-A +A

Acteren , akteren en akte

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

"Acteren" (geschreven met "c") betekent wel degelijk "Akte (geschreven met "k") nemen van iets.".

Daarnaast betekent "acteren " ook "een rol spelen", maar ook "doen alsof".

Inderdaad. en dit niet tegenstaande "act" slaat op "daad, "doen", "echt doen", betekent "acteren" dus zowel "doen alsof, dus doen wat niet is, als opschrijven wat echt gebeurd is. "Akteren" met "k" bestaat in het Nederlands niet.

Een akte is een schriftelijke stuk dat dient tot bewijs.

Etymologie:

Latijn: "Actus" (Handeling)

voorbeelden.

• actus psychicus: "zielsdaad; het psychoënergetisch beslissende moment van bewuste, scheppende werkzaamheid

• actus purus: de onbewogen eerste beweger van Aristoteles. Actus purus is Latijn voor 'pure act' of zuivere act, in tegenstelling tot 'pure potentie' of 'prima materia'. Aristoteles had het vooral over de beweging of de verandering in zijn werken Fysica en Meta-fysica. Beweging zag hij als de omzetting van potentie in act of van mogelijkheid in daadwerkelijkheid. Vandaar ook de beroemde 'zijnsorde' van Aristoteles, die onderaan begon met 'prima materia' of 'pure' materie, die slechts potentie was en niet kon bestaan zonder de vorm. Eerst waar vorm en materie in aanraking komen, ontstaat de beweging . Daarboven klasseerde hij de elementen dan de mineralen, dan de planten, de dieren, de mens en zijn ziel en ten slotte de actus purus of de God zelf, die dan ook pure vorm was zonder materie, en tevens eerste oorzaak en 'onbewogen beweger'.

• actus requisitis (akte op verzoek)

• actus reus (het externe of objectieve element van het misdrijf) het wangedrag, de fysieke daad die in combinatie met de subjectieve Mens rea (het misdadig inzicht) het misdrijf vormt.

• actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica: De formele, juridische handeling die iemand stelt waarmee hij aangeeft de Katholieke Kerk te willen verlaten, ook wel kerkuittreding genoemd of ontdoping genoemd.

• actum approbationis: akte van goedkeuring

• actum consentionis: akte van toestemming

• actum et subsignatum: getekend na behandeling

• actum in communi forma: akte in gewone vorm

• actum in forma: formeel geschrift

• actum in judicio: gedaan in het gerecht

• actum in judicio ordinario: gedaan in het gewone gerecht

• actum ut supra: akte als boven, zelfde datum

• actum ut supra: gedaan als boven omschreven, verzocht

Uittreksel uit het burgerlijk wetboek

Art. 1317.Een authentieke akte is een akte die in de wettelijke vorm is verleden voor openbare ambtenaren die daartoe bevoegd zijn ter plaatse waar zij is opgemaakt.
Ze mag op elke informatiedrager geplaatst worden, mits ze opgemaakt en bewaard wordt onder de [1 bij wet of]1 door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, bepaalde voorwaarden.

Onverminderd de in het tweede lid bepaalde voorwaarden, voldoet, voor de authentieke akten die door een openbaar ambtenaar in gedematerialiseerde vorm zijn opgemaakt, verleden of betekend, enkel een gekwalificeerde elektronische handtekening, bedoeld in artikel 3.12. van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, aan de voorwaarden van een handtekening.

De hoedanigheid van de ondertekenaar van de authentieke akte die gebruik maakt van een gekwalificeerde elektronische handtekening dient te kunnen worden gecontroleerd aan de hand van een bij wet bepaalde authentieke gegevensbank.

Art. 1318. Een akte die, uit hoofde van onbevoegdheid of onbekwaamheid van de ambtenaar of uit hoofde van een gebrek in de vorm, geen authentieke akte is, geldt als onderhands geschrift, indien zij door de partijen ondertekend is.

Art. 1319. De authentieke akte levert tussen de contracterende partijen en hun erfgenamen of rechtverkrijgenden een volledig bewijs op van de overeenkomst die erin is vervat.

Echter wordt, in geval van betichting van valsheid als hoofdvordering, de uitvoering van de akte die men beweert vals te zijn, door de inbeschuldigingstelling geschorst; en, in geval van betichting van valsheid (...), kunnen de rechtbanken, naar gelang van de omstandigheden, de uitvoering van de akte voorlopig schorsen. 

Art. 1320. De akte, zij het een authentieke of een onderhandse, levert tussen partijen bewijs op, zelfs van hetgeen daarin slechts bij wijze van vermelding wordt uitgedrukt, mits de vermelding rechtstreeks verband houdt met de beschikking. Vermeldingen buiten verband met de beschikking kunnen alleen dienen tot begin van bewijs.

Art. 1321. Tegenbrieven kunnen enkel tussen de contracterende partijen gevolg hebben; zij werken niet tegen derden.

§ II. DE ONDERHANDSE AKTE.

Art. 1322. Een onderhandse akte die erkend is door degenen tegen wie men zich daarop beroept, of die wettelijk voor erkend wordt gehouden, heeft tussen de ondertekenaars van de akte en tussen hun erfgenamen en rechtverkrijgenden dezelfde bewijskracht als een authentieke akte.

Kan, voor de toepassing van dit artikel, voldoen aan de vereiste van een handtekening, een geheel van elektronische gegevens dat aan een bepaalde persoon kan worden toegerekend en het behoud van de integriteit van de inhoud van de akte aantoont.

Art. 1323. Hij tegen wie men zich op een onderhandse akte beroept, is verplicht zijn schrift of zijn handtekening op stellige wijze te erkennen of te ontkennen.
Zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden kunnen volstaan met te verklaren dat zij het schrift of de handtekening van hun rechtsvoorganger niet kennen.

Art. 1324. Ingeval een partij haar schrift of haar handtekening ontkent, en ingeval haar erfgenamen of rechtverkrijgenden verklaren dat zij dat schrift of die handtekening niet kennen, wordt een gerechtelijk onderzoek naar de echtheid ervan bevolen.

Art. 1325. Onderhandse akten die wederkerige overeenkomsten bevatten, zijn slechts geldig voor zover zij opgemaakt zijn in zoveel originelen als er partijen zijn die een onderscheiden belang hebben.
Eén origineel is voldoende voor allen die hetzelfde belang hebben.
In elk origineel moet vermeld worden hoeveel originelen zijn opgemaakt.
Echter kan het ontbreken van de vermelding dat de originelen in tweevoud, drievoud enz., zijn opgemaakt niet ingeroepen worden door hem die zijnerzijds de overeenkomst heeft uitgevoerd, welke in de akte is vervat.

Art. 1326. Een onderhands biljet of een onderhandse belofte waarbij een enkele partij zich tegenover de andere verbindt om haar een geldsom of een waardeerbare zaak te betalen, moet geheel geschreven zijn met de hand van de ondertekenaar; of tenminste moet deze, benevens zijn handtekening, met de hand een goed voor of een goedgekeurd voor geschreven hebben, waarbij de som of de hoeveelheid van de zaak voluit in letters is uitgedrukt.
Uitgezonderd ingeval de akte uitgaat van kooplieden, ambachtslieden, landbouwers, wijngaardeniers, dagloners of dienstboden.

Art. 1327. Indien de som die in de akte zelf is uitgedrukt, verschilt van die welke bij het "goed voor" is uitgedrukt, wordt de verbintenis vermoed slechts voor de minste som te zijn aangegaan, zelfs wanneer de akte, alsook het "goed voor", geheel geschreven zijn met de hand van hem die zich verbonden heeft, tenzij bewezen wordt waar de vergissing ligt.

Art. 1328. Onderhandse akten hebben, ten aanzien van derden, geen dagtekening dan van de dag waarop zij zijn geregistreerd, ofwel van de dag van het overlijden van degene of van een van degenen die de akten ondertekend hebben, ofwel van de dag waarop de hoofdinhoud ervan is vastgesteld in akten door openbare ambtenaren opgemaakt, zoals processen-verbaal van verzegeling of van boedelbeschrijving.

Art. 1329. Koopmansboeken bewijzen de daarin vermelde leveringen niet tegen personen die geen koopman zijn, behoudens wat met betrekking tot de eed zal worden bepaald.

Art. 1330. Boeken van kooplieden leveren bewijs op tegen hen; maar hij die daaruit voordeel wil trekken, kan ze niet splitsen met het oog op hetgeen daarin strijdig is met zijn bewering.

Art. 1331. Huiselijke registers en papieren leveren geen bewijs op ten voordele van degene die ze geschreven heeft. Zij leveren bewijs op tegen hem :
1° in alle gevallen waarin zij uitdrukkelijk melding maken van een ontvangen betaling;
2° wanneer zij uitdrukkelijk vermelden dat de aantekening gemaakt is om te voorzien in het ontbreken van een titel ten behoeve van degene in wiens voordeel zij een verbintenis vaststellen.

Art. 1332. Aantekeningen, door de schuldeiser geschreven aan de voet, op de kant of op de rug van een titel die altijd in zijn bezit gebleven is, leveren bewijs op, hoewel zij door hem noch ondertekend noch gedagtekend zijn, wanneer zij ertoe strekken de bevrijding van de schuldenaar vast te stellen.
Hetzelfde geldt voor aantekeningen door de schuldeiser geschreven op de rug, of op de kant, of aan de voet van het dubbel van een titel of van een kwijting, mits dit dubbel in handen van de schuldenaar is.

Franse term: 
acte
Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 03/01/2018 - 18:33
Laatst aangepast op: wo, 03/01/2018 - 18:46

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.