-A +A

advocaat invorderingen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Invorderen is een vak en vergt een doorgedreven kennis van de procedure, Informatiekanalen, kennis van het beslagrecht, onmiddellijke actie en doorgedreven opvolging. Wij worden graag  hiertoe uw partner.

 

Bijzondere invorderingstarieven

Cliënten die geregeld op ons beroep doen voor het innen van hun openstaande vorderingen en facturen kunnen met ons vooraf een te volgen innings- en tarificatiewijze afspreken.

 

Door opstelling van goede factuurvoorwaarden kan er in de regel voor gezorgd worden dat u uw integraal factuurbedrag ontvangt en de erelonen en kosten gedragen worden door uw debiteur.

 

Aldus bedraagt de netto kostprijs van een invordering op een solvabele debiteur in de regel 0 €.

 

Wilt u onmiddellijk aan de slag en werk maken van uw onbetaalde
vorderingen?

Dan kan u ons onmiddellijk een eerste mandaat overmaken om tot invordering over te gaan van uw
openstaande facturen. Voor een onmiddellijke opdracht: klik hier...
 

 

Wij willen bij aanvang van een invorderingsopdracht vermijden dat er procedures gevoerd worden zonder daadwerkelijke recuperatiemogelijkheid, waardoor u met kosten geconfronteerd eerder dan met opbrengsten geconfronteerd wordt.

Daarom stellen wij voor om een aan de inning voorafgaand solvabiliteitsonderzoek door te voeren. Indien u geregeld vorderingen heeft waarvoor u beroep op wenst te doen kunnen wij met u een overeenkomst opstellen met vaste afspraken, rekening houdend met de noodwendigheden van de ondernemingen. Onze samenwerking werken wij derhalve uit op maat zo nodig aangepast aan uw informaticasysteem.

 

Principieel worden onze kosten verhaald op uw debiteur zodat een niet-betwiste invordering u bij recuperatie niets hoeft te kosten wanneer u het netto-factuur bedrag bekomt

• Mogelijke tussenkomsten:

- integraal debiteurenbeheer (opvolging van alle openstaande facturen tot en met de betaling)

- solvabiliteitsonderzoeken

- betalingsopvolging

- herinneringsbeheer openstaande vorderingen

- minnelijke invordering van vorderingen op consumenten en handelaars

- ingebrekestelling

- behandeling van factuurprotest

- opvolging van afbetalingen

- minnelijke schikkingen en dadingen

- betwistingen

- expertises (aanstelling experts, bijstand in expertises, opvolging expertises, aanstelling tegenexperten)

- dagvaardingen

- vertegenwoordiging ter zitting

- in staat stellen van de procedure

- permanente on-line of periodieke rapportering

- pleidooien

- betekening

- uitvoering

- beslaglegging
- u veilig stellen tegen sterfhuisconstructie

- afbetalingsopvolging

- aangifte schuldvorderingen aan curatoren, vereffenaars, schuldbemiddelaars

- fiscale attestatie
- veroordeling in vreemde munt

- opvolging verloren gewaande vorderingen
- wij treden op tegen de organisaties van onvermogen van uw schuldenaars en hun pogingen hun schuldeisers te ontlopen middels "nieuwe" vennootschappen zie: vennootschapsconstructies en onvermogenden zie ook bedrieglijk onvermogen en de pauliaanse vordering die kan ingesteld worden tegen uw schuldeisers die handelen met bedrieglijk inzicht.
Wij gaan aldus tot het uiterste om uw vorderingen geïnd te zien en laten ons niet misleiden door de manoeuvres van uw schuldenaars. Alle mogelijke beslagvormen worden afgetast en desnoods zal ook beslag op onverdeeld deel worden gelegd.

 

Wij maken gebruik van alle mogelijkheden geboden door de wetgeving mbt
de betalingsachterstand van handelstransacties.

 

de solvabiliteit van een aannemer controleren
 

gelijkheidsbeginsel tussen de schuldeisers
 

kwaliteitsrekening

 

 

NIEUW ALLE KOSTEN LASTENS UW DEBITEUR DOOR NIEUWE WET 0 € kosten voor U

Door de nieuwe wet inzake de verhaalbaarheid van de erelonen van de advocaat op de cliënt kunnen wij voor alle onbetwiste vorderingen die gerechtelijk worden geïnd onze kosten en erelonen verhalen op uw debiteur waarbij u zelfs uw schadebeding en de interesten kan behouden. U betaalt dus 0 € bij gerechtelijke recuperatie van een onbetwiste vordering.

En bovendien biedt de gerechtelijke recuperatie de beste kansen op onmiddellijk resultaat.


 

 

• Waarborgen

De gelden die wij voor u recupereren worden geïnd op erkende derdenrekeningen die onder controle van de orde van advocaten staan. Aldus wordt inzage en correctheid gewaarborgd. Ontvangen bedragen op de derdenrekening worden onmiddellijk met u afgerekend en wordt u stipt op de hoogte gehouden van het verloop van de procedure.

Wij bieden verder waarborgen van onafhankelijkheid, degelijkheid en solvabiliteit.

 

• Incassokantoren

U werkt met incassokantoren of overweegt met incassokantoren werken?

Wat zijn de voordelen van de tussenkomst van een advocaat versus een incassokantoor?

Voor meer informatie hierover klik hier.

 

INVORDERING VIA EEN ADVOCAAT OF KREDIETVERZEKERING

Kredietverzekeringen verzekeren tegen wanbetalingen van uw klanten. De premie die zij hiervoor rekenen wordt berekend aan de hand van een aantal ratings. Eigenlijk zien zij na hoe groot het risico is en betaald u dit risico middels de premie aan de kredietverzekeraar.

Bovendien dient u te beseffen dat in het merendeel van de gevallen u slechts een deel van uw factuurbedrag bekomt ingeval van betalingssinister (bv 60%). U bent bovendien meestal verplicht om al uw klanten te verzekeren dus ook uw klanten die u sinds jarenlang kent en die volgens u geen risico dragen.

Wanneer u beroep doet op een advocaat doet u enkel beroep op hem voor die facturen waarvoor u problemen heeft.

Wanneer verhogingsbeding en factuurvoorwaarden kunnen geïnd worden, is het perfect mogelijk dat er geen bijkomende kosten in rekening worden gebracht althans wanneer er geen bijkomende betwistingen zijn. Zelfs wanneer er complicaties of betwistingen zijn bekomt u vaak meer dan hetgeen u zou bekomen via een kredietverzekering waarbij u dan nog een premie dient te betalen voor al uw facturen, dus ook voor die facturen waar u nooit problemen mee heeft.

 

Wat kan u doen wanneer uw schuldenaar zich onvermogend maakt? zie onderstaande link

pauliaanse vordering bedrog van een zich onvermogend makende schuldenaar

Vordering tegen de zaakvoerder van failliete vennootschap. Indien u geconfronteerd wordt met een niet inbare factuur omdat een vennootschap failliet werd verklaard, zijn er misschien nog mogelijkheden ten aanzien van de zaakvoerder van de failliete vennootschap.

het aansprakelijk stellen van de zaakvoeder na faillissement van zijn vennootschap

alarmbelprocedure

het aansprakelijk stellen van zaakvoerder of bestuurders wegens niet neerlegging van de balans

beslag op onverdeeld deel

wettelijke interest

beperking van de interest wanneer vertraging door fout van de schuldeiser

stel u veilig tegen sterfhuisconstructie

incassokantoor of advocatenkantoor

Wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument 

incassokantoor en verstandige keuze

welke rechten kan u doen gelden tegenover een incassokantoor

oplichting door internetgidsen, faxgidsen, bedrijvengidsen

verjaring

U werkt met incassokantoren of overweegt met incassokantoren werken?

Wat zijn de voordelen van de tussenkomst van een advocaat ten opzichte van een incassokantoor? Zie deze overzichtstabel:

Advocaten

Incassokantoren

gewaarborgde tarieven onder deontologische controle

tarieven zijn vaak duurder dan advocaten en staan niet onder deontologische controle

zijn geschoolde universitairen in het recht, vakmensen die het recht kennen

geen enkele waarborg mbt hun opleiding. Vaak ongeschoolden die zich ten onrechte jurist noemen

recupereren uw gelden via derdenrekeningen die onder controles van de orde staan. Het beheer van deze derdengelden wordt uitgevoerd door en opgevolgd met gespecialiseerde software zoals advodata die afzonderlijke fiches creëert per invordering zoals overigens wettelijk opgelegd, waarin het financieel verloop van het dossier kan worden opgevolgd en gecontroleerd.

geen derdenrekeningen met zelfde bescherming en toezicht van de orde zoals deze van de advocaten. Geen verplichting tot afzonderlijke fiscale fiches, al zijn er ondertussen reeds enkele incassokantoren die specifieke pakketten als advodata hebben aangekocht voor hun incassobeheer.

houden ook rekening met uw totale bedrijf en haar commerciële politiek en beschikken over de nodige expertise u ook inhoudelijk in de betwistingen en in diverse aanverwante juridische conflicten bij te staan

werken enkel op de loutere invordering met commissie op gerecupereerde bedragen.

hebben de bevoegdheid waar nodig een procedure voor de rechtbank te starten

hebben geen enkele bevoegdheid om de vordering gedwongen te recupereren

onbeperkte aansprakelijkheid voor de toevertrouwde opdracht

aansprakelijkheid beperkt tot deze van de vennootschap

behandelen ook betwiste vorderingen en staan in voor uw verdediging terzake

hebben geen hoedanigheid om in rechte op te treden en kunnen de facto geen betwistingen gerechtelijk  behandelen

kunnen onbeperkt vorderingen op ondernemingen en op consumenten in

door de nieuwe wet op de minnelijke invordering van schulden op de consument is hun bevoegdheid om tot inning op consumenten over te gaan beperkt

kunnen onwillige debiteurs met middelen van tenuitvoerlegging tot betaling doen overgaan waarvan de kosten te laste gelegd worden van de debiteurs.

kunnen de facto niets meer dan aanmanen, telefoneren en brieven schrijven. De consument kan middels gemotiveerde betwisting aan dit soort -interventies, evenals aan de eventuele huisbezoeken onmiddellijk een einde te maken

hebben het recht op toegang van het rijksregister, zowel in het kader van een minnelijke een vordering als in het kader van een gerechtelijke invordering, zodat ze het adres van een schuldenaar kunnen opsporen

hebben geen enkele mogelijkheid om het adres van een schuldenaar op te vragen

kunnen hun erelonen verhalen op de debiteur bij gerechtelijke invordering door de wet op de verhaalbaarheid van de erelonen van de advocaat

Dienen hun kosten en erelonen op de klanten te verhalen via extra kosten of via de schadevergoedingen en de interesten

 

meer informatie tarieven invorderingen advocatenkantoor Elfri De Neve: klik hier

incassokantoor of advocatenkantoor

uw rechten tegenover incassokantoren:
Wet van 20 december 2002
betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument 

verjaring

overzicht schulden

invorderingen door advocaat

klacht indienen tegen incassokantoren:
FOD economie
Dienst controle en bemiddeling

 

North Gate III, Koning Albert II laan 16 te 1000 Brussel.
link naar de klachtensite van de FOD Economie

 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: ma, 19/10/2009 - 21:58
Laatst aangepast op: do, 06/10/2011 - 19:53

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.