-A +A

Toeristische verhuur van tot privébewoning bestemde appartementen – Over het spanningsveld tussen exclusieve eigendomsrechten

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
De Volder Bram
Tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2017-2018
Pagina: 
1002
Samenvatting

Is toeristische verhuur van appartementen (via internetplatformen zoals Airbnb) verenigbaar met de statutaire bestemming tot privébewoning, bij afwezigheid van een uitdrukkelijk statutair verbod? Niet alleen een (quasi)permanent verblijf, maar ook niet-duurzame huisvesting kan voor bewoning van het appartement doorgaan. Bovendien veronderstelt het (impliciete) verbod op ondernemingsactiviteiten dat het appartement met een zekere regelmaat wordt aangeboden. Occasionele toeristische verhuur wordt daarom niet uitgesloten door de bestemming tot privébewoning. Tegen concrete overlast kan men evenwel steeds optreden.

Inhoudstafel tekst: 

I. Inleiding

1. Opmars van het online aanbod van appartementen –

2. Vonnis Vredegerecht Deinze: bestemming tot privébewoning staat enkel verhuur voor langere termijn toe en verbiedt kortetermijnverhuur via Airbnb

3. Vonnis Vredegerecht Brugge: regelmatige verhuur via Airbnb is een verboden ondernemingsactiviteit

4. Vonnis Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen (afdeling Brugge): niet-occasionele en intensieve verhuur via Airbnb met bijkomend aanbod van diensten vormt een verboden handelsuitbating

5. Bestemming van de privatieve gedeelten vormt een beperking op de exclusiviteit van het eigendomsrecht

6. Uitdrukkelijk statutair verbod om private kavels in het kader van de deeleconomie aan te bieden aan toeristen is mogelijk

7. Verenigbaarheid toeristische verhuur met bestemming tot private bewoning

8. Concreet: drie mogelijke conflictsituaties

9. Structuur bijdrage

II. Niet-duurzame huisvesting van toeristen is ook bewoning

A. Duitse Bundesgerichtshof weerlegt overtuigend traditionele argumenten tegen kortetermijnhuisvesting van toeristen bij statutaire bestemming tot bewoning

10. Veronderstelt bewoning een duurzame huisvesting?

11. Diverse argumenten moeten aantonen dat bewoning alleen duurzame huisvesting omvat

12. Vereist bewoning een minimale interesse in de sociale omgeving?

13. Stelt toeristische verhuur de residentie open voor een onhandelbare personenmassa?

14. Leidt tijdelijk verblijf tot intenser gebruik van de gemeenschappelijke delen dan duurzaam verblijf?

15. Reduceert (alleen) toeristische verhuur het karakter en de standing van het appartementsgebouw?

16. Impliceert (concreet aantoonbare) overlast dat statutaire bestemming tot bewoning alleen duurzame huisvesting toestaat?

B. Recht op privéleven verantwoordt toeristische verhuur doorgaans niet, wel integendeel

17. Appartementseigenaar geniet het fundamentele recht om familieleden en gasten te ontvangen

18. Toeristische huurders zijn doorgaans geen gasten

19. Kosteloze ingebruikgeving via een internetplatform is mogelijk gelijk te stellen met ontvangen van gasten

20. Ook de privacy van medebewoners geniet bescherming

III. Niet-duurzame toeristische verhuur is geen verboden ondernemingsactiviteit

21. Bestemming tot (burgerlijke) bewoning sluit professionele verhuur uit

A. Daden van koophandel als achterhaald criterium

22. Clausule van burgerlijke bewoning verbiedt commerciële activiteiten

23. (Onder)verhuring is geen objectieve daad van koophandel

24. Daden van koophandel vormen een achterhaald onderscheidingscriterium

B. Theorie van gelijkwaardige nadelen: soepele interpretatie van toegelaten vrije beroepen

25. Principieel verboden activiteiten zijn toelaatbaar bij gelijkwaardige nadelen als principieel toegelaten activiteiten

26. Ook gemeubelde kortetermijnverhuur is verenigbaar met bestemming tot burgerlijke bewoning bij gelijkwaardige nadelen

27. Toeristische verhuur is verboden indien de veroorzaakte ongemakken bovenmatig zijn

C. Verboden ondernemingsactiviteit slaat op alle duurzame economische activiteiten

28. Moderne bestemmingsclausule verbiedt een ondernemingsactiviteit (i.e. een duurzame economische activiteit)

29. Naar een uniform ondernemingsbegrip (wetsontwerp houdende hervorming van het ondernemingsrecht)?

30. Duurzaamheid als kwalitatief criterium

31. Duurzaamheid: privégedeelte «met een zekere regelmaat» aan toeristen ter beschikking stellen

32. Duurzaamheid: rekening houden met wettelijke kwantatieve criteria?

33. Duurzaamheid: privégedeelte niet meer zelf bewonen

34. Duurzaamheid: de uitzondering of de regel?

35. Betaling als kwalitatief criterium

36. Betaling: tegenprestatie in geld of in natura, maar niet deelname in de gebruikskosten

37. Verstrekking van bijkomende diensten als kwalitatief criterium

IV. Besluit

Bronvermeldigen

• L. Bové, T. Steel en S. Debrouwere, «Airbnb-verhuur brengt in België ruim 77 miljoen euro op», De Tijd 4 augustus 2017, https://www.tijd.be/r/t/1/id/991996.

• R. Botsman en R. Rogers, What’s Mine Is Yours, New York, Harper Collins, 2010, xv-xvi

• J. ORSI, Practicing Law in the Sharing Economy, Chicago, American Bar Association, 2012, Ch. 1, Part 2

• J. Rifkin, The Zero Marginal Cost Society, New York, Palgrave Macmillan, 2014, 231-240.

• B. Devolder, «Airbnb in Vlaanderen: regels over of voor de prullenmand?», RW 2015-16, 1322.

• Vred. Deinze 21 maart 2017, nr. AR 16A749, RW 2017-2018, 1031

• Vred. Brugge 30 maart 2017, nr. 16A1000,., RW 2017-2018, 1034

• Rb. West-Vlaanderen (afd. Brugge) 8 november 2017, nr. 17/1187/A, verder in dit nummer gepubliceerd.

• D. Gruyaert, De exclusiviteit van het eigendomsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, p. 360, nr. 277 en p. 697, nr. 503

• M.E. Storme, Gedwongen mede-eigendom ten titel van bijzaak (mandeligheid en appartementsrecht): syllabus ten behoeve van het vak notariaal zaken- en contractenrecht, Gent, M.E. Storme, 2013, 7

• H. Vandenberghe en S. Snaet, Mede-eigendom in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, 3, Antwerpen, Kluwer, 1997, p. 137, nr. 59.

• België: B. Indekeu, «De moeilijke verstandhouding tussen appartementsrecht en verhuring aan toeristen (type Airbnb). De benadering van deze problematiek door de Amsterdamse rechtspraak», RW 2016-17, (1237) 1239

• R. Timmermans, Handboek appartementsrecht, Mechelen, Kluwer, 2015, p. 206, nr. 237

• Duitsland: M. Commichau, «§ 15 Wohnungseigentumsgesetz Gebrauchsregelung» in J. Säcker, R. Rixecker, H. Oetker en B. Limperg, Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 7, München, Beck, 2017, losbl, § 15 Wohnungseigentumsgesetz, randnr. 5

• Frankrijk: J.-N. Beaulieu, «Droits et obligations des copropriétaires – Parties privatives – Règles générales», in JurisClasseur Copropriété, Fasc. 64, 15 februari 2017, nrs. 4 en 41.

• R. Timmermans, «Mosselrestaurants, kinderdagverblijven en funeraria in flatgebouwen: bezweren of gedogen?», T.App. 2009, 3

• Frankrijk: Art. 8, I Loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, JORF 11 juli 1965, 5950.

• M. Dambre, «Rechten en verbintenissen van de huurder» in M. Dambre, B. Hubeau en S. Stijns (eds.), Handboek Algemeen Huurrecht, Brugge, die Keure, 2015, (513), p. 568, nr. 158.

• Rb. Brussel 27 juni 2000, RW 2002-03, 1264

• Rb. Brussel 19 november 1997, T. App. 1998, 13

• Rb. Brussel 15 september 1995, T.Vred. 1998, 5

• Vred. Turnhout 27 februari 2007, Huur 2007, 96

• Vred. St.-Truiden 13 oktober 1998, Huur 1998-99, 49

• Vred. Elsene 22 april 1998, Act.jur.baux 1999, 108

• F. Haentjens, «Aspecten van ruimtelijke ordening in bouw-, koopverkoop- en huurovereenkomsten», TMR 2008, (416), p. 440, nr. 59.

• Cass. fr. 13 januari 2003, voorziening nr. 01-03076.

• V. Sagaert, «De geldigheid van statutaire clausules in het appartementsrecht onder de loep: richtwijzers en voorbeeldclausules voor de notariële praktijk», T.Not. 2016, (600), p. 620-621, nr. 40.

• Rb. Brugge 9 januari 2009, T.App. 2009, 25)

• Vred. Mechelen 15 oktober 2003, T.App. 2006, 54)

• Duitsland: contra: L. Wüsthof, «(Unter-) Vermietung an Touristen», ZMR 2014, (421) 423-424.

• Rb. Brugge 27 februari 2009, T.App. 2011, afl. 1, 40),

• Rb. Amsterdam 29 oktober 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:9967, nr. 16.

• Rb. Amsterdam 14 januari 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:2120, nr. 13.

• Parijs 7 december 2011, JurisData no 2011-027920

• Parijs 15 oktober 1998, JurisData no 1998-022604.

• Vred. Brugge 30 maart 2017, nr. 16A1000, RW 2017-2018, 1031

• Rb. West-Vlaanderen (afd. Brugge) 8 november 2017, nr. 17/1187/A, verder in dit nummer gepubliceerd.RW 2017-2018, 1028

• M. Wahl, «La clause d’habitation bourgeoise», T.App. 2010, 2

• H. Rogister, «Des clauses d’habitation bourgeoise: notion générique, opposabilité et applications à des activités de massage et de consultance juridique et financière», T.Vred. 2000, 380

• Frankrijk: J.-N. Beaulieu, o.c., JurisClasseur Copropriété, Fasc. 64, 15 februari 2017, nr. 3.

• S. De Rey, «Plaatsvervangende uitspraak bij misbruik van stemrecht in de algemene vergadering: mogelijkheden en grenzen», TRV 2016, (523), p. 551-552, nr. 54.

• Het Wohnungseigentumsgesetz (Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht, 15 maart 1951, BGBl. I S. 175, 209

• C. Masson-Daum, «Copropriété – Copropriétaires – Droits des copropriétaires», JurisClasseur Notarial Répertoire, Fasc. 30, 31 juli 2017, nr. 54).

• Parijs 9 januari 1991, No JurisData: 1991-020013.

• Gerechtshof Amsterdam 13 september 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:3750, NJF 2017/1, nr. 3.8

• Rb. Amsterdam 29 oktober 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:9967

• Kantongerecht Haarlem 31 januari 2013, ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ3659, NJF 2013/135:

• Vred. Deinze 21 maart 2017, nr. AR 16A749, RW 2017-2018, 1034

• AG Charlottenburg 25 april 2008, 73 C 29/08, BeckRS 2010, 03222.

• LG Berlijn 23 januari 2009, 85 S 68/08, BeckRS 2010, 03221.

• BGH 15 januari 2010, V ZR 72/09, NJW 2010, 3093, nr. 15.

• BVerfG 6 oktober 2009, NJW 2010, 220

• BVerfG 22 december 2004, NJW-RR 2005, 454

• BVerfG 13 maart 1995, NJW 1995, 1665.

• BGH 15 januari 2010, V ZR 72/09, NJW 2010, 3093, nr. 18

• BGH 15 januari 2010, V ZR 72/09, NJW 2010, p. 3093, nr. 13.

• Cass. fr. 8 juni 2011, voorziening nr. 10-15891, JurisData no: 2011-011067

• Parijs 21 mei 2014, JurisData no: 2014-011746

• Versailles 27 januari 2014, JurisData no: 2014-002867

• Parijs 11 september 2013, JurisData no: 2013-019520.

• Duitsland: KG Berlijn 2 juli 2007, BeckRS 2007, 12946:

• KG Berlijn 31 mei 2007, BeckRS 2007, 13271:

• LG Hamburg 30 oktober 2009, 318 S 59/09, BeckRS 2010, 05128

• LG Berlijn 23 januari 2009, 85 S 68/08, BeckRS 2010, 03221:

• AG Berlin-Schöneberg 15 april 2009, 11 C 454/08, BeckRS 2010, 31074: «

• AG Lübeck 28 november 2008, 35 C 22/08, BeckRS 2009, 22121:

• Duitsland: OLG Saarbrücken 3 februari 2006, NZM 2006, 588:

• BGH 15 januari 2010, V ZR 72/09, NJW 2010, 3093, nr. 19.

•LG Karlsruhe 7 april 2009, 11 S 56/08, BeckRS 2009, 88443, nr. III.2.a.

• Duitsland: KG Berlin 2 juli 2007, BeckRS 2007, 12946:

• KG Berlin 31 mei 2007, BeckRS 2007, 13271:

• LG Hamburg 30 oktober 2009, 318 S 59/09, BeckRS 2010, 05128

• LG Berlijn 23 januari 2009, 85 S 68/08, BeckRS 2010, 03221: «das Sicherheitsgefühl der anderen Wohnungseigentümer verringert»

• AG Lübeck 28 november 2008, 35 C 22/08, BeckRS 2009, 22121: «ihr Sicherheitsgefühl verringert wird».

• Nederland: Kantongerecht Haarlem 31 januari 2013, ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ3659, NJF 2013/135

• AG Berlijn-Schöneberg 15 april 2009, 11 C 454/08, BeckRS 2010, 31074

• KG Berlijn 31 mei 2007, BeckRS 2007, 13271: «Durch die Vermietung der Wohnung an ständig wechselnde Personen wird das Gebäude für einen unüberschaubaren Personenkreis geöffnet.»

• BGH 15 januari 2010, V ZR 72/09, NJW 2010, p. 3093, nr. 20.

• Duitsland: BVerfG 6 oktober 2009, NJW 2010, 220

• KG Berlijn 31 mei 2007, BeckRS 2007, 13271

• Nederland: Hoge Raad 3 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ5357, RvdW 2013/671

• Gerechtshof Amsterdam 13 september 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:3750, NJF 2017/1, nr. 3.9

• Gerechtshof Amsterdam 25 september 2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:BY2628, RN 2013/14

• Cass. 9 november 1962, Pas. 1963, I, 316

• Brussel 3 februari 1932, BJ 1933, 47

• Rb. Brussel 24 maart 1922, Pas. 1922, III, 97

• Rb. Antwerpen 21 januari 1880, Pas. 1880, III, 225

• BGH 12 juni 2013, NJW 2013, 2507

• OLG Bayern 6 oktober 1997, BayObLGZ 1997, 292

• OLG Hamm 2 december 1992, ZMR 1993, 109

• LG Potsdam 4 september 2012, BeckRS 2012, 23221

• LG Gießen 1 maart 2000, NJW-RR 2001, 8

• LG Hagen 11 mei 1992, WuM 1992, 430

• AG Limburg 20 april 1989, WuM 1989, 372

• AG Altenkirchen 21 februari 1989, WuM 1989, 175

• AG München 26 juni 1986, WuM 1986, 307

• AG Koblenz 20 juni 1984, WuM 1989, 175

• AG Tübingen 19 juni 1978, WuM 1979, 77

• Frankrijk: art. 4, n) Loi no 89-462

• Cass. fr. 10 maart 2010, AJDI 2010, 808

• Cass. fr. 22 maart 2006, Loyers et copr. 2006, no 93

• Cass. fr. 6 maart 1996, Bull. civ. 1996, III, nr. 40

• Cass. fr. 5 juli 1995, Bull. civ. III, no 164

• Cass. fr. 5 mei 1993, Loyers et copr. 1993, comm. 292

• Nïmes 8 juni 2010, No JurisData: 2010-014379

• Versailles 29 september 2009, No JurisData: 2009-379215

• Parijs 9 september 2008, No JurisData: 2008-369687

• Parijs 15 november 2007, No JurisData 2007-346598

• Montpellier 11 december 2001, No JurisData: 2001-167460

• Parijs 25 oktober 1996, Loyers et copr. 1997, comm. 4

• Parijs 5 februari 1988, D. 1988

• Rb. Parijs 13 februari 2014, www.legalis.net

• Versailles, 29 januari 1999, Loyers et copr. 1999, comm. 282

• Kantongerecht Rotterdam 24 februari 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BW9349, Prg. 2012, 196, nr. 4.5

• Rb. Amsterdam 15 december 2005, ECLI:NL:RBAMS:2005:AV3622, NJF 2006, 113, nr. 9

• Kantongerecht Zaandam 5 februari 1998, ECLI:NL:KTGZAA:1998:AK0897, WR 1998, 47

• Zwitserland: BGE 6 april 2010, ATF 136 III, (186) 189, nr. 3.2.2.

• Duitsland: KG Berlijn 2 juli 2007, BeckRS 2007, 12946:

• KG Berlijn 31 mei 2007, BeckRS 2007, 13271:

• LG Hamburg 30 oktober 2009, 318 S 59/09, BeckRS 2010, 05128: «weniger auf die Interessen der Hausgemeinschaft und die Sorge für das gemeinsame Eigentum Rücksicht nehmen»

• LG Berlijn 23 januari 2009, 85 S 68/08, BeckRS 2010, 03221:

• AG Lübeck 28 november 2008, 35 C 22/08, BeckRS 2009, 22121

• Nederland: Rb. Amsterdam 4 oktober 2010, ECLI:NL:RBAMS:2010:BO8425, Prg. 2011/36:

• Kantongerecht Haarlem 31 januari 2013, ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ3659, NJF 2013/135:

• BGH 15 januari 2010, V ZR 72/09, NJW 2010, 3093, nr. 21.

• Brussel 3 februari 1932, BJ 1933, 47

• Rb. Brussel 24 maart 1922, Pas. 1922, III, 97

• Rb. Antwerpen 21 januari 1880, Pas. 1880, III, 225

• Cass. 9 november 1962, Pas. 1963, I, 316

• Duitsland: BGH 12 juni 2013, NJW 2013, 2507

• OLG Bayern 6 oktober 1997, BayObLGZ 1997, 292

• OLG Hamm 2 december 1992, ZMR 1993, 109

• LG Potsdam 4 september 2012, BeckRS 2012, 23221

• LG Hagen 11 mei 1992, WuM 1992, 430

• AG Altenkirchen 21 februari 1989, WuM 1989, 175

• AG Limburg 20 april 1989, WuM 1989, 372

• AG München 26 juni 1986, WuM 1986, 307

• AG Koblenz 20 juni 1984, WuM 1989, 175

• AG Tübingen 19 juni 1978, WuM 1979, 77

• Cass. 10 maart 2010, AJDI 2010, 808

• Cass. 22 maart 2006, Loyers et copr. 2006, no 93

• Cass. 6 maart 1996, Bull. civ. 1996, III, nr. 40

• Cass. 5 juli 1995, Bull. civ. III, no 164

• Cass. 5 mei 1993, Loyers et copr. 1993, comm. 292

• Nïmes 8 juni 2010, No JurisData: 2010-014379

• Versailles 29 september 2009, No JurisData: 2009-379215

• Parijs 9 september 2008, No JurisData: 2008-369687

• Parijs 15 november 2007, No JurisData 2007-346598

• Montpellier 11 december 2001, No JurisData: 2001-167460

• Parijs 25 oktober 1996, Loyers et copr. 1997, comm. 4

• Parijs 5 februari 1988, D. 1988

• Rb. Parijs 13 februari 2014, www.legalis.net

• contra: Versailles, 29 januari 1999, Loyers et copr. 1999, comm. 282

• Nederland: Rb. Amsterdam 15 december 2005, ECLI:NL:RBAMS:2005:AV3622, NJF 2006, 113, nr. 9

• Kantongerecht Rotterdam 24 februari 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BW9349, Prg. 2012, 196, nr. 4.5

• Kantongerecht Zaandam 5 februari 1998, ECLI:NL:KTGZAA:1998:AK0897, WR 1998, 47

• Zwitserland: BGE 6 april 2010, ATF 136 III, (186) 189, nr. 3.2.2.

• B. DEVOLDER, «Terbeschikkingstelling van kamers en woningen via een internetplatform: verboden bestemmingswijziging en onderhuur?», TBBR 2016, (378), p. 382, nr. 14 .

• Vred. Brugge 4 februari 2016, TBBR 2016, 417, noot B. Devolder.

• R. Koolhoven, «Kwalificatie en rechtspluralisme in de «deeleconomie»», MuV 2015, (186) 187. De tenlastelegging van de gebruikskosten aan de gebruiker belet de kwalificatie als bruikleen niet (art. 1886 BW). Zie ook infra, nr. 36.

• J. Orsi, Practicing Law in the Sharing Economy, Chicago, American Bar Association, 2012, Ch. 8, Part 4.

• N. Vegter, De vereniging van eigenaars, Groningen, Boom Juridische uitgevers, 2012, 116-119.

• C. Stoop en A. Bastenier, «Airbnb: un point sur la situation», T.App. 2017, (12) 15

• Cass. 11 februari 2016, RW 2016-17, 896, noot D. Gruyaert, TBBR 2017, 183, noot S. De Rey:

• EHRM 20 mei 2010, Oluic t/ Kroatië, ECLI:CE:ECHR:2010:0520JUD006126008

• EHRM 16 november 2004, Moreno Gomez t/ Spanje, ECLI:CE:ECHR:2004:1116JUD000414302

• Duitsland: BGH 15 januari 2010, V ZR 72/09, NJW 2010, 3093, nr. 23

• Frankrijk: Parijs 11 september 2013, JurisData no: 2013-019520

• Gerechtshof Amsterdam 25 september 2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:BY2628, RN 2013/14: • zie in dezelfde zaak ook: HR 3 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ5357, RvdW 2013/671.

• H. Rogister, «Des clauses d’habitation bourgeoise: notion générique, opposabilité et applications à des activités de massage et de consultance juridique eet financière», T.Vred. 2000, 380

• zie ook met betrekking tot huur: Y. Merchiers, Le bail en général, Brussel, Larcier, 2015, p. 213, nr. 256

• M. La Haye en J. Vankerckhove, Le louage de choses, Brussel, Larcier, 2000, p. 546-547, nr. 817.

• J.-N. Beaulieu, «Droits et obligations des copropriétaires – Parties privatives – Règles générales», in JurisClasseur Copropriété, Fasc. 64, 15 februari 2017, nr. 3.

• Vred. Molenbeek 10 november 1998, T.Vred. 2000, 372, noot H. Rogister.

• Vred. Antwerpen 19 februari 1986, T.Not. 1986, 248.

• Parijs 18 september 1996, Loyers et Copr. 1996, nr. 481.

• Vred. Luik 20 april 1998, T.Vred. 2000, 376, noot H. Rogister.

• Rb. Luik 5 februari 1988, JLMB 1988, 544

• Vred. Sint-Joost-ten-Node 30 juni 2004, T.App. 2006, 41

• Vred. Antwerpen 24 juni 1996, T.App. 1998, 72

• Vred. Gent 16 november 1995, TGR 1996, 49

• Vred. Sint- Gillis 9 maart 1995, T.Vred. 1996, 81

• Vred. Molenbeek 1 december 1992, RW 1992-93, 888, noot J. Herbots.

• Parijs 8 november 2007, JurisData no: 2007-346587.

• Paris 23 februari 1996, JurisData no: 1996-020635.

• Cass. fr. 14 oktober 1964, JCP 1964, II, 13958.

• Parijs 4 juli 2002, JurisData no: 2002-185606.

• Bordeaux 30 januari 2014, JurisData no: 2014-005564.

• Cass. 28 april 1949, Pas. 1949, I, 274

• Cass. 22 december 1949, Pas. 1950, I, 247

• K. Byttebier en T. Wera m.m.v. J. Borgerhoff, «Nieuwe wijn in oude zakken. Toepassing van een aantal basisvoorschriften van vigerend economisch recht op het instrumentarium van de nieuwe deeleconomie» in C. Jammaers (ed.), Tendensen in het bedrijfsrecht. Economie van de toekomst. Toekomst van de economie, Brussel, Bruylant, 2016, (57), p. 87, nr. 25

• G.L. Ballon, «Daden van koophandel» in B. Tilleman en E. Terryn, Liber Amicorum Luc Ballon, Mechelen, Kluwer, 2011, p. 167-168, nr. 167

• L. Fredericq, Handboek van Belgisch handelsrecht, I, Brussel, Bruylant, 1976, p. 128, nr. 106.

• S. Fredericq, De eenmaking van het burgerlijk recht en het handelsrecht, Antwerpen, De Sikkel, 1957

• J. Van Ryn en J. Heenen, Principes de droit commercial, I, Brussel, Bruylant, 1976, p. 15-16, nr. 9.

• J. Vananroye en K.-J. Vandormael, «Van handelsrecht naar ondernemingsrecht» in B. Keirsbilck en E. Terryn (eds.), Het wetboek van economisch recht: van nu en straks, Antwerpen, Intersentia, 2014, 5-63

• B. Devolder en B. Tilleman, «Deontologie van het vrije beroep en het ondernemingsrecht van morgen» in Federatie Vrije Beroepen (ed.), Bedankt voor het vertrouwen, Brugge, die Keure, 2016, 113-119

• I. Verougstraete, «Wetboek Economisch Recht: een aanbouwwetboek», RW 2014-15, 1603.

• Cass. fr. 14 oktober 1964, JCP 1964, II, 13958

• Bordeaux 30 januari 2014, JurisData no: 2014-005564

• Parijs 4 juli 2002, JurisData no: 2002-185606

• Parijs 23 februari 1996, JurisData no: 1996-020635

• J.-N. Beaulieu, o.c., JurisClasseur Copropriété, Fasc. 64, 15 februari 2017, nr. 8.

• E. Thiry, «Définir la profession libérale» in Federatie Vrije Beroepen (ed.), Bedankt voor het vertrouwen, Brugge, die Keure, 2016, 31-33.

• Frankrijk: J.-N. Beaulieu, o.c., JurisClasseur Copropriété, Fasc. 64, 15 februari 2017, nr. 8.

• J.-N. Beaulieu, o.c., JurisClasseur Copropriété, Fasc. 64, 15 februari 2017, nr. 9.

• Parijs 8 juli 1980, JurisData no: 1980-094362.

• G. Straetmans, «Onderneming, vrij beroep en consument» in G. Straetmans en R. Steennot (eds.), Wetboek Economisch Recht en de bescherming van de consument, Antwerpen, Intersentia, 2015, 1-34

• K. Byttebier en T. Wera, «De codificatie van het Belgisch economisch recht» in E. Alofs, H. Casman en A. Van Den Bossche (eds.), Liber amicorum André Michielsens, Mechelen, Kluwer, 2015, 193-242

• J. Vananroye en K.-J. Vandormael, o.c., in B. Keirsbilck en E. Terryn (eds.), Het wetboek van economisch recht: van nu en straks, 12-45

• W. Devroe en C. Geers, «Het ondernemingsbegrip in het mededingingsrecht» in G.-L. Ballon (ed.), Beginselen van Belgisch privaatrecht XIII. Handels- en economisch recht. Deel I Ondernemingsrecht Volume A, Mechelen, Kluwer, 2011, 241-279

• G. Straetmans, «Het ondernemingsbegrip in het mededingingsrecht (kartelrecht) en in de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming» in I. Claeys, R. Steennot en M. Tison (eds.), Economisch recht: Ondernemingen, concurrenten en consumenten 2010-2011, Mechelen, Kluwer, 2011, 263-287.

• E. Terryn, «The sharing economy in Belgium – a case for regulation?», EuCML 2016, (45) 49-51

• J. Vananroye en K.-J. Vandormael, ibid.

• Rb. Amsterdam 14 januari 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:2120, nr. 13

• Rb. Amsterdam 29 oktober 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:9967, nr. 16

• Rb. Amsterdam 1 augustus 2013, onuitg., 2032678 EA VERZ 13-498.

• Rb. Brussel 12 januari 2010, Res Jur.Imm. 2010, 107

• Rb. Brugge 30 januari 2009, TGR-TWVR 2010, 162

• Rb. Gent 13 juni 2008, T.Vred. 2010, 338

• Rb. Brussel 17 januari 2008, Res Jur.Imm. 2008, 207

• Rb. Gent 10 maart 2000, TOGOR 2001, 113, noot M. Dambre

• Vred. Zomergem 11 juli 2012, Huur 2013, 88

• Vred. Etterbeek 26 september 2011, T.Vred. 2013, 272

• Vred. Fontaine-l’Evêque 24 juni 2011, T.Vred. 2013, 235

• Vred. Westerlo 8 januari 2007, T.Vred. 2008, 144

• Vred. Grâce-Hollogne 11 juli 2000, JLMB 2001, 1263

• Vred. Waver 30 december 1999, TOGOR 2000, 87, noot B. Hubeau

• Vred. Sint-Truiden 9 april 1998, RW 2001-02, 497

• R. Van Ransbeeck, «Geldigheidsvoorwaarden» in M. Dambre, B. Hubeau en S. Stijns (eds.), Handboek Algemeen Huurrecht, Brugge, die Keure, 2015, (321) 385-390.

• J. Orsi, Practicing Law in the Sharing Economy, Chicago, American Bar Association, 2012, Ch. 8, Part 4.

• HvJ 3 oktober 2013, BKK Möbil Oil, C-59/12, ECLI:EU:C:2013:634.

• M. Dambre, De Huurprijs, Brugge, die Keure, 2008, p. 79, nr. 145

• Cass. fr. 17 maart 1975, Bull. civ. 1975, III, nr. 103

• Cass. fr. 11 mei 1993, Loyers et copr. 1993, comm. 255.

• R. Koolhoven, «Kwalificatie en rechtspluralisme in de «deeleconomie»», MuV 2015, (186) 187.

• B. Tilleman, Bruikleen, bewaargeving en sekwester in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Antwerpen, Kluwer, 2000, p. 449-451, nrs. 946-948.

• Vred. Brugge 4 februari 2016, TBBR 2016, 417, noot B. Devolder.

• Rb. Doornik 11 april 1905, Pand.pér. 1905, p. 235, nr. 263

• Rb. Doornik 20 maart 1905, Pand.pér. 1905, p. 235, nr. 262

• Vred. Overijse 5 februari 2001, T. Huur 2002, 97

• S. Beyaert en K. Vanhove, «Overdracht van huur en onderhuur» in M. Dambre, B. Hubeau en S. Stijns (eds.), Handboek Algemeen Huurrecht, Brugge, die Keure, 2015, (791), p. 792, nr. 4.
 

ALGEMENE VOORWAARDEN OM TE STARTEN MET EEN LOGIESUITBATING

Bij het starten met een logiesuitbating komt er heel wat kijken.
Een aantal zaken hangen af van de specifieke situatie: ligging volgens het gewestplan, staat van het gebouw, aantal kamers, …

De stappen die nodig zijn om te starten:

• Aanvraag stedenbouwkundige vergunning (en functiewijziging) via gemeente.
• Aanvraag toeristische aanmelding/erkenning via Toerisme Vlaanderen: hiervoor heb je o.a. een attest brandveiligheid, verzekering BA exploitatie en eigendomsbewijs nodig.
• Stel je in orde als “onderneming”: ondernemingsnummer (verplicht vanaf “diensten” worden aangeboden), bankrekening, verzekeringen, …
• Hiernaast heb je nog andere regelgeving die van toepassing kan zijn:
• Ondernemingsnummer, fiscaliteit en btw
• Registratie en Aangifte m.b.t. Voedselveiligheid via FAVV
• Politiefiche (= registratie reizigers)
• Afficheren prijzen (FOD Economie)
• Sabam en Billijke Vergoeding
• KB Speeltoestellen en Speelterreinen
• Legionellabesluit (preventie van veteranenziekte op publiek toegankelijke plaatsen)
• KB Allergenen (gebruik van vermelde allergenen in KB)
• Verzekeringen
• Milieunormen: o.a. zuivering afvalwater
• Verordering Toegankelijkheid (gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid)

Sinds 1 april 2017 is het nieuwe Vlaamse logiesdecreet van 5 apil 2016 in werking. Dit decreet vereenvoudigt de administratieve regels voor wie toeristen tegen betaling laat overnachten. Veiligheid en kwaliteit blijven essentieel. Voor elk logies gelden dezelfde basisnormen in verband met (brand)veiligheid, verzekering en hygiëne, aangevuld met meer specifieke uitbatingsnormen per type logies. Elk logies moet je ook verplicht aanmelden. Je kan logies bovendien vrijwillig laten erkennen door Toerisme Vlaanderen, al dan niet met een comfortclassificatie (sterren).

Het toeristisch logies moet voldoen aan specifieke brandveiligheidsnormen. De uitbater bezit een brandveiligheidsattest dat dit aantoont.
De voor toeristen toegankelijke ruimtes van het toeristisch logies moeten voldoende proper en onderhoud zijn.
Je beschikt als uitbater over een brandverzekering en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor het logies én de uitbating. Die dekt alle schade die jij of je aangestelden veroorzaken bij de exploitatie van het toeristisch logies.
De uitbater of de persoon die de dagelijkse leiding heeft, is niet veroordeeld voor misdrijven.
Je beschikt als uitbater over een eigendomsbewijs, of een huurovereenkomst die toelaat het logies uit te baten.
Je biedt het logies aan voor minstens één overnachting (dus niet per uur).
Je stelt als uitbater informatie ter beschikking van de toerist en communiceert waarheidsgetrouw over jouw logies.
erkenningsteken logiesDeze zeven voorwaarden gelden voor elk logies. Daarnaast moet ieder toeristisch logies voldoen aan de algemene openings- en uitbatingsvoorwaarden in verband met de uitrusting, de inrichting en specifieke veiligheidsaspecten voor hetzij kamergebonden, hetzij terreingebonden logies.

Het logiesdecreet verdeelt het logiesaanbod in twee categorieën: kamergebonden en terreingebonden logies. Elk met een beperkt aantal algemene exploitatienormen. Als jouw logies voldoet aan de voorwaarden van één van de twee categorieën, dan mag je het uitbaten als 'logies'. Als uitbater kies je zelf welke categorie, in functie van de kenmerken van je logies.

 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: vr, 16/02/2018 - 22:16
Laatst aangepast op: vr, 30/03/2018 - 17:51

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.