-A +A

Advocatenpraktijk

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Diverse auteurs
Uitgever: 
Kluwer
Samenvatting

Beschrijving door de uitgever

Elk boekje in deze reeks is een beknopte gids die u precies vertelt welke stappen u best onderneemt bij een specifiek juridisch probleem. Naast de strikt noodzakelijke juridische reglementeringen vindt u er praktische tips, handige modellen, realistische voorbeelden,... in terug.

Inhoudstafel tekst: 


Deze inhoudstafel is aangevuld tot supplement 156

• Burgerlijk Recht

nr. 1 De onderhoudsverplichting (G. Boliau)
nr. 2 De Pachtwet (I. Snick, H. d'Udekem d'Acoz, m.m.v. M. Snick)
nr. 3 De voorbeschiktheid tot schade (M. Van Rompaey)
nr. 4 De beeindiging van de handelshuurovereenkomst (Th. Vrancken) nr. 5 De oplevering van bouwwerken (F. Burssens)
nr. 6 De rechtsmiddelen van de niet-betaalde verkoper van roerende goederen (A. D'Hoore en M. D'Hoore)
nr. 7 De handgift (F. Delporte)
nr. 8 Het anatocisme (P. Hoet)
nr. 9 Betwisting van vaderschap (C. Van Onsem)
nr. 10 Timesharing van onroerend goed (J. Van de Velde) nr.
11 Multihuur (J. Herbots)
nr. 12 Het statuut van samenwoners — De samenwoning van volwassenen, Deel I (A. Heyvaert)
nr. 13 Het statuut van samenwoners — De samenwoning van volwassenen, Deel II (A. Heyvaert)
nr. 14 De indicatieve tabel (W. Peeters) nr. 15 Burenhinder (E. Van de Velde)
nr. 16 Overdracht van eigendom en risico en leveringsplicht bij verkoop van een onroerend goed (F. Buyssens)
nr. 17 Artikel 29bis — De regeling ten voordele van zwakke weggebruikers (J. Bogaert)
nr. 18 Opzegging van de pachtovereenkomst door de verpachter om het verpachte goed zelf te exploiteren (R. Barbaix)
nr. 19 De algemene geldigheidsvereisten bij schenkingen (deel I) (R. Barbaix)
nr. 20 De algemene geldigheidsvereisten bij schenkingen (deel II) (R. Barbaix)
nr. 21 Het voorkooprecht van de huurder op een sociale huurwoning (deel I) (R. Timmermans)
nr. 22 Het voorkooprecht van de huurder op een sociale huurwoning (deel II) (R. Timmermans)
nr. 23 De veiligheidsverbintenis van de overheid (J. Van Lommel)
nr. 24 De algemene vergadering van de Vereniging van Mede-eigenaars en haar leden (R Timmermans)
nr. 25 Contractuele sanctiemechanismen bij de overdracht van verontreinigde grond — Deel I (I. Van Giel)
nr. 26 Contractuele sanctiemechanismen bij de overdracht van verontreinigde grond — Deel 11 (1. Van Giel)
nr. 27 Adoptie (I. Martens)
nr. 28 Het vrijwilligersstatuut (artikelsgewijze bespreking) (K. Goossens) nr. 29 De gemeenschappelijke lasten en schulden bij appartementseigendom — Deel I (R. Timmermans)
nr. 30 De gemeenschappelijke lasten en schulden bij appartementseigendom — Deel II (R. Timmermans)
nr. 31 Het praktisch beheer van een dossier met letselschade (J. Bogaert) nr. 32 De indicatieve tabel (W. Peeters)
nr. 33 De nieuwe (woning)huurwetgeving — Deel I (A. Vanderschaeghe) nr. 34 De nieuwe (woning)huurwetgeving — Deel II (A. Vanderschaeghe) nr. 35 De openbare verkoping (G. Kerstens)
nr. 36 Stapsgewijze analyse van het aannemingscontract voor een onroerend goed — Deel I (G. Kerstens en A. Gabriels)
nr. 37 Stapsgewijze analyse van het aannemingscontract voor een onroerend goed — Deel II (G. Kerstens en A. Gabriels)
nr. 38 De artikelen 1458, 1464 en 1465 BW in het licht van het gelijkheidsbeginsel en de theorie van de huwelijksvoordelen (A. Van Den Broeck)

• Gerechtelijk Recht

nr. 1 Het beslag inzake namaak (J. Van Hoof)
nr. 2 Het verzoekschrift (D. Scheers)
nr. 3 Het sociaal procesrecht (F. Laterveer)
nr. 4 De bevoegdheid van de arbeidsgerechten (F. Laterveer)
nr. 5 Excepties (D. Scheers)
nr. 6 De faillissementsprocedure (D. Scheers)
nr. 7 Feitelijke scheiding, echtscheiding en scheiding van tafel en bed — Compendium van rechtspleging (E. Kat)
nr. 8 De procedure van het gerechtelijk akkoord (T. Lysens)
nr. 7 Het preventief stelsel inzake het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (D. Dewandeleer)
nr. 8 Misbruik van vennootschapsgoederen (S. Lossy) • Sociaal Recht
nr. I Het ontslag om dringende reden — Grondvoorwaarden en vormvereisten (D. De Meulemeester)
nr. 2 Het ontslag om dringende reden — Gevallenstudie (D. De Meulemeester)
nr. 3 VrijIleid van meningsuiting van de werknemer — Deel I (A. Smets)
nr. 4 Vrijheid van meningsuiting van de werknemer — Deel II (A. Smets)
nr. 5 De bescherming van de individuele rechten van werknemers bij overgang van ondememing (J. Peeters en V. Petitat)
nr. 6 Clausules in de arbeidsovereenkomst. Een overzicht — Deel I (A. Vanderschaeghe)
nr. 7 Clausules in de arbeidsovereenkomst. Een overzicht — Deel II (A. Vanderschaeghe)
nr. 8 De verjaring in het sociaal recht (T. Van de Calseyde)
nr. 9 De feestdagenwetgeving onder de loep (A. Vanderschaeghe)
nr. 10 De bescherming van de individuele rechten van werknemers bij overgang van onderneming (actualisering) (J. Peeters en V. Petitat)
nr. 11 Deeltijdse arbeid: deeltijdse zekerheden? (A. Vanderschaeghe)
nr. 12 De impact van het (juiste) paritair comite — Deel I (A. Vanderschaeghe)
nr. 13 De impact van het (juiste) paritair comite — Deel II (A. Vanderschaeghe)
nr. 14 De inspectiediensten: stand van zaken (A. Vanderschaeghe)
nr. 15 Sluiting van onderneming versus collectief ontslag (A. Vanderschaeghe)
nr. 16 Schijnzelfstandigheid: einde van het dansen op een slappe koord? (A. Vanderschaeghe)
nr. 17 De schorsing van de arbeidsovereenkomst — Deel I (J. De Wortelaer)
nr. 18 De schorsing van de arbeidsovereenkomst — Deel II (J. De Wortelaer)
nr. 19 Outplacement: terug leren solliciteren? (A. Vanderschaeghe) nr. 20 Sociaal handhavingsrecht (F. Camberlain en I. Camerlynck)
nr. 21 Ouderschapsverlof opnemen: 2 mogelijke manieren, 2 diverse situaties (A. Vanderschaeghe)
nr. 22 Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (loonbonus) (A. Vanderschaeghe)
nr. 23 Studentenarbeid (A. Vanderschaeghe)
nr. 24 Het arbeidsreglement Deel I (A. Vanderschaeghe) nr. 25 Het arbeidsreglement — Deel II (A. Vanderschaeghe)

• Fiscaal Recht

nr. 1 Het administratief beroep tegen aanslagen inzake directc belastingen (A. Gaublomme)
nr. 2 De aangifte van nalatenschap (F. Delporte)
nr. 3 De a ftrek van autokosten (F. Delporte)
nr. 4 Het verzet tegen dwangbevel (F. Delporte)
nr. 5 De registratierechten bij aankoop en verkoop
van onroerende goederen: een overzicht (G. Poppe)
nr. 6 De rechtszekerheid voor gehuwden na de procedure-wetten (G. Maertens)
nr. 7 De fiscale,aspecten van het woon-werkverkeer (L. Feyaerts)
nr. 8 Opvolging in familiale bedrijven (T. Bonte)
nr. 9 Bijzondere vraagstukken inzake aftrek van BTW — Deel
(S. Ruysschaert)
nr. 10 Bijzondere vraagstukken inzake aftrek van BTW — Deel II
(S. Ruysschaert)
nr. 11 Bijzondere BTW-vraagstukken inzake onroerend goed — Deel I
(S. Ruysschaert)
nr. 12 Bijzondere BTW-vraagstukken inzake onroerend goed — Deel II
(S. Ruysschaert)

• Beroepsorganisatie

nr. 1 Deontologie (R.M. De Puydt)
nr. 2 De persoonsregistratie bij de advocaat (K. Seyen)
nr. 3 Het berocpsgeheim van de advocaat — Een strafrechtelijke en tuchtrechtelijke doorlichting (F. Goossens)

• Vennootschappenrecht

nr. 1 Het vennootschapsbelang en de verhouding ervan met het groepsbelang (J. Peeters)
nr. 2 De onderhandse overdracht van aandelen in de naamloze vennootschap — Deel I (B. Hagen)
nr. 3 De onderhandse overdracht van aandelen in de naamloze vennootschap — Deel II (B. Hagen)
nr. 4 De nieuwe wetgeving inzake VZW's en stichtingen (G. Poppe)
nr. 5 De aansprakelijkheid van bestuurders, beheerders, vereffenaars (J. Pieters)
nr. 6 De NV als patrimoniumvennootschap (T. Bonte)
nr. 7 Transparantie van de aandeelhoudersstructuur (E. Janssens)
nr. 8 Het voorkeurrecht en het recht van voorrang (C. Piette)
nr. 9 Het deskundigenonderzoek (T. Lysens)
nr. 10 Loonoverdracht (M. Forges en T. Vermeire) nr. 11 Arbitrage (J. Steyaert)
nr. 12 De spelregels van het loonbeslag en de loonoverdracht (A. Vanderschaeghe)
nr. 13 Faillissement — Deel I (T. Vuylsteke)
nr. 14 Faillissement — Deel II (T. Vuylsteke)
nr. 15 Het deskundigenonderzoek (T. Lysens)
nr. 16 Procedurele aspecten inzake privaatrechtelijke erfdienstbaarheden (F. Baudoncq en T. Viaene)
nr. 17 Van depistage tot kamer voor handelsonderzoek. Of 'hoe blijf ik onopgemerkt' (A. Buysse)
nr. 18 De overdracht onder gerechtelijk gezag (K. Byttebier en M. Gesquiere)

• Administratief en Publiek Recht

nr. 1 De bouwvergunning (K. Bouve)
nr. 2 De civielrechtelijke aansprakelijkheid van politic en rijkswacht (D. Verstraeten, m.m.v. R. Smits)
nr. 3 De betwisting van examenuitslagen (F. Delporte)
nr. 4 De tuchtbeslissingen in onderwijszaken (F. Delporte)
nr. 5 Positieve actie en positieve discriminatie in Belgie (J. Deridder) nr. 6 Milieuvergunningen in Vlaanderen (W. Neven)
nr. 7 Ruimtelijke ordening in Vlaanderen (A. Coppens) nr. 8 Het georganiseerd administratief beroep (C. De Roy)
nr. 9 Algemene beginselen van behoorlijk bestuur (Y. De Staercke)
nr. 10 De invulling door de R.v.St. van het begrip `uiterst dringende noodzakelijkheid' (J. Van Lommel)
nr. 11 De Wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu: de belangenafweging door de rechter (J. Van Lornmel)
nr. 12 Natuurbehoud (G. Van Hoorick)
nr. 13 De Belgische reguliere politie — Deel I (H. Berkmoes, E. De Raedt en F. Goossens)
nr. 14 De Belgische reguliere politic — Deel II (H. Berkmoes, E. De Raedt en F. Goossens)
nr. 15 Bewaring van documenten (D. Bogaerts, V. Coussee, S. Draulans, E. Simons, P. Theunissen, P. Norman, R. Declerck, P. Lammertijn)
nr. 16 Bodemsanering (G. Van Hoorick)
nr. 17 Bodemverontreiniging en de invloed op vastgoedwaarde (J. Ceenaeme)
nr. 18 Planschade — Planbaten (L. Ottevaere)

• Handels- en Economisch Recht

nr. 1 De overeenkomst tot internationaal vervoer van
goederen over de weg — C.M.R.-Verdrag (P. Verguts)
nr. 2 Franchising (R. Hendricicx)
nr. 3 Handelspraktijken — De vordering tot staking (D. De Jaeger)
nr. 4 De internationale koop — Bronnen en beginselen (P. Wautelet)
nr. 5 De arbitrage door de Geschillencommissie Reizen vzw
(D. De Meulemeester)
nr. 6 De concessieovereenkomst (A. Destrycker)
nr. 7 De internationale koop — De uitvoering van het contract (P. Wautelet)
nr. 8 Factoring (F. Van Remoortel)
nr. 9 Octrooibescherming voor software — Een internationaal perspectief (K. Seyen)
nr. 10 De overeenkomst van verkoop van een handelszaak (P. Daems)
nr. 11 Handelsagentuur (D. De Jaeger)
nr. 12 Het depot van een merk (V. Raus)
nr. 13 Auteurscontract, deel I (H. Vanhees)
nr. 14 Auteurscontract, deel II (H. Vanhees)
nr. 15 De juridische bescherming van databanken (H. Vanhees) nr. 16 Het depot van een tekening of model (H. Vanhees)
nr. 17 Aansprakelijkheid en verzekerbaarheid in de bouwsector
(I. Ramboer/M. Evens/N. Van Daele)
nr. 18 De bescherming van de handelsnaam (H. Vanhees)
nr. 19 De rechten van de modelhouder en de bestrijding van inbreuken (H. Vanhees)
nr. 20 Handelsagentuur — Deel I (J. Lambers en K. Vandenberghe)
nr. 21 Handelsagentuur — Deel II (J. Lambers en K. Vandenberghe)
nr. 22 De persoonsverzekeringen — Deel I (K. Termote)
nr. 23 De aftrek voor octrooi-inkomsten: een aanzet tot analyse en interpretatie (H. De Wilde)
nr. 24 De persoonsverzekeringen — Deel II (K. Termote)

• Strafrecht

nr. 1 Misbruik van vennootschapsgoederen (S. Lossy)
nr. 2 De voorlopige hechtenis (Ph. Van Linthout)
nr. 3 Het onrechtmatig verkregen bewijs in strafzaken: begrip en gevolgen (F. Goossens)
nr. 4 De Wet op de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen: nieuwe strafbaarstellingen en grotere territoriale gelding (C. De Roy)
nr. 5 Als sterven leven' is ... is helpen sterven dan doden? — Deel I (A. Dierickx)
nr. 6 Als sterven leven' is ... is helpen sterven dan doden? — Deel II (A. Dierickx)

 


 

Gerelateerd
Modellen: 
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: wo, 17/11/2010 - 22:20
Laatst aangepast op: di, 28/06/2011 - 17:36

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.