-A +A

aanrijdingsformulier hoe invullen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Een gemeenschap-pelijk ongeval-aangifte-formulier invullen

Een ongeval. Het gemeenschappelijk aangifteformulier, het Europees aanrijdingformulier, waarop letten?

 

 

Na een auto-ongeval dient u onmiddellijk rekening te houden met uw eigen veiligheid en deze van de overige weggebruikers. Blijf dus niet in uw voertuig zitten en maak de rijweg vrij wanneer het verkeer wordt gehinderd. Markeer wel de vier hoeken van het voertuig op de plaats van de aanrijding wanneer u de voertuigen dient te verplaatsen.
Verwittig onmiddellijk de hulpdiensten en politie wanneer er gewonden zijn.  
 
Tip: Wanneer er geen gekwetsten zijn kan het toch aangeraden zijn om de politie te verwittigen. U doet dit wanneer :
-          er ernstige betwisting is tussen U en de andere bestuurder;
-          de andere bestuurder weigert zijn versie te geven;
-          de andere bestuurder geen boorddocumenten kan voorleggen;
-          U vermoedt dat de tegenpartij dronken is;
-          Wanneer er schade aan uw voertuig is en de tegenpartij vluchtmisdrijf pleegt.
Zelfs wanneer de politie is ter plaatse is gekomen en een proces-verbaal wordt opgesteld is het verstandig om onmiddellijk het gemeenschappelijk aanrijdingformulier in te vullen. Dit formulier dient zich steeds in uw auto te bevinden samen met de boorddocumenten. Na elk ongeval stuurt uw verzekeringsagent een nieuw blanco aangifteformulier op. Indien u niet beschikt over dit document, vraag dit dan thans op aan uw verzekeringsagent of verzekeringsmaatschappij. U zal onmiddellijk een gratis blanco aangifteformulier ontvangen dat u dan kan bewaren bij uw boorddocumenten.
 

Het ingevulde gemeenschappelijk aanrijdingformulier is noodzakelijk om de schade aan uw verzekeringsmaatschappij aan te geven en om aldus de nuttige gegevens te verzamelen en het schadedossier te openen. Uw maatschappij zal aan de hand van dit document in staat zijn de schaderegeling uit te werken.
 

 
Vergeet niet :
-       uw mutualiteitinstelling te verwittigen wanneer er medische kosten vergoed worden die hun oorsprong vinden in het verkeersongeval. Uw mutualiteit moet immers in staat zijn om deze kosten gebeurlijk op de tegenpartij te verhalen en u heeft de plicht dit aan U mutualiteit te melden.
-       uw werkgever te verwittigen indien U vreest arbeidsongeschikt te zijn of indien u vreest te laat op uw werkplaats aan te komen. Indien het ongeval zich heeft voorgedaan op weg naar of van het werk zal uw werkgever ook de wetsverzekeraar (dit is de verzekering arbeidsongevallen) tussen beide roepen ter vergoeding van uw loonverlies en overige letsels.
 
U heeft de plicht om elk schadegeval zo vlug mogelijk aan uw verzekeraar mede te delen en in elk geval binnen de acht dagen. Gebruik hiervoor steeds het aanrijdingformulier. In dit formulier worden alle elementen van het schadegeval samengevat in één document. Let wel, voor zover U de termijn van acht dagen niet respecteert kan de verzekeraar u het geheel of een deel van de uitgekeerde schadevergoeding terug vorderen voor zover hij bewijst dat door uw stilzitten hem een nadeel werd berokkend. 
 
Opgelet: Wat mag ik aan de politie verklaren?
Aan de politie vertelt u de feiten en niets anders dan de feiten. Aan de politie verklaart u niet dat u volgens u in fout was. Een dergelijk oordeel komt enkel toe aan uw verzekeraar. Meermaals zijn er verzekeringsmaatschappijen geweest die weigerden tot uitbetaling over te gaan om dat hun verzekerde zichzelf in de fout verklaarden. Bepalen wie fout heeft bepaalt de verzekering. Door zelf hierover verklaringen af te leggen beperkt U namelijk de rechten van uw eigen verzekeringsmaatschappij en dit is u niet toegestaan. Uw verzekeringsmaatschappij komt inderdaad tussen om uw belangen te verdedigen. Wanneer u zelf fout erkent voor het ongeval kan uw verzekeraar zich op dit punt niet meer verdedigen. Terecht zou uw verzekeringsmaatschappij U dit kunnen kwalijk nemen en schadevergoeding van u terugeisen.
 
Het aanrijdingformulier is in de praktijk het meest gebruikte document waarop beoordeeld wordt wie aansprakelijk is voor het ongeval. Dit formulier heeft een zeer grote bewijswaarde omdat het ingevuld wordt door de partijen zelf op een ogenblik dat zij zich nog niet hebben kunnen bezinnen of overleg hebben kunnen plegen met hun advocaat om een “betere” uitleg te verzinnen. In praktijk wordt minder waarde gehecht aan later gedane verklaringen.
Het aanrijdingformulier bestaat uit drie kolommen. De middelste kolom is wit gekleurd en bevat de gemeenschappelijke verklaringen van u en de tegenpartij. Concreet betekent dit dat voor zover u onderaan uw handtekening plaatst, u zich akkoord verklaart met al hetgeen in dit witte gedeelte geschreven is. Let dus zeer goed op alvorens u dit witgedeelte invult.

 
De voorkant van het aanrijdingformulier dient op de plaats van het ongeval zelf ingevuld. Gebruik een degelijk balpen zodat de carbondoorslag duidelijk leesbaar is.

Elke partij kiest een vak.

Het blauwe vak wordt gebruikt voor het voertuig A en het gele vak voor voertuig B.

 
 

 
Eens het formulier ingevuld en getekend is door beide partijen mag er achteraf eenzijdig niets meer worden veranderd. Op de achterzijde van het formulier worden inlichtingen ingewonnen met betrekking tot de eventuele politiedienst die tot proces-verbaal is overgegaan, gegevens met betrekking tot uw hersteller, namen en adressen van gewonden, of u BTW-plichtig bent. Deze gegevens kan u thuis later samen met uw verzekeringsagent invullen. Deze gegevens hebben principieel geen waarde als bewijs voor de rechtbank.
 
Aandachtspunten bij het invullen van het gemeenschappelijk aanrijdingformulier
 
Stuur het ingevulde schade aanrijdingformulier zo vlug mogelijk naar uw verzekeringsmaatschappij of leasingmaatschappij nadat u eerst zelf een kopie heeft genomen voor uzelf.
Indien de andere partij weigert het schade aanrijdingformulier in te vullen of mede te ondertekenen, tracht dan toch van hem de naam van zijn verzekeringsmaatschappij te vernemen en roep hierna de politie erbij.
Wanneer u aansprakelijk bent voor het ongeval zal uw verzekeraar de tegenpartij schadeloos stellen. Uw verzekeringspremie zal het volgende jaar stijgen. Daarom kan het interessant zijn dat u zonder tussenkomst van uw verzekeringsmaatschappij de stoffelijke schade zelf vergoed wanneer deze schade niet al te groot is. Aarzel niet met uw eigen verzekeringsmaatschappij contact op te nemen teneinde deze “meerpremie” zelf te berekenen. Het is dus verkeerd te veronderstellen dat u geen contact dient op te nemen met uw eigen verzekeringsmaatschappij. Ook wanneer u meent absoluut aansprakelijk te zijn voor het ongeval is het daarom ook aangewezen dat u het gemeenschappelijk ongevalformulier invult. Niet zelden kan u zich namelijk vergissen nopens uw aansprakelijkheid.
 
Indien de tegenpartij aansprakelijk is voor het ongeval zal u aanspraak kunnen maken op de vergoeding van de door u geleden schade.
 
De voertuigschade wordt in een expertise bepaald. Uw verzekeringsmaatschappij zal een expert aanstellen die de omvang van uw schade bepaalt en hiertoe contact opnemen met uw garagist. Van zodra er een akkoord is tussen de expert en de door u aangestelde garagist kan tot herstelling worden overgegaan. Indien ondertussen vaststaat dat u in uw recht bent zal uw verzekeringsmaatschappij deze kosten betalen aan uw garagist. Deze kosten worden vermeerderd met een aantal dervingsdagen (het aantal dagen dat u niet kon beschikken over het voertuig) + de BTW voor zover U deze niet kon recupereren. U heeft natuurlijk ook het recht om uw voertuig niet te laten herstellen en alsdan de schadevergoeding gewoon in ontvangst te nemen.
Overige schade die U geleden heeft (bv kledijschade, herstelfacturen, schade aan de inboedel van uw wagen) kan u bewijzen aan de hand van aankoopfacturen.
 
Indien u gekwetst bent of een inzittende bent van een voertuig dat voorwerp uitmaakte van een aanrijding dient u uw geneesheer te raadplegen die de aard van uw kwetsuren dient vast te stellen. Maak het attest van uw geneesheer over aan uw verzekeringsmaatschappij.
 
RDR is de afkorting van “réglement direct/ directe regeling”. Dit is een conventie tussen de verschillende verzekeringsmaatschappijen. Indien het ongeval in België is gebeurd en er voldaan is aan bepaalde criteria dan zal uw eigen verzekeringsmaatschappij de schade onmiddellijk regelen. Dit heeft als belangrijk voordeel dat uw eigen maatschappij snel tot expertise en vergoeding zal kunnen overgaan. Uw eigen maatschappij zal hierna de vergoeding recupereren op de tegenpartij.
Wanneer er discussie bestaat of wanneer u geen aanspraak kan maken op deze RDR regeling kan u beroep doen op een advocaat om uw belangen te verdedigen. Veelal zal in uw verzekeringsmaatschappij een polis rechtsbijstand vervat zitten. In dit geval kan U vrij een advocaat kiezen die uw belangen zal verdedigen. Ook wanneer er geen discussie bestaat met betrekking tot de aansprakelijkheid kan het nuttig zijn een advocaat te raadplegen teneinde erop toe te zien dat uw volledige schade vergoed wordt.
U hoeft zich niet te wenden tot de tegenpartij. U kan zich volgen de wet rechtstreeks wenden tot de verzekeraar van de verantwoordelijke van het ongeval.
 
Het gemeenschappelijk waarborgfonds
 
Indien het ander voertuig niet verzekerd is kan U zich wenden tot het gemeenschappelijk motorwaarborgfonds. Dit fonds vergoedt de schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels wanneer :
-          de tegenpartij niet kan teruggevonden worden (vluchtmisdrijf);
-          het voertuig van de tegenpartij niet verzekerd is;
-          er geen aansprakelijke tegenpartij is;
-          bij diefstal, geweld of heling van het betrokken voertuig;
-          er geen aansprakelijke persoon is doordat het ongeval te wijten is aan een toevallig feit (bv een aanrijding met een everzwijn dat de weg oversteekt);
-          onregelmatigheden of faillissement van de verzekeraar van de tegenpartij;
In bepaalde gevallen zal het gemeenschappelijk motorwaarborgfonds ook materiële schade vergoeden
 
Ik had gedronken meer informatie over ongeval en alcohol: klik hier
 
Bespreking van het in te vullen formulier:
 
Vak 5 getuigen: Vergeet niet de identiteit  van de getuigen te vermelden indien er getuigen zijn.
Vak 12 toedracht: Hier kruist elke partij het vakje aan dat volgens haar overeenkomt met de toedracht van het ongeval. Vergeet niet te vermelden hoeveel vakjes je hebt ingevuld. Aldus kan je vermijden dat er nadien nog aan uw verklaring wordt geknoeid.
Vak 6 Verzekeringsnemer/bestuurder. Hier wordt de identiteit van de bestuurder  en of de verzekeringsnemer (dit is de verzekerde persoon of firma) vermeld.Het is nuttig hier ook uw telefoonnummer en/of e-mailadres te vermelden.
Vak 8 Verzekeringsmaatschappij: Hier wordt de naam van de verzekeringsmaatschappij die het voeruig dekt en de nummer van de polis gedekt. U vindt deze informmatie op uw groene kaart bij uw boorddocumenten.
Vak 13 Situatieschets: Vul dit vak netjes en nauwkeurig in. Zorg dat de richting van de voertuigen blijkt uit de schets.
Vak 10 en 11 schade schade aan uw voertuig. Breng op deze schets aan waar het voertuig eerst geraakt werd en duidt de schade aan.
Vak 15 handtekening: Vaak wordt vergeten het aanrijdingsformulier te ondertekenen waardoor het elke waarde mist.
Stationsstraat 29
9700 Oudenaarde
voor afspraak 055/31.86.47
Fax. 055/31.14.03
Heeft u een concrete vraag in dit verband
klik dan hier

 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: zo, 27/12/2009 - 13:05
Laatst aangepast op: vr, 15/01/2010 - 18:59

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.