  als een vorm van getuigenbewijs voor zaken die niet door andere authentieke geschriften gestaafd kunnen worden of wanneer akten verloren zijn gegaan..
 

kosten

Doorgaans bedraagt het opstelrecht voor een akte van bekendheid 30 euro. In sommige gevallen is het kosteloos (raadpleeg de griffie van Uw vredegerecht).
Hebt U meerdere afschriften nodig, dan betaalt U bovendien een uitgifterecht (1,50 EUR per bladzijde, een afschrift kan meerdere bladzijden bevatten). Aktes zijn vrijgesteld van betaling dienstig voor : kieszaken, belastingen, pensioenen, arbeidsongeval, sociale diensten.

 

Rechtspraak:

Rb. Brussel (12e k.) 22 oktober 2003, T. Vred. 2004, afl. 3-4, 154; , T. Vred. 2005, afl. 4-5, 242, noot MOREAU, P. .

Noot MOREAU, P., Les actes de notoriété délivrés par le juge de paix et homologués par le tribunal de première instance

Wanneer getuigen niet in staat zijn de voornaam van de vader van een verzoeker te vermelden in het kader van een onderzoek ter gelegenheid van een akte van bekendheid bewijst zulks dat zij onvoldoende persoonlijke kennis hebben van de geboorte en de familieband waarvan de verzoeker melding had gemaakt.
Maar de onmogelijkheid om nuttige getuigen te vinden ingevolge de verwijdering van de geboorteplaats en het isolement van de verzoeker rechtvaardigen de ondergeschikte machtiging om een eed af te leggen

 

Luik (1e k.) 16 december 2003, J.T. 2004, afl. 6133, 365. 
 

Wanneer de rechtbank gevat wordt met het verzoek tot homologatie van een akte van bekendheid, dienstig om een geboorteakte te vervangen met het oog op een huwelijk oefent zij een handeling van vrijwillige rechtspraak uit en beoordeelt de rechtbank aldus soeverein of de wettelijke voorwaarden voor de homologatie vervuld zijn. Hierbij kan zij overgaan tot het verhoor van de getuigen bij aarzeling over het punt of de getuigen werkelijk kennis hadden van het te bewijzen feit.


Rb. Brussel 19 maart 1997, Pas. 1996, III, 48.

Wanneer de homologatie van een akte van bekendheid aan de rechtbank van eerste aanleg wordt gevraagd met oog op aanwending ervan bij de huwelijksluiting, in afwezigheid van een geboorteakte (art. 70 en 71 B.W.), dient de rechtbank een controle over de akte uit te oefenen. De getuigen moeten persoonlijke kennis hebben van de aangehaalde feiten waarvan de inhoud en de waarachtigheid door de rechtbank kunnen worden nagegaan.

 

Rb. Brussel 16 juni 1999, J.T. 2000, 112

De akte van bekendheid is een akte verleden voor een openbaar ambtenaar waarmee betrouwbare personen de bekendheid verklaren van een feitelijk gegeven om een geschrift te vervangen dat niet kan worden vertoond.
De rechtbank dient, bij de homologatie, na te gaan of de verzamelde gegevens toelaten te beschouwen dat het bewijs van het feit is geleverd.

In de zaak die aan de rechtbank voorlag bleek uit het onderzoek en uit de verklaringen van de betrokkene tijdens de zitting dat de personen die moeten getuigen over het feit van zijn geboorte, zijn afstamming en zijn volledige identiteit in Korea in werkelijkheid vrienden zijn van zijn verloofde die hem slechts sedert korte tijd kennen en die nooit zijn adoptie-ouders hebben gekend of ontmoet waarmee hij klaarblijkelijk reeds jaren geen contact meer heeft.
Bijgevolg blijken deze personen niet te voldoen aan de voorwaarden die hen zouden toelaten om beschouwd te worden als getuigen in de zin van het Burgerlijk Wetboek. De eis tot homologatie kan bijgevolg niet ontvankelijk worden verklaard. (bron jur@)

Rb. Gent 1 december 1994, T. Not. 1995, 299.

De aanstaande echtgenoot die met het oog op zijn huwelijk in de onmogelijkheid verkeert zich zijn akte van geboorte te verschaffen, kan deze vervangen door een akte van bekendheid of indien hij in de onmogelijkheid verkeert zich zodanige akte van bekendheid te verschaffen, kan deze laatste akte, met verlof van de rechtbank, vervangen worden door een beëdigde verklaring van de aanstaande echtgenoot zelf (art. 70 tot en met 72bis B.W.).

Het toepassingsgebied van art. 72bis is beperkt in die zin dat dit artikel ertoe strekt in uitzonderlijke gevallen een oplossing te bieden, waar het voor de betrokkene werkelijk volstrekt onmogelijk is zich de geboorteakte of de akte van bekendheid te verschaffen.
De verzoeker die zich niet tot de nationale autoriteiten van zijn land van herkomst wendt om een afschrift van zijn geboorteakte te bekomen, omdat hij dit thans inopportuun acht in het kader van zijn aanvraag om in België als politiek vluchteling te worden erkend, verkeert niet in de onmogelijkheid om zich de geboorteakte te verschaffen. (bron jur@) 

Brussel 9 september 1997, J.L.M.B. 1998, 1212 .

Conform art. 70 B.W. kan een toekomstige echtgenoot die in de onmogelijkheid verkeert zich een akte van geboorte te verschaffen, deze vervangen door een akte van bekendheid die ter homologatie aan de rechtbank van eerste aanleg wordt voorgelegd.
De akte van bekendheid kan niet worden gehomologeerd wanneer deze onmogelijkheid niet is bewezen. Dat is het geval wanneer de eiser in gebreke blijft te bewijzen dat hij bij de bevoegde besturen ook maar de minste poging heeft ondernomen om een uittreksel van zijn geboorteakte te bekomen.

Nog dit: 

Nieuwe wettelijke bepalingen

vanaf 29 mei 2009

Sinds 29 mei 2009 kan worden overgegaan tot de deblokkering van gelden na overlijden op vertoon van :

  • een akte van erfopvolging, opgemaakt door de notaris
  • een attest van erfopvolging, afgeleverd door de ontvanger van een registratiekantoor

Sedert de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving zijn de “verklaring van erfrecht” ondertekend door het gemeentebestuur, bij minieme bedragen, en de “akte van bekendheid” opgemaakt door de vrederechter niet meer geldig voor de deblokkering. voor meer informatie zie deze link.

Commentaar: 

Rechtspraak:

• Cassatie 13/10/2011, juridat

samenvatting

De omstandigheid dat krachtens de artikelen 70 en 72bis Burgerlijk Wetboek de door het artikel 70 bepaalde akte van bekendheid slechts kan worden vervangen door een beëdigde verklaring van de aanstaande echtgenoot wanneer die echtgenoot in de onmogelijkheid verkeert zich een dergelijke akte te verschaffen, houdt niet in dat de rechter, van zodra die voorwaarde is vervuld, gehouden is aan de aanstaande echtgenoot verlof te verlenen om de akte van bekendheid door een beëdigde verklaring te vervangen; de rechter behoudt een beoordelingsmarge en is naargelang de omstandigheden niet gehouden op het verzoek van de aanstaande echtgenoot in te gaan; dit kan het geval zijn wanneer de verklaringen van de aanstaande echtgenoot omtrent zijn identiteit en afkomst ongeloofwaardig zijn en het verzoek derhalve niet rechtmatig lijkt (1). (1) Tussenkomst van de Heer Woeste (Kamer - zitting van 20 nov. 1907); Senaat - sessie 1907-1908 - verslag van de Commissie van Justitie.

De bepaling van het artikel 72bis Burgerlijk Wetboek werd overgenomen in artikel 5, §4, W.B.N.: zie Mieke Van de Putte & Jan Clement, Nationaliteit, in A.P.R., nr. 244.

tekst arrest

Nr. C.10.0397.N
N. A.,
eiser,
kosteloze procedure bij beslissing van het bureau voor rechtsbijstand onder nummer G.10.0052.N
vertegenwoordigd door mr. Paul Lefèbvre, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 480, bus 9, waar de eiser woonplaats kiest,
tegen
PROCUREUR DES KONINGS BIJ DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE BRUGGE, die het ambt uitoefent van openbaar ministerie, in graad van beroep waargenomen door de procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent, met kantoor te 9000 Gent, Koophandelsplein 23,
verweerder.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 5 november 2009.
...
II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 70 (zoals laatst vervangen door de Wet van 9 mei 2007), 72 (gewijzigd door de Wet van 9 mei 2007) en 72bis (zoals ingevoegd door de Wet van 7 januari 1908) van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissing

Het aangevochten arrest wijst eisers verzoek om, met het oog op diens huwelijk, diens geboorteakte en akte van bekendheid op grond van artikel 72bis van het Burgerlijk Wetboek te mogen vervangen door een beëdigde verklaring en gegrond op (of) op basis van volgende motieven:

"Het vervangen van een geboorteakte of een akte van bekendheid door een beëdigde verklaring kan in principe slechts worden toegestaan in zoverre de beweerde identiteit van de betrokkene door stukken wordt bevestigd, ongeacht of het verzoek wordt gedaan met het oog op een aanvraag tot naturalisatie of in functie van een voorgenomen huwelijk.

Er moet met andere woorden een begin van bewijs zijn van de ware identiteit van de verzoeker.

Ten deze moet niet enkel worden vastgesteld dat [de eiser] er niet in slaagt enig stuk voor te leggen, er blijkt ook ernstige twijfel te bestaan over de waarachtigheid van de verklaringen die hij omtrent zijn identiteit en afkomst heeft afgelegd.

Dit kan worden afgeleid uit de motivering van de beslissing van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen van 28 juni 2004, waarbij [de eiser] de hoedanigheid van vluchteling werd geweigerd.

Zo is het uiterst onwaarschijnlijk dat, zoals [de eiser] beweerde, hij op 29 september 1999 met het vliegtuig vanuit Dehli (India) naar Parijs (Frankrijk) zou zijn gereisd, zonder dat hij in het bezit was van enig document waaruit zijn identiteit blijkt. Bovendien deden bepaalde elementen in zijn verklaringen ernstige twijfels rijzen omtrent zijn vluchtrelaas en wist hij weinig of niets af van de situatie in Bhutan, niettegenstaande hij verklaarde de Bhutaanse nationaliteit te bezitten en het slachtoffer te zijn geweest van repressie vanwege de Bhutanese autoriteiten (...).

Tevergeefs werpt [de eiser] op dat zijn identiteit zou vaststaan ingevolge de beslissing tot regularisatie. De regularisatie van een vreemdeling regelt enkel zijn verblijfstoestand. Ze garandeert geenszins de exactheid van de identiteit waaronder de betrokkene is ingeschreven in het vreemdelingenregister."

Grieven

Door de aanstaande echtgenoten moeten bepaalde documenten aan de ambtenaar van de burgerlijke stand worden ter hand gesteld, onder meer de akte van geboorte.

Ingeval één der echtgenoten zich in de onmogelijkheid bevindt om dit laatste document te overhandigen voorziet de wetgeving in een aantal substitutiemogelijkheden.

De wetsbepalingen die zulks regelen zijn de volgende:
Luidens artikel 70 van het Burgerlijk Wetboek kan "in geval van een onmogelijkheid of zware moeilijkheden om zich de akte van geboorte te verschaffen, deze vervangen (worden) door een akte van bekendheid, afgegeven door de vrederechter van zijn geboorteplaats of door die van zijn woonplaats" en "in geval van geboorte in het buitenland (...) dient de echtgenoot die in de onmogelijkheid verkeert zich de akte van geboorte te verschaffen, (evenwel) een gelijkwaardig document over te leggen, afgegeven door de diplomatieke of consulaire overheden van het land van geboorte" en, "in geval van onmogelijkheid of zware moeilijkheden om zich voornoemd document te verschaffen" kan hij "de akte van geboorte vervangen door een akte van bekendheid afgegeven door de vrederechter van zijn woonplaats".

Het is de wijziging van artikel 70 door de Wet van 9 mei 2007 die voortaan ook aan de vreemdeling de mogelijkheid biedt beroep te doen op de bewijslevering via een akte van bekendheid.

Artikel 72bis van het Burgerlijk Wetboek, ingelast bij de Wet van 7 januari 1908, houdt alsnog een versoepeling in.

Zo bepaalt dit artikel dat "indien één van de aanstaande echtgenoten in de onmogelijkheid verkeert zich zodanige akte van bekendheid te verschaffen, (...) die akte, met verlof van de rechtbank, op verzoekschrift verleend, het Openbaar Ministerie gehoord, (kan)vervangen worden door een beëdigde verklaring van de aanstaande echtgenoot zelf" die "in de akte van huwelijk wordt vermeld".
Omdat eiser verklaarde zich in de onmogelijkheid te bevinden om een akte van geboorte neer te leggen, kwam hij in aanmerking om een akte van bekendheid te laten opstellen door de vrederechter conform artikel 70 van het Burgerlijk Wetboek.
De akte van bekendheid is een bijzonder bewijsmiddel dat slechts uitzonderlijk door de wet wordt aanvaard in afwijking van de artikelen 1315 tot 1369 van het Burgerlijk Wetboek.

In het raam van de controle krachtens artikel 72 van het Burgerlijk Wetboek (akte van bekendheid), verleent of weigert "de rechtbank, de procureur des konings gehoord, haar homologatie (...) naargelang zij oordeelt dat de verklaringen van de getuigen en de redenen die het overleggen van de akte van geboorte beletten, al dan niet voldoende zijn".

In het raam van de akte van bekendheid zijn er dus twee door de wet limitatief opgesomde gronden van rechterlijke controle: enerzijds, de getrouwheid van de verklaringen van de getuigen en, anderzijds, de redenen die worden aangegeven om de onmogelijkheid aan te tonen een akte van geboorte voor te leggen.
Eiser voerde tevens aan zich in de onmogelijkheid te bevinden om een akte van bekendheid te laten opstellen hetgeen de mogelijkheid opende om een beëdigde verklaring op te stellen.

Artikel 72bis van het Burgerlijk Wetboek spreekt van "verlof"/"autorisation" van de rechtbank om een beëdigde verklaring op te stellen.

In tegenstelling tot artikel 72 dat de criteria voor "homologatie" van de akte van bekendheid regelt, bepaalt artikel 72bis van het Burgerlijk Wetboek niets met betrekking tot de controle over de beëdigde verklaring zodat, ingeval van onmogelijkheid om een akte van bekendheid op te stellen, de rechter de toegang tot de beëdigde verklaring niet vermag te onderwerpen aan enigerlei voorwaarde, minstens niet vermag te onderwerpen aan andere voorwaarden dan de wettelijke voorwaarden vereist om toegelaten te worden tot de akte van bekendheid.

Eerste onderdeel

Het aangevochten arrest beslist op principiële wijze dat het "vervangen van een geboorteakte of een akte van bekendheid door een beëdigde verklaring (...) in principe slechts (kan) worden toegestaan in zoverre de beweerde identiteit van de betrokkene door stukken wordt bevestigd, ongeacht het verzoek wordt gedaan met het oog op een aanvraag tot naturalisatie of in functie van het voorgenomen huwelijk" en vereist bijgevolg "een begin van bewijs (...) van de ware identiteit van de [eiser]" (aangevochten arrest, p 3, randnr. 3, eerste alinea).

Door, vooraleer de beëdigde verklaring door eiser ten bewijze van diens geboorteakte in aanmerking te kunnen nemen, een begin van bewijs te vereisen dat zijn identiteit bevestigt, voegt het aangevochten arrest aldus een voorwaarde toe aan artikel 72bis van het Burgerlijk Wetboek dat zulks niet vereist zodat het, mitsdien, dit artikel schendt.

Tweede onderdeel

Het aangevochten arrest stelt dat eiser "er niet (enkel) in slaagt enig stuk voor te leggen" maar dat er "ook ernstige twijfel (blijkt) te bestaan over de waarachtigheid van de verklaringen die hij omtrent zijn identiteit en afkomst heeft afgelegd" (aangevochten arrest, p. 3, nr. 3, tweede alinea).

Om zulks te beslissen, steunt het aangevochten arrest op de motivering van de beslissing van het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen van 28 juni 2004, waarbij wordt gesteld dat het "uiterst onwaarschijnlijk (is) dat, zoals [de eiser] beweerde, hij op 29 september 1999 met het vliegtuig vanuit Delhi (India) naar Parijs (Frankrijk) zou zijn gereisd, zonder dat hij in het bezit was van enig document waaruit zijn identiteit blijkt" en wijst het bovendien op "bepaalde elementen in zijn verklaringen" die "ernstige twijfels (doen) rijzen omtrent zijn vluchtrelaas" alsmede op het feit dat de eiser "weinig of niets af(wist) van de situatie in Bhutan, niettegenstaande hij verklaarde de Bhutaanse nationaliteit te bezitten en het slachtoffer te zijn geweest van repressie vanwege de Buthanese autoriteiten" (aangevochten arrest, p. 3-4, nr. 3 derde alinea).

Deze door het aangevochten arrest in acht genomen elementen om de eiser toegang tot de akte van bekendheid en beëdigde verklaring te weigeren, zijn vreemd aan de door artikel 72 van het Burgerlijk Wetboek vooropgestelde gronden om de akte van bekendheid te homologeren of niet: het betreffen geen verklaringen door de getuigen afgelegd in het raam van de akte van bekendheid noch redenen die het overleggen van de geboorteakte van de eiser beletten.

Door niet te onderzoeken of de wettelijke gronden om de homologatie van de akte van bekendheid en het verlof tot het afleggen van een beëdigde verklaring te verlenen of te weigeren voorhanden zijn, met name het voldoende karakter van de verklaringen van de getuigen en van de redenen die verhinderen dat eisers geboorteakte en een akte van bekendheid des aangaande worden voorgelegd, doch uitsluitend andere gronden die daaraan vreemd zijn en die enkel verband houden met de waarachtigheid van eisers afkomst, schendt het aangevochten arrest, mitsdien, de artikelen 70, 72 en 72bis van het Burgerlijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
Ontvankelijkheid van de stukken van de verweerder
1. Het Hof slaat geen acht op de stukken die door de verweerder per post en buiten de termijn waarover hij beschikt om zijn antwoord in te dienen naar de griffie van het Hof werden toegestuurd en die ook niet beantwoorden aan de andere stukken bedoeld in artikel 1100 van het Gerechtelijk Wetboek.

Tweede onderdeel
2. Krachtens artikel 70 Burgerlijk Wetboek, kan de echtgenoot onverminderd artikel 61, in geval van onmogelijkheid of zware moeilijkheden om zich de akte van geboorte te verschaffen, deze vervangen door een akte van bekendheid, afgegeven door de vrederechter van zijn geboorteplaats of door die van zijn woonplaats. In geval van geboorte in het buitenland evenwel dient de echtgenoot die in de onmogelijkheid verkeert zich de akte van geboorte te verschaffen, een gelijkwaardig document over te leggen, afgegeven door de diplomatieke of consulaire overheden van het land van geboorte. In geval van onmogelijkheid of zware moeilijkheden om zich voornoemd document te verschaffen, kan hij de akte van geboorte vervangen door een akte van bekendheid afgegeven door de vrederechter van zijn woonplaats.

Krachtens artikel 72bis Burgerlijk Wetboek, kan, indien een van de aanstaande echtgenoten in de onmogelijkheid verkeert zich zodanige akte van bekendheid te verschaffen, die akte, met verlof van de rechtbank, op verzoekschrift verleend, het openbaar ministerie gehoord, vervangen worden door een beëdigde verklaring van de aanstaande echtgenoot zelf. Deze verklaring wordt in de akte van huwelijk vermeld.

3. De omstandigheid dat krachtens deze bepalingen de door het artikel 70 bepaalde akte van bekendheid slechts kan worden vervangen door een beëdigde verklaring van de aanstaande echtgenoot wanneer die echtgenoot in de onmogelijkheid verkeert zich een dergelijke akte te verschaffen, houdt niet in dat de rechter, van zodra die voorwaarde is vervuld, gehouden is aan de aanstaande echtgenoot verlof te verlenen om de akte van bekendheid door een beëdigde verklaring te vervangen.

Uit de wetsgeschiedenis volgt dat de rechter een beoordelingsmarge behoudt en naargelang de omstandigheden niet gehouden is op het verzoek van de aanstaande echtgenoot in te gaan.

Dit kan het geval zijn wanneer de verklaringen van de aanstaande echtgenoot omtrent zijn identiteit en afkomst ongeloofwaardig zijn en het verzoek derhalve niet rechtmatig lijkt.

4. De appelrechters vermochten aldus, zonder schending van de als geschonden aangevoerde wetsbepalingen, te weigeren aan de eiser verlof te verlenen om de akte van bekendheid te vervangen door een beëdigde verklaring op grond dat er "ernstige twijfel (blijkt) te bestaan over de waarachtigheid van de verklaringen die (eiser) omtrent zijn identiteit en afkomst heeft afgelegd."

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Eerste onderdeel

5. De in het tweede onderdeel vergeefs bekritiseerde zelfstandige reden schraagt de beslissing van de appelrechters aan de eiser geen verlof te verlenen om de akte van bekendheid te vervangen door een beëdigde verklaring.

6. Het onderdeel dat niet tot cassatie kan leiden, is, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
Bepaalt de kosten voor de eiser op 420,76 euro.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:15
Laatst aangepast op: zo, 07/04/2013 - 15:51

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.