-A +A

advocaat familierecht

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
   

u kan op ons beroep doen voor:

overzicht personen en familierecht

ondermeer:


De Staat van de personen

bezit van staat

de verlengde minderjarigheid

veranderen van naam

veranderen van familienaam

veranderen van voornaam

de familienaam van een kind

adoptie

wijziging adoptiewet 06/12/05

voogdij

pleegvoogdij

herroeping van de pleegvoogdij op verzoek van de pleegvoogd

pleeggezin

adressen diensten pleegzorg

akte van bekendheid

vaderschap en betwisting vaderschap

uitbreiding termijn betwisting vaderschap

wilsbeschikking lijkbezorging

overlijdensaangifte

voorlopige bewindvoering

eigen keuze van de voorlopige bewindvoerder

verkwisters

verkwisting

Het nieuwe afstammingsrecht

betwisting vaderschap

uitbreiding termijn betwisting vaderschap

voorlopig bewind

onbekwaamverklaring

gedwongen opname collocatie

echtscheiding en bekwaamheid

vordering tot wijziging van geslacht

afwezigheid en gerechtelijke verklaring van overlijden nieuwe wet van 10 mei 2007

bewijs van staat en onmogelijkheid om zijn burgerlijke staat te bewijzen

rijksregister

begrafenis en crematie

Minderjarigen

bevestiging van een rechtshandeling van een minderjarige, eens deze meerderjarig geworden is

huwbare leeftijd ontheffing verbod en toestemming verleend door de Jeugdrechtbank om te huwen aan een minderjarigen

herroeping en herziening van adoptie

problematische opvoedingssituatie

 

Huwelijk

verbreking van verloving: schadevergoeding en herroeping van schenking

schijnhuwelijk

verhaal tegen weigering tot huwelijk door de ambtenaar van burgerlijke stand

vrijstelling gezinswoning successierechten

gedwongen huwelijk

zakelijk huwelijk

huwelijk en IPR

bewijs van staat en onmogelijkheid om zijn burgerlijke staat te bewijzen

beperking van de rechten van de langstlevende echtgenoot

huwelijksbeletsels

huwbare leeftijd ontheffing verbod en toestemming verleend door de Jeugdrechtbank om te huwen aan een minderjarigen

gezinswoning overzicht

de bescherming van de gezinswoning (art. 215 B.W.)

de bescherming van de gezinswoning en het huurrecht

aankoopkosten van de gezinswoning zijn lasten van het huwelijk

wet Valkeniers beperking erfrecht echtgenoot in aanwezigheid van kinderen uit vorige relatie

vordering tot nietigverklaring van een borgstelling op grond van artikel 224 §1, 4° BW

NIEUW

de nieuwe echtscheidingswet

model dagvaarding echtscheiding volgens de nieuwe wet

model eenzijdig verzoekschrift echtscheiding

model gezamenlijke verzoekschrift tot het bekomen van de echtscheiding

model overeenkomst EOT

model voorlopige maatregelen voor de vrederechter

model verzoekschrift tot machtiging vaststelling overspel

model ouderschapsovereenkomst

model bezoekrecht grootouders

Video
Bekijk de afbeelding op ware grootte

Elfri De Neve in Koppen justitie (VRT) deel 1

Elfri De Neve in Koppen justitie (VRT) deel 2

 

 

Korte inhoud met links:

De staat van personen

Huwelijk

Huwelijksvermogensrecht

Echtelijke moeilijkheden

• bemiddeling
•
EOT
•
EBF
•
EFS
•
Voorlopige maatregelen
•
Vereffening-verdeling
•
Kinderen
•
Scheiden & Fiscus
•
Scheiden & Pensioen
• Scheiden en erven

onderhoudsgelden
 

Concubinaat
 

Senioren

kerkelijk recht

homoseksualiteit en recht

seks en recht

 

 

 

 

Huwelijksvermogensrecht

huwelijksvermogensstelsels

primair huwelijksvermogensstelsel

secundair huwelijksvermogensstelsel

het wettelijk stelsel

scheiding van goederen

stelsel van algehele gemeenschap

wijziging huwelijkscontract

kan de echtgenote van een handelaar worden aangesproken voor de schulden van haar handeldrijvende echtgenoot?

scheiding van goederen met onverdeeldmaking van de besparingen

minnelijke vereffening-verdeling

vereffening verdeling en vergoedingsrekening na investeringen in onroerend goed

huwelijksvemogensrecht en IPR

huwelijkscontracten

beding van vooruitmaking

verrekening van schulden bij echtscheiding

inbreng en terugneming

vergoedingsrekeningen

verblijvingsbeding

keuzebeding

beperking van de rechten van de langstlevende echtgenoot

gezinswoning overzicht

de bescherming van de gezinswoning (art. 215 B.W.)

aankoopkosten van de gezinswoning zijn lasten van het huwelijk

wet Valkeniers beperking erfrecht echtgenoot in aanwezigheid van kinderen uit vorige relatie

zaakvervanging

wederbelegging

wijziging huwelijkscontract

gemeenschappelijke schulden in het wettelijk stelsel

eigen schulden in het wettelijk stelsel

schuldeisers en gemeenschappelijk vermogen

concurrentieel of gelijktijdig bestuur van het wettelijk huwelijksvermogensstelsel

gezamenlijk bestuur van het wettelijk huwelijksvermogensstelsel

alleenbestuur van het wettelijk huwelijksvermogensstelsel

sterfhuisclausule

schulden ten behoeve van de huishouding

vereffening-verdeling van personen gehuwd voor 28 september 1976

oude huwelijkscontracten

primair huwelijksvermogensstelsel

secundair huwelijksvermogensstelsel

 


 

Echtelijke moeilijkheden

• algemeen

schuldloze echtscheiding

schuld en onschuld en echtscheiding

echtscheiding: Advocatenkantoor Elfri De Neve

hervorming van het echtscheidingsrecht

adressen vluchthuizen

nieuwe wet echtscheiding

echtscheiding en bekwaamheid

buitengewone kosten

overlijden tijdens echtscheiding

echtscheiding en IPR

echtscheiding: gevolgen op het vlak van het sociaal statuut der zelfstandigen

borstkanker en echtscheiding

vereiste van betekening bij echtscheidingsvonnissen

• bemiddeling

bemiddeling wat is dit

advocatenkantoor Elfri De Neve Advocaat bemiddelaar in familiezaken

bemiddeling in familiezaken

ouderschapsbemiddeling

wat is bemiddeling in familiezaken scheidingsbemiddeling

echtscheiding met een gedeeltelijk akkoord

wet op de bemiddeling

kindrekening

• onderlinge toestemming

echtscheiding in overleg

echtscheiding in volledig akkoord

wijziging van de maatregelen mbt de kinderen na echtscheiding onderlinge toestemming

wijziging verblijfsregeling van de kinderen
 

wijziging EOT tijdens de procedure

wijziging voorwaarden EOT

herziening van onderhoudsgeld voor de kinderen bij EOT

waarde afgesprongen EOT

EOT met gewaarborgde tewerkstelling

buitengewone kosten

uitwerking EOT in de tijd bij erfrecht: de EOT geldt vanaf het rekwest

• echtscheiding op grond van feiten

vechtscheiding.

de toepassing van de oude echtscheidingswet op de hangende echtscheidingsprocedures in hoger beroep

echtscheiding op grond van bepaalde feiten

wat zijn de redenen tot echtscheiding op grond van bepaalde feiten?

echtscheiding en bewijs door geschriften

echtscheiding en bekentenis

echtscheiding en godsdienst, sekten en geloof

wie het huis verlaat verliest zijn recht

echtscheiding en belediging een anecdote

hoe gebeurt een vaststelling overspel

is overspel steeds een grond van echtscheiding?

de procedure vaststelling overspel nader toegelicht

erotisch chatten en Erotische e-mails en echtscheiding

echtscheiding en bandopnames

terugvordering van een provisioneel onderhoudsgeld

partnergeweld

telefoonterreur

Belaging - Stalking

brieven en echtscheiding

sekwester en echtscheiding

homoseksualiteit en echtscheiding

conventionele onderhoudsgelden na echtscheiding op grond van bepaalde feiten

onderhoudplicht tussen echtgenoten tijdens de echtscheidingsprocedure en het foutbegrip

exceptie van verzoening

• echtscheiding op grond van feitelijke scheiding

echtscheiding op grond van feitelijke scheiding van meer dan 2 jaar

echtscheiding op grond van feitelijke scheiding en schuldvermoeden

overeenkomst tot feitelijke scheiding

• voorlopige maatregelen

dringende en voorlopige maatregelen voor de vrederechter

tijdelijke afzonderlijke woonst

tijdelijke afzonderlijke woonst: het einde van de samenwoonst

voorlopige maatregelen bij echtscheiding een samenvatting

echtscheiding en gezinswoning

onbetaalde_onderhoudsgelden

dwangsom

vennootschap en echtscheiding

verzegeling

boedelbeschrijving

verzet tegen roerende waarden, aandelen obligaties en kasbons, bij buitenbezitstelling van titels aan toonders

onderhoudplicht tussen echtgenoten tijdens de echtscheidingsprocedure en het foutbegrip

onderhoudsplicht voor kinderen en gebrek aan respect

kindrekening

buitengewone kosten

onderhoudsverplichting en IPR uitvoeren van buitenlandse beslissingen

geloofsovertuiging en voorlopige maatregelen

provisionele onderhoudsuitkering na echtscheiding

vervreemdingsverbod bij voorlopige en dringende maatregel

• vereffening-verdeling

verschil tussen vereffen en verdelen vereffening en verdeling

tijdstip van de echtscheiding

vereffening en verdeling van de huwgemeenschap samengevat

preferentiële toewijzing gezinswoning: kosten

echtscheiding en tegenbrief

schenkingen tussen echtgenoten zijn steeds herroepbaar

wat is een huwelijksvoordeel?

de herroeping van de huwelijksvoordelen

de onderhoudsplicht van de begiftigde

erfstellingen over de hand

behoort het cliënteel van een vrij beroep tot het gemeenschappelijk vermogen?

herroeping van de schenkingen tussen echtgenoten

wijziging huwelijkscontract en schuldeisers

schuldeisers en gemeenschappelijk vermogen

sekwester en echtscheiding

levensverzekering en gemeenschapsstelsel

levensverzekering en groepsverzekering bij echtscheiding

vennootschap en echtscheiding

waarde goodwill vrij beroep

overlevingsrechten

huwelijksvoordelen

Vereffening verdeling en aandelen of vennootschappen

beslag op onverdeeld deel

vergoeding voor arbeid bij vereffening-verdeling

minnelijke vereffening-verdeling

vergoedingsrekeningen

vergoedingsrekeningen en recht op interest

overlijden tijdens echtscheiding

recht op terugneming bij vereffening verdeling van de huwgemeenschap

waarde van de goodwill van de onderneming

waardebepaling van de onderneming

waarde van cliënteel

vereffening verdeling en vergoedingsrekening na investeringen in onroerend goed

aanrekening van de onderhoudsbijdrage in het raam van de vereffening verdeling

gedeeltelijke vereffening-verdeling

verdeling van een in het buitenland gelegen onroerend goed

bewijsregels in het huwelijksvermogensrecht

het wettelijk stelsel

scheiding van goederen

stelsel van algehele gemeenschap

vervallenverklaring van de schenking door het wegvallen van de doorslaggevende beweegreden

kunnen ouders van scheidende kinderen de gedane schenkingen die louter ten voordeel hebben verstrekt aan één van echtgenoten? Ja

juwelen en vereffening verdeling van de huwgemeenschap, juwelen en echtscheiding

zaakvervanging

wederbelegging

vereffening-verdeling van het huwelijksvermogensstelsel volledig overzicht

postcommunautaire onverdeeldheid

Eerst de rekeningen leeghalen, dan scheiden. Wie eerst komt eerst maalt, onzin, interpretatie of harde realiteit voor de slordige procespartij

interesten bij vereffening-verdeling

meerwaarden bij vereffening-verdeling

waardebepaling bij vereffening-verdeling

vergoedingsrekeningen bij vereffening-verdeling


gemeenschappelijke schulden in het wettelijk stelsel

eigen schulden in het wettelijk stelsel

woonstvergoeding

vereffening-verdeling van personen gehuwd voor 28 september 1976

oude huwelijkscontracten

primair huwelijksvermogensstelsel

secundair huwelijksvermogensstelsel

primair huwelijksvermogensstelsel

secundair huwelijksvermogensstelsel

overzichtspagina vereffening-verdeling

gedetailleerde toelichting bij de gevolgde procedure vereffening-verdeling

lijst met nuttige documenten bij de vereffening-verdeling


proces-verbaal van de opening der werkzaamheden

incidenten bij de vereffening-verdeling

staat van vereffening

proces-verbaal van zwarigheden

vereffening-verdeling wettelijke bepalingen


vereffening-verdeling toelichting

 

kinderen

kostprijs van een kind

hoelang onderhoudsgeld betalen voor de kinderen

sociale enquête

onderhoudsgeld en onwaardigheid

hoe ervaren kinderen een echtscheiding en kinderen in een nieuw samengesteld gezin

bezoekrecht, omgangsrecht en recht op persoonlijk contact: overzichtspagina

co-ouderschap

wie krijgt het hoofdverblijf over de kinderen

sociaal onderzoek met betrekking tot de kinderen

ouderlijk gezag
(na de wetswijziging van 18/07/06)

exclusieve uitoefening ouderlijk gezag

sancties bij het niet respecteren van het bezoekrecht (recht op persoonlijk contact)

bezoekrecht versus betaling onderhoudsgeld

omgangsrecht en onderhoudsgeld

wijziging voorlopige maatregelen in kortgeding

omgangsrecht

omgangsrecht grootouders

ouderlijk gezag en school

neutrale bezoekruimte

adressen neutrale bezoekruimte

sanctie bij het niet eerbiedigen van het omgangsrecht

niet afgeven van een kind door de ene ouder aan de andere

overzicht van diverse sancties bij weigering omgangsrecht (vroeger bezoekrecht)

niet afgifte van de kinderen door andere personen dan de ouders

ontvoering van minderjarigen

omgangsrecht meeouder

uitbreiding termijn betwisting vaderschap

schoolvakanties tot 2015

omgangsregeling voor kinderen wanneer één van de ouders in het buitenland verblijft

onderhoudsgeld voor kinderen en leefloon: taak van het OCMW

hoorrecht kinderen

machtiging om kinderen mee te nemen naar het buitenland

onderhoudsplicht voor kinderen en gebrek aan respect

kindrekening

blijvende saisine van de kortgedingrechter

blijvende saisine van de de jeugdrechter

bevoegde rechter ouderlijk gezag

buitengewone kosten

fiscale aftrekbaarheid kind ten laste bij verblijfsco-ouderschap

aansprakelijkheid ouders

onderhoudsgeld verschuldigd door de vermoedelijke vader

vakantieregelingen kinderen

de bevordering van de erfrechtelijke bescherming van buitenhuwelijkse kinderen

is incest strafbaar ?

seksuele meerderjarigheid

rechtstreekse betaling van de onderhoudsgelden aan de kinderen

kinderbijslag en co-ouderschapkinderbijslag en co-ouderschap

verblijfsregeling kinderen

fiscale aftrekbaarheid kind en kind ten laste

sociaal onderzoek met betrekking tot de kinderen

wijziging verblijfsregeling van de kinderen

rechtsbekwaamheid van minderjarigen

leeftijd van het kind als criterium van de verblijfsregeling

elektronisch identiteitskaart voor kinderen

 

Onderhoudgelden

Onderhoudsgelden algemeen

onderhoudsgeld verschuldigd door de vermoedelijke vader

provisionele onderhoudsuitkering na echtscheiding

toepasselijke wet onderhoudsgeld kinderen

 

Fiscus en echtscheiding

echtscheiding en fiscus een samenvatting

feitelijke scheiding en belasting

aftrekbaarheid en belastbaarheid van onderhoudsgelden tussen echtgenoten in het jaar van de feitelijke scheiding

Pensioen en echtscheiding

echtscheiding voor gepensioneerden

echtscheiding en pensioenrechten

pensioenrechten bij scheiding, samenwonen en overlijden

seniorenrecht

Sociaal statuut

echtscheiding: gevolgen op het vlak van het sociaal statuut der zelfstandigen

Samenwoonst Concubinaat

concubinaat beëindigen

concubinaat en rechten op de huurwoning  een bijzit buitenzetten

wettelijke samenwoonst

feitelijke samenwoonst

samenwoonst en erfrecht

ascendentenreserve

verdeling van de goederen bij einde van de samenwoonst

samenlevingsovereenkomsten

tontine en beding van aanwas

verschil tussen tontine en beding van aanwas

rechtsgeldigheid van beding van aanwas

tontine praktisch bekeken

opzegbaarheid van tontine en beding van aanwas

tontine en beslag

de huur als (on)deelbare verbintenis

erfrecht van de langstlevende samenwonende

concubinaat en IPR

opzeg van de huur door één van de samenwonenden bij de beëindiging van de samenwoonst

dringende en voorlopige maatregelen tussen wettelijk samenwonenden

dringende en voorlopige maatregelen tussen feitelijk samenwonenden

vermogensconflicten bij de beëindiging van het concubinaat

Senioren

Overzicht vermogensbeheer

senioren recht

OCMW steun ter opvang in het rusthuis en recht op terugvordering

kosten van het rusthuis

voorlopige bewindvoering

vragen van de oude dag

familietwisten wilsonbekwamen

echtgenoot van de wilsonbekwame

geldbeheer bejaarden en rusthuisbewoners

katz schaal

akte van bekendheid

kosten van laatste verzorging niet verhaalbaar op de kinderen

omgangsrecht grootouders

voorlopig bewind

overlijden tijdens echtscheiding

beperking van de rechten van de langstlevende echtgenoot

verblijvingsbeding

ascendentenverdeling ouderlijke boedelverdeling

Kerkelijk recht

scheiden voor de kerk

Homoseksualiteit en recht

recht en homoseksualiteit

homoseksualiteit en echtscheiding

adoptie door homoseksuele koppels

Echtscheiding en erfenis

erfrechten tijdens de feitelijke scheiding

overlijden tijdens echtscheiding

Internationaaal Privaat Recht

De erkenning en de uitvoerbaarverklaring van buitenlandse echtscheidingsvonnissen

IPR overzichtspagina

wetboek van internationaal privaatrecht

IPR en het statuut van de personen ministeriële circulaire

Brussel II bis verordening
betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid

 

bevoegdheid van de Belgische rechter bij echtscheidingen

huwelijksvermogensrecht en IPR

verstoting

erkenning buitenlandse vonnissen

vreemdelingenrecht

erkenning buitenlandse diploma's

 

 

Diverse

conventionele onderhoudsgelden na echtscheiding op grond van bepaalde feiten

De erkenning en de uitvoerbaarverklaring van buitenlandse echtscheidingsvonnissen

herroeping en herziening van adoptie

 

 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:16
Laatst aangepast op: vr, 22/01/2010 - 18:59

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.