-A +A

Advocaat ondernemingen in moeilijkheden

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Wist u dat we sinds 1 april 2009 u gedurende 6 tot 18 maanden kunnen beschermen tegen uw schuldeisers, tegen beslagen en faillissement door een gerechtelijke reorganisatie waarbij u aan het hoofd van uw onderneming blijft staan, kunt verder werken en uw bedrijf redden : voor meer info: klik hier

klik hier voor de nieuwe wettelijke mogelijkheden tot redding van de ondernemingen. (wet betreffende  de continuïteit van de ondernemingen)

zet vandaag de stap en red uw onderneming. Informeer u en handel voor het te laat is
 

Ondernemen is een moeilijk vak, soms wel een hondenstiel. Mooie beloftes worden niet nagekomen. Uw leveranciers zijn ongeduldig terwijl uw klanten niet of laattijdig betalen. Op begrip van uw bank hoeft u vaak al helemaal niet te rekenen. BTW, sociale kassen, RSZ zijn meer dan ongeduldig. De fiscus waakt steeds om de hoek. De geringste fout wordt afgestraft. Niemand houdt rekening met uw gezondheid. Voor u het weet, wordt u op zwarte lijsten geplaatst. U wordt bedreigd met faillissement. U wordt opgeroepen voor de dienst handelsonderzoeken. Deurwaarders beginnen zich aan te bieden. Zelfs uw persoonlijk vermogen wordt aangesproken.

U hoeft er echter niet alleen voor te staan. Als advocatenkantoor met 25 jaar ervaring, hebben wij ons toegelegd op ondernemingen in moeilijkheden.

 

 

 

En er is goed nieuws, zeer goed nieuws... Er is sinds 1 april 2009 meer mogelijk dan u denkt.

ADVOCATENKANTOOR DE NEVE SCHEMATISEERT UW BEDRIJFSPROBLEEM

Aan de hand van de gegevens die u ons verschaft, brengen wij uw probleem in kaart. Aan de hand van de wettelijke mogelijkheden gaan wij na welke uitwegen zich bieden. Wij onderzoeken op welke wijze uw openstaande vorderingen op uw klanten zo vlug mogelijk kunnen gerealiseerd worden. Waar nodig, gaan wij onmiddellijk zelf tot de actie voor u over. Wij onderzoeken uw vennootschapsstructuur en gaan na in hoeverre deze kan geoptimaliseerd worden in deze moeilijke tijden. Waar nodig, worden contracten nagezien of heropgesteld. Waar nodig, staat wij u bij in (nieuwe) onderhandelingen.

WIJ VERDEDIGEN U TEGENOVER UW SCHULDEISERS

Vooreerst wordt nagegaan in hoeverre de verschillende vorderingen van uw schuldeisers niet voor betwisting vatbaar zijn. Voor de niet betwiste vorderingen onderhandelen wij een globaal aflossingsplan. Wij verdedigen u voor de rechtbank zodat u niet keer op keer opnieuw bij verstek of zonder voldoende verdediging wordt veroordeeld. Wij zorgen ervoor dat er ook naar u geluisterd wordt.

BANKEN EN KREDIETEN

Waar mogelijk, negotiëren wij uw kredieten opnieuw. Wij adviseren u m.b.t. nieuw krediet of alternatieve financieringsvormen zoals leverancierskrediet, leveranciersparticipatie, overnames, joint ventures, vers kapitaal, realisaties …

Aanspraken van banken worden door ons waar mogelijk betwist, desnoods voor de rechtbank.

HANDELSONDERZOEK

Wij staan u bij in oproepingen voor de handelsrechtbank inhoudende handelsonderzoeken alwaar uw solvabiliteit wordt beoordeeld. Aldus trachten wij het faillissement te voorkomen. Wij zijn u behulpzaam in het opstellen van nieuwe plannen en nieuwe strategieën.

GERECHTELIJKE REORGANISATIE, MINNELIJKE OF COLLECTIEVE AFGEDWONGEN MET UW SCHULDEISERS EN UITSTEL VAN BETALING

Wij onderzoeken met u alle nieuwe mogelijkheden die sinds 1 april 2009 van kracht zijn en uw onderneming kunnen redden, zelfs bij zeer dramatische situaties, opgezegde kredieten, beslagen, faillissementsdreiging...

BESLAGPROCEDURES

Wij onderzoeken de wettelijkheid van het beslag. Als beslagene heeft u ook tal van rechten. Wij wijzen u op de onbeslagbaarheid van een belangrijk aantal zaken en waarborgen deze onbeslagbaarheid door onze tussenkomsten. Wij wijzen u op de mogelijkheid tot minnelijke terugkoop van in beslag genomen goederen, zonder dat deze worden ingeladen en zonder dat deze goederen hierna nog kunnen in beslag genomen worden. Eventueel blokkeren wij het beslag door een procedure tot gerechtelijke reorganisatie/

FAILLISSEMENTSPROCEDURES

Wanneer u gedagvaard wordt in faillissement, staan wij in voor uw verdediging waarbij wij een bijkomend uitstel kunnen vragen teneinde de haalbaarheid van uw onderneming te bewijzen. Wij trachten waar mogelijk en waar nuttig, aldus het faillissement te vermijden met alle mogelijke middelen die de wet ons biedt. Wij tekenen indien gewenst verzet of beroep aan tegen faillissementsvonnissen.

Wij helpen met de verschoning (desnoods nog voordat het faillissement wordt afgesloten), lees de kwijtschelding van de schulden na het faillissement, de kwijtschelding van de borgen.

Wij tekenen beroep of verzet  in tegen faillissementsvonnissen, behandelen betwistingen met de curatoren en stellen vorderingen tegen curatoren en tegen de Belgische Staat bij onterechte handelingen in het faillissement dan wel bij onterecht faillissement en vorderen de passende schadevergoedingen

FAILLISSEMENTSADVIES

Wij leggen exact uit wat er in een faillissementsprocedure gebeurt en welke rechten u als gefailleerde of zaakvoerder van een gefailleerde vennootschap kan laten gelden. Elk denkbaar scenario wordt met u besproken.

 

TIJDENS FAILLISSEMENT

Wij staan u bij in betwistingen met de curator. Wij verdedigen u in rechte wanneer de curator u persoonlijk aanspreekt. Wij onderhandelen voor u met de curator teneinde een terugkoop van goederen in der minne mogelijk te maken.

NA FAILLISSEMENT

Wij zien toe op de verschoonbaarheid (hetgeen ook mogelijk is tijdens het faillissement) van het faillissement. Door de nieuwe faillissementswet bestaat de mogelijkheid om na het faillissement verschoond verklaard te worden. Dit betekent dat u na het faillissement niet meer kan aangesproken worden door de schuldeisers. In deze verschoningsprocedure staan wij u bij teneinde dit voor u gunstig resultaat aldus te kunnen bekomen.

Wij adviseren u m.b.t. nieuwe inkomsten en verdiensten na faillissement. Wij onderzoeken met u de mogelijkheden om nieuwe handelsactiviteiten na faillissement te ontplooien. Wij bespreken ook mogelijkheden inzake tewerkstelling in loondienst zodat u volledig geïnformeerd de juist beslissingen kan nemen.

 

WETTELIJK KADER

Wij garanderen dat onze tussenkomsten geschieden binnen een strikt wettelijk kader en binnen strikt deontologische normen.

KOSTPRIJS

Vooraf wordt met u een overeenkomst gemaakt m.b.t. kosten en erelonen afhankelijk van de te leveren prestaties en te verwachten tussenkomsten. Indien u dit wenst, bestaat de mogelijkheid om deze kosten en erelonen te regelen mits maandelijkse provisionering binnen uw mogelijkheden.

Voor een eerste uitgebreid en richtinggevend advies brengen wij een kost in rekening van 150 euro €.

Voor verdere informatie kan u ons contacteren op het telefoonnummer 055/31.86.47 met oog op een afspraak. Heel wat nuttige informatie vindt u op onze website www.elfri.be. Voor gratis abonnement op onze informatiemagazines stuurt u ons een e-mail met in de onderwerpregel "gratis abonnement".

Rechtsleer:

Mieke Olaerts Vennootschappelijke beleidsbepalingen in geval van financiële moeilijkheden; de positie van bestuurders en aandeelhouders

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:16
Laatst aangepast op: ma, 19/10/2015 - 14:42

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.