-A +A

Aansprakelijkheid van het schoolbestuur voor verkeerde verkeerde beslissingen klassenraad

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

De staat kan op basis van artikel 1382 en 1383 B.W. aansprakelijk verklaard worden voor de schade ten gevolge van een door een rechter of een ambtenaar van het Openbaar Ministerie begane fout.

Deze aansprakelijkheid geldt eigenlijk voor alle aangestelden van de staat en dus ook voor ambtenaren en zelfs voor inrichtende machten die als een soort rechtscollege via hun klassenraad bindende beslissingen kunnen nemen, die nadien in beroep of voor de Raad van State als verkeerde beslissing kunnen worden beschouwd.
 

De aansprakelijkheid van de staat voor de door haar genomen beslissingen die schade toebrengen aan de burger: voorwaarden.

De staat kan op basis van artikel 1382 en 1383 B.W. aansprakelijk verklaard worden voor de schade ten gevolge van een door een rechter of een ambtenaar van het Openbaar Ministerie begane fout.

Deze aansprakelijkheid geldt eigenlijk voor alle aangestelden van de staat en dus ook voor ambtenaren, besturen en nrichtende machten.

Voorwaarden:

• de magistraat, het bestuur, de inrichtende macht of ambtenaar dient binnen de grenzen van zijn wettelijke bevoegdheden te hebben gehandeld of ieder redelijk en voorzichtig mens moet aannemen dat hij binnen die grenzen heeft gehandeld (Cass. 19.12.1991, A.C., 1991-1992, 364-369).

• het arrest of de beslissing die het voorwerp is van de rechtsprekende of administratieve functie moet bij een in kracht van gewijsde gedane beslissing ingetrokken, gewijzigd, vernietigd of herroepen zijn wegens schending van een gevestigde rechtsnorm waardoor de beslissing die aanleiding heeft tot de vordering in schadevergoeding geen gezag van gewijsde meer heeft.

• de bestreden beslissing genomen door de rechter of de administratie dient getoetst te worden aan de normale voorzichtigheidsnorm. Zo kan de staat niet worden aangewreven dat er sprake is van een fout van een rechter of van een administratie wanneer deze kiest voor een van de diverse stellingen die in de gezaghebbende, zij het niet unanieme rechtsleer en rechtspraak wordt gehuldigd. (F. Judo, Recente ontwikkelingen op het vlak van de overheidsaansprakelijkheid, in Themis, Cahier, 18, staatsrecht, 71-72).

Men kan zich nu de vraag stellen of deze theorie ook in het onderwijsrecht kan worden toegepast en of het schoolbestuur aansprakelijk kan worden gesteld voor fouten begaan door een klassenraad wanneer deze beslissing van de klassenraad later ongedaan werd gemaakt wegens schending van gevestigde rechtsnormen.

Wel nu op een dergelijke beslissing zijn dezelfde regels van toepassing als op alle procedures die tegen de staat worden ingesteld wegens fouten van rechters, magistraten of ambtenaren.

Maar wat de dwingende toepassing betreft van de deliberatienormen op de door de klassenraad te beoordelen gevallen is er wel degelijk discussie.

Deze discussie wordt ondermeer weergegeven in gezaghebbende rechtsleer:

G. Van Haeghendoren, “Meester, wie heeft gelijk?”, TRB, Cahier, 1, 16-17.

Voor een concreet toepassingsgeval waarbij een beslissing van de klassenraad werd vernietigd en het schoolbestuur niet aansprakelijk werd gesteld wegens de onzekerheid over de dwingende toepassing van de deliberatienormen, zie Vredegerecht Gent, 1ste kanton, 16.04.2012, Tijdschrift van de Vrederechters, 2013, pagina 454 ev.


Noot: tegen dit vonnis werd hoger beroep aangetekend, doch het hoger beroep werd bevestigd het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent , 9de kamer, 19.04.2013

 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 25/12/2013 - 17:35
Laatst aangepast op: wo, 25/12/2013 - 17:36

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.