-A +A

Aansprakelijkheid vervoerder CMR enkel schade en vertraging vervoerde goederen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

CMR-verdrag regent enkel schadevergoeding bij vertraging en schaderegeling vervoerde goederen. De andere aansprakelijkheden van de vervoerder worden geregeld door het gemene, lees het gewone recht.

Rechtsraak:

• Cass. 23/01/2014, Nr. C.12.0356.N, RABG, 2014/9, 5592

Tekst arrest

1. TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ nv, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 182,
2. ALLIANZ BELGIUM nv, met zetel te 1000 Brussel, Lakensestraat 35,
3. CHARTIS EUROPE nv, met zetel te 1000 Brussel, Kortenbergstraat 168/170,
4. HAMPDEN INSURANCE nv, met zetel te 3062 MB Rotterdam (Neder-land), K.P. Van der Mandelaan 90,
5. MERCATOR VERZEKERINGEN nv, met zetel te 2600 Berchem (Antwerpen), Posthofbrug 16,
eiseressen,

tegen

1. DE DIJCKER nv, met zetel te 9520 Vlierzele, Gentsesteenweg 1,
2. Hugues BORN, advocaat, met kantoor te 6001 Marcinelle, rue Destrée 68, als curator van het faillissement van Sonatra nv, met zetel te 6041 Gosselies, rue Robesse 17b,
verweerders,
in aanwezigheid van
AXA BELGIUM nv, met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Vorstlaan 25,
partij opgeroepen tot bindendverklaring van het arrest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het hof van beroep te Gent van 20 juni 2011, gewezen op verwijzing ingevolge het arrest van het Hof van 16 januari 2009.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft op 4 november 2013 een schrifte-lijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

1. De beslissing waartegen het middel is gericht, is niet verenigbaar met het verwijzingsarrest van 16 januari 2009.
Het middel dat de eiseressen thans aanvoeren tegen het op verwijzing gewezen ar-rest heeft dezelfde strekking als het middel dat tegen het vernietigde arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 17 februari 2007 was aangevoerd en door het verwijzingsarrest gegrond werd bevonden.
De zaak moet bijgevolg door de verenigde kamers van het Hof worden onder-zocht.

2. Artikel 17 van het Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg, hierna CMR-verdrag, bepaalt dat de vervoerder aansprakelijk is voor geheel of gedeeltelijk verlies en voor beschadiging van de goederen, welke ontstaan tussen het ogenblik van de inont-vangstneming van de goederen en het ogenblik van de aflevering, alsmede voor vertraging in de aflevering.

Artikel 23 CMR-verdrag preciseert de regels voor de berekening van de schade-vergoeding verschuldigd door de vervoerder bij geheel of gedeeltelijk verlies van de goederen.

Artikel 25 CMR-verdrag bepaalt dat in geval van beschadiging de vergoeding wordt berekend naar de volgens artikel 23, eerste, tweede en vierde lid vastgestel-de waarde van de goederen.

3. Bij beschadiging of verlies van de vervoerde goederen komen krachtens ar-tikel 23, vierde lid, naast de waarde van de goederen, enkel de vrachtprijs, de douanerechten en de overige met betrekking tot de vervoerde goederen gemaakte kosten in aanmerking voor vergoeding.
Het vierde lid houdt de beperking in dat andere dan de in artikel 23, vierde lid, vermelde schade die wordt veroorzaakt bij beschadiging of verlies van vervoerde goederen, niet voor vergoeding in aanmerking komt.

4. Uit deze artikelen volgt dat het CMR-verdrag slechts de aansprakelijkheid van de vervoerder regelt voor het verlies of de beschadiging van de vervoerde goederen alsook voor de vertraging in de aflevering ervan.

Het CMR-verdrag regelt niet de aansprakelijkheid van de vervoerder voor andere schade en meer bepaald niet voor de schade toegebracht aan andere dan de ver-voerde goederen, die beheerst wordt door het toepasselijke nationale recht.

5. De appelrechters stellen vast dat de vordering strekt tot vergoeding van de schade niet alleen aan de vervoerde goederen, maar ook aan de goederen die reeds in een vlaksilo waren opgeslagen en waarmee de vervoerde goederen werden vermengd.

Zij oordelen dat artikel 25 CMR-verdrag dat verwijst naar artikel 23, eerste, twee-de en vierde lid van hetzelfde verdrag, bij beschadiging van de vervoerde goe-deren in beginsel als vergoedbare schade elke andere schade uitsluit dan deze ten gevolge van het verlies van de intrinsieke waarde van de vervoerde goederen, ook de gevolgschade door verlies of beschadiging van de vervoerde goederen.

6. De appelrechters die op die grond oordelen dat de gevolgschade aan de in de vlaksilo opgeslagen goederen niet in aanmerking komt voor vergoeding, verant-woorden hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-tigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verklaart het arrest bindend voor de tot bindendverklaring opgeroepen partij.
Verwijst de zaak naar het hof van Beroep te Brussel.
Zegt dat krachtens artikel 1120 Gerechtelijk Wetboek dit rechtscollege zich moet schikken naar de beslissing van het Hof betreffende het door het Hof beslechte rechtspunt.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, verenigde kamers

 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: ma, 26/05/2014 - 09:10
Laatst aangepast op: ma, 26/05/2014 - 14:31

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.